Unia w Krewie regulowała stosunki pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Została zawarta 14 sierpnia 1385 r. przez Władysława Jagiełłę.

 Unia w Krwie - okoliczności zawarcia

W związku z rosnącym zagrożeniem pogańskiej Litwy ze strony Zakonu Krzyżackiego oraz zainteresowaniem polskiej szlachty ekspansją na rozległych ziemiach litewskich, zaistniała potrzeba zawarcia przymierza pomiędzy narodami: litewskim i polskim. Planowany ślub Jagiełły z Jadwigą przyczynił się do zacieśnienia kontaktów pomiędzy oboma narodami.

Zgodnie z założeniami w 1386 r. odbyły się: wybór Jagiełły na króla Polski, jego chrzest, ślub z Jadwigą, koronacja.

Unia w Krwie - postanowienia

Unię w Krewie pieczętowało małżeństwo pomiędzy Jagiełłą - wielkim księciem litewskim a Jadwigą - córką Ludwika Węgierskiego, dziedziczką tronu polskiego. Jagiełło obejmował władzę w Polsce, w zamian za co zobowiązał się przyjąć chrzest oraz przyłączyć Wielkie Księstwo Litewskie do Korony Polskiej.

Unia w Krwie - ocena

Korzyści z unii w Krewie okazały się dla Polski pozorne. Zakładana ekspansja gospodarcza na wschodzie spowodowała problemy wewnątrz kraju. Różnice kulturowe pomiędzy zacofaną i pogańską Litwą a rozwiniętą, chrześcijańską Polską okazały się nie do pokonania. Rozległy kraj trudno było utrzymać w obowiązującym dotychczas systemie organizacyjnym. W jednym państwie koegzystować musiały skłócone ze sobą odłamy chrześcijaństwa: katolicyzm i prawosławie, co stało się zarzewiem wielu konfliktów.

Tendencje separatystyczne na Litwie ujawniły się od razu, umiejętnie podsycane przez Zakon Krzyżacki. W wyniku zbrojnych walk pomiędzy Jagiełłą a Witoldem, ten pierwszy zmuszony był powierzyć Witoldowi stanowisko namiestnika Litwy.

Faktycznie okazało się, że Wielkie Księstwo Litewskie i Korona Królestwa Polskiego funkcjonowały jako dwa odrębne kraje pod egidą jednego władcy. Do połączenia obu krajów doszło dopiero w 1569 r.