Rewolucja lutowa

23.II.1917 r. (według kalendarza zachodniego - 8.III.1917 r.).

W zakładach w Piotrogrodzie rozpoczęły się strajki i demonstracje. Policja była wobec nich bezsilna. Manifestanci oddali władzę na ręce IV Dumy. Posiadała ona duży autorytet wśród społeczeństwa.

12.III.1917 r.

Przywódcy Dumy powołali Tymczasowy Komitet. Jednocześnie utworzona została Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich; jej przewodniczącym został Mikołaj Czcheidze.

15.III.1917 r.

Tymczasowy Komitet i Rada Delegatów w Piotrogrodzie porozumiały się w sprawie powołania nowego rządu. W wyniku tego porozumienia powstał Rząd Tymczasowy, a jego premierem został książę Jurij Lwow. W tym samym dniu abdykował car Mikołaj II,Rosja została ogłoszona republiką. Faktycznie jednak w Rosji ukształtowała się dwuwładza; istniały bowiem dwa ośrodki władzy - Rząd Tymczasowy oraz powstające nadal rady delegatów żołnierskich i robotniczych.

17.IV.1917 r.

Lenin ogłosił tzw. "Tezy kwietniowe", w których zaprezentował program przejścia od "rewolucji burżuazyjnej" (czyli według niego lutowej) do rewolucji socjalistycznej. Przewagę w Piotrogrodzkiej Radzie oraz w innych radach zdobyli bolszewicy. Przewodniczącym Rady w Piotrogrodzie był Lew Trocki. Równocześnie kierował on Komitetem Wojskowo-Rewolucyjnym.

IX.1917 r.

Rada Piotrogrodzka oraz Rząd Tymczasowy zlikwidowały bunt Korniłowa; buntownicy ruszyli w kierunku

stolicy; ich zamiarem było przywrócenie porządku; zostali wysłani przez Kierenskiego.

Rewolucja październikowa

24/25.X.1917 r. (według kalendarza zachodniego6-7.XI.1917 r.)

W Piotrogrodzie doszło do przewrotu politycznego; zaatakowano rząd Kierenskiego, a bolszewicy opanowali Piotrogród. Jednocześnie trwały obrady drugiego Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów, na którym przewagę zdobyli bolszewicy. Przekazali oni władzę na ręce Rady Komisarzy Ludowych, której miał przewodzić Lenin. Do Rady należeć miała władza wykonawcza. Rząd Tymczasowy przestał istnieć. Nowa władza natychmiast ogłosiła dwa dekrety - o pokoju oraz o ziemi (zapowiadał nacjonalizację i przekazanie ziemi chłopom w użytkowanie).