Reformacja została zapoczątkowana w XVI w. przez Marcina Lutra. Jej celem była odnowa chrześcijaństwa.

 Reformacja - geneza

W XVI w. kryzys narastał w wielu dziedzinach życia, co doprowadziło do konfliktu z Kościołem - gwarantem istniejącego porządku społecznego. Niezadowolenie społeczeństwa pogłębiało się z powodu postępującego zepsucia i demoralizacji w Kościele. Szczególne znaczenie miało udzielanie tzw. odpustów - rozgrzeszenia z zamian za finansowe wsparcie Kościoła.

Reformacja - działania Marcina Lutra

Początku reformacji należy upatrywać w wystąpieniu Marcina Lutra. Dnia 31 października 1517 ogłosił on 95 tez skierowanych przeciwko odpustom. Źródłem jego poglądów był list św. Pawła do Rzymian, z którego wywiódł, że dla zbawienia duszy ludzkiej najważniejsza jest wiara w Boga, a odpuszczenie grzechów można osiągnąć poprzez wiarę, łaskę boską i pokutę.

Dyskusję na temat odpustów podjęli Tetzel i Eck. Szybko wyszła ona poza ramy religijne. W 1520 r. Luter wydal trzy prace, w  których uznał prymat władzy świeckiej nad kościelną, atakował władzę papieską, powszechną demoralizacje duchownych, postulował zniesienie fikcyjnego celibatu.

Spowodowało to potępienie Lutra przez papieża, który zażądał od niego odwołania poglądów. Ten jednak tego nie uczynił, w związku z czym został ekskomunikowany. Później, w obawie przed aresztowaniem, zmuszony był ukrywać się na zamku w Wartburgu. W 1521 r. Karol V podpisał edykt wormacki uznający Lutra za heretyka, skazujący go na banicję i spalenie jego prac.

Reformacja - pozostali reformatorzy

W ślad za Marcinem Lutrem poszli inni reformatorzy, czasem głosząc radykalne poglądy społeczne, jak np. Tomasz Münzer występujący przeciwko wszelkiej hierarchii - zarówno kościelnej, jak i świeckiej. Jego działania doprowadziły do wojny chłopskiej w Niemczech. Na skutek starań przyjaciela Lutra - Melanchtona, w 1555 r. w Augsburgu zawarto pokój religijny między wyznaniami oparty na zasadzie "czyj kraj, tego religia".

We Francji swą działalność głosił Jan Kalwin. Z kolei w Anglii, na skutek konfliktu Henryka VIII z Kościołem, doszło do zerwania zwierzchniej władzy papiestwa, a na czele kościoła angielskiego stanął król.

Reformacja - nowe odłamy chrześcijaństwa

Skutkiem reformacji było wyodrębnienie się nowych odłamów w chrześcijaństwie. Były to luteranizm, anglikanizm, kalwinizm, oraz nowożytny antytrynitaryzm.