1789 - zburzenie Bastylii 

1791 - uchwalenie konstytucji 

1793 - egzekucja Ludwika XVI

Francja była w czasach nowożytności uznawana za całkiem dobrze rozwinięte państwo, głównie pod koniec XVIII wieku. Brała udział w wielu ważnych wojnach europejskich oraz prowadziła politykę z koloniami. To wszystko było jednak bardzo kosztowne, dlatego sytuacja finansowa Francji zaczęła się pogarszać. Podobnie jak autorytet Ludwika XVI, który był władcą absolutnym i zniechęcał większość społeczeństwa do siebie swoimi działaniami. Najbardziej uprzywilejowanym stanem we Francji było bowiem duchowieństwo oraz szlachta. Jednak ludność składała się w największej mierze z chłopów i mieszczan - tzw. stanu trzeciego, który nie miał praktycznie żadnych praw. 

Sytuacja Francji pogarszała się coraz bardziej. Zaciągano pożyczki na pomoc amerykańskiej armii walczącej wtedy o niepodległość, dodatkowo pogoda i wszelkie zarazy rujnowały kraj. Najbardziej te warunki dotknęły rolników i biedniejszych mieszczan utrzymujących się z uprawy ziem i hodowli bydła, dlatego zaczęły powstawać liczne bunty. Ludwik XVI chciał nanieść nowe podatki dla poprawy sytuacji finansowej państwa, jednak jego niski autorytet nie pozwalał mu wprowadzać samodzielnych decyzji. Zwołał zatem Stany Generalne, mieli w nim wziąść udział wszyscy obywatele 3 stanów. Rozpoczęły się 5 maja 1789r w Wersalu. Miały skutkować sukcesywnym naniesieniem tych nowych podatków, jednak ludność stanu 3 domagała się zmian w państwie. Król jednak nie brał pod uwagę stanu trzeciego, nie zezwolił im na uczestnictwo w tym posiedzeniu. Oburzone tą decyzją mieszczaństwo ogłosiło się Zgromadzeniem Ludowym, czyli reprezentacją narodu. Po czasie do tego Zgromadzenia zaczeli dołączać duchowni oraz szlachta, ustalili wspołnie, że celem tego Zgromadzenia będzie uchwalenie konstytucji. Jego nazwa zmieniła się na Zgromadzenie Konstytucyjne, inaczej- Konstytuanta. 

Władca zaczął przygotowywać armię, co zaniepokoiło mieszczan obawiających się ataku Ludwika XVI na Konstytuanę. Dlatego to Zgromadzenie zwołało milicję uzbrojoną w karabiny oraz piki. 14 lipca 1789 ruszyli w kierunku Bastylii - słynnego więzienia, będącego symbolem absolutyzmu władcy. Atak ten zapoczątkował Wielką Rewolucję Francuską. Przejęty król obiecał wycofać swoją armię z Paryża i zezwolić milicji na funkcjonowanie jako Gwardia Narodowa, na której czele stanął generał Marie Joseph de La Fayette. Władca na znak zgody i pojednania z rewolucjonistami przypiął do kapelusza kokardę w kolorach Francji, będącą symbolem buntujących. 

Działanie Konstytuanty doprowadziło do uchwalenia dekretu dnia 5 sierpnia 1789. Jego skutkami była likwidacja obciążeń chłopskich i zlikwidowanie nadawania praw względem stanu. Wydano też już akt wstępny do konstytucji - Deklarację praw człowieka i obywatela, był to znak na skończenie z rządami absolutnymi. Najważniejsze stały się wartości takie jak wolność, równość i braterstwo. Ponadto zlikwidowano prowincje i podzielono państwo na 83 departamenty. Ujednolicono system miar i wag i zniesiono cła. Konstytucję uchwalono dnia 3 września 1791, dzięki niej Francja stała się monarchią konstytucyjną.

 

Przyczyny wybuchu Rewolucji Francuskiej:

 • słaba sytuacja we Francji
 • nanoszenie podatków
 • bezprawie stanu trzeciego 
 • lekceważenie potrzeb stanu trzeciego
 • zakaz uczestniczenia stanu trzeciego w posiedzeniu Stanów Generalnych

Skutki wybuchu Rewolucji Francuskiej :

 • zlegalizowanie milicji 
 • zniesienie przywilejów stanowych 
 • likwidacja obciążeń chłopskich 
 • uchwalenie konstytucji 
 • uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela

Skutki uchwalenia konstytucji :

 • przekazanie władzy ustawodawczej Zgromadzeniu Prawodawczemu
 • powierzenie władzy wykonawczej królowi
 • przekształcenie się Francji w monarchię konstytucyjną 

Skutki uchwalenia Deklaracji praw człowieka i obywatela :

 • uzyskanie przez poddanych prawa do buntu przeciw rządom monarchy
 • ujednolicenie sytemu miar i wag
 • zlikwidowanie prowincji
 • podzielenie państwa na 83 departamenty 
 • przejęcie przez państwo dóbr kościelnych oraz wyznaczenie pensji księżom