Biblia pozostaje jednym z głównych źródeł kultury europejskiej. W niej właśnie kształtowała kultura polska. Nie dziwi to przecież wcale albowiem Polska bardzo mocno jest zakorzeniona w kulturze Biblii poprzez przyjęte chrześcijaństwo. Kultury nie da się zrozumieć bez znajomości Pisma Świętego. Literatura polska nieodłącznie związana jest poprzez stulecia z wartościami wpisanymi w Nowy i Stary Testament.

Biblia to zbiór świętych ksiąg, świętych dla chrześcijan i żydów. Biblia składa się z ksiąg Starego Testamentu uważanych za księgę świętą przez żydów i chrześcijan oraz Nowy Testament ważny dla chrześcijan.

Stary Testament powstał w XII - I w p.n.e. kanon ksiąg żydowskich przyjmuje że Biblia ma 39 ksiąg kanonicznych, natomiast Kościół katolicki przyjmuje, że jest 46 kanonicznych ksiąg. Poszczególne księgi jak udowodniono poprzez badania historyczne maja różnorodne tło historyczne. Są one tez zróżnicowane stylistycznie i językowo. Wszystko to wskazuje na różny czas powstawania poszczególnych ksiąg oraz różnych autorów.

Nowy Testament spisany został w drugiej połowie I w n.e. i obejmuje on 27 ksiąg. Zawarte tu są cztery Ewangelie według św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana. "Dzieje Apostolskie" za których autora uważa się św. Łukasza Ewangelistę oraz księgi dydaktyczne, którymi są "Listy Apostolskie" oraz księgę proroczą "Apokalipsę" zwana również "Objawieniem św. Jana". Nowy Testament napisano w języku greckim.

Biblię przełożono na prawie wszystkie języki świata. W XV wieku dokonano przekładu Biblii również na język polski. Wpływ Biblii na literaturę polską wynikał ze ścisłych związków z chrześcijaństwem. Najczęstszym nawiązaniem do Biblii jest parafrazowanie co możemy na przykład zauważyć w utworze Cypriana Kamila Norwida pod tytułem "Psalm w Hebronie", oraz wszelkich poetyckich przekładach i parafrazach "Pieśni nad Pieśniami", "Hymnu św. Pawła o miłości", "Ośmiu błogosławieństw". Niektóre utwory były szczególnym eksponowaniem treści biblijnych. Tak dzieje się na przykład w "Wielkiej Improwizacji" w trzeciej części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Gatunki które wywodzą się z Biblii a staną się obecne w polskiej literaturze to miedzy innymi: treny Jana Kochanowskiego w renesansie i w czasach współczesnych Karola Wojtyły. Ale także psalmy, które w Biblii przypisywane są królowi Dawidowi, pisana przez na przykład twórców renesansowych takich jak Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, czy tez przez późniejszych polskich poetów takich jak Tadeusz Nowak, Roman Brandstaetter, Czesław Miłosz. Wszelkie przypowieści i teksty prorockie Andrzeja Frycza Modrzewskiego albo Piotra Skargi. Powstawały tez utwory inspirowane "Apokalipsą" i tak były to utwory Mikołaja Reja, twórców Młodej Polski, poetów wojennych miedzy innymi Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Ernesta Bryla. Najczęściej Biblia inspiruje w sposób pozytywny ale istniał specyficzny okres literacki kiedy twórcy byli zafascynowani negatywnymi biblijnymi postaciami takimi jak Kain, Judasz. Kiedy to istniało zafascynowanie Lucyferem przeciwnikiem Boga. To czas Młodej Polski. Ludzi tej epoki fascynowały apokaliptyczne wizje końca świata i sadu ostatecznego. Takie motywy obecne były w twórczości Jana Kasprowicza, Lucjana Rydla.

Literatura XX wieku również odwołuje się do motywów, gatunków i postaci zawartych w Biblii. Widać to w twórczości Wojciecha Bąka, Antoniego Słonimskiego, Romana Brandstaettera, Mariana Hemara. Jana Dobraczyńskiego, Leopolda Staffa. Bardzo istotnym elementem polskiej twórczości jest motyw Chrystusa i Maryi obecny w utworach polskich pisarzy i poetów. Często te religijne postacie obecne są w twórczości wydawałoby się mało religijnych poetów. Takich jak Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński. Wybitni polscy poeci przekładają psalmy i inne księgi Biblii i są to na przykład Czesław Miłosz, Leopold Staff, Wojciech Bąk czy Anna Kamieńska.

Tak wiec nie można zrozumieć polskiej kultury ba nawet kultury europejskiej nie pamiętając o dwóch podstawowych źródłach jakimi są świat antyczny i świat chrześcijański. Biblia staje się ukazać jaki jest sens świata i życia ludzkiego. Jaki jest stosunek człowieka do Absolutu, do wszechmogącego Boga. Biblia jest historią "ludu Bożego" to znaczy związku religijnego ludzi z Bogiem. To o czym mówi Biblia jest świętą historią ponieważ Bóg czyni wszystko aby człowiek był blisko Niego. Boże słowo ma wieczny i ponadczasowy charakter, wybiega nawet w naszą przyszłość.

Trzeba również podkreślić, że Biblia jest też wybitnym dziełem literackim. Rozważając ten problem należy jednak pamiętać, że trzeba mieć w pamięci specyficzna genezę i określony cel ksiąg wchodzących w skład Biblii. Księgi Biblii mają w przeciwieństwie do innych dzieł literackich mają wielu autorów. Język Biblii jak pisze Anna Kamieńska : " …posługuje się sposobami i formami poetyckimi właściwymi dla literatury semickiego Wschodu.(…) jest językiem o wielkiej mocy słowotwórczej, bogactwie synonimów(…) Symbol, zagadka, przypowieść były to ulubione formy wyrazu literatury Wschodu.( A. Kamieńska. "Na progu słowa",1985, s.42).