1423 - ogłoszenie statutu warckiego

1493 - pierwsze obrady dwuizbowego sejmu walnego

1496 - uchwalenie konstytucji (statutów) piotrkowskich

1505 - uchwalenie konstytucji Nihil novi

1515 - układ dynastyczny w Wiedniu między Habsburgami a Jagiellonami

1525 - Hołd pruski

1529 - koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski (jeszcze za życia ojca - tzw. vivente rege)

1537 - wojna kokosza

1561 - sekularyzacja Zakonu Inflanckiego

1562 - pierwszy raz zastosowano liberum veto (Władysław Siciński)

1564 - sprowadzenie jezuitów do Polski

1568 - Utworzenie Floty Kaperskiej i Komisji Admiralicji Morskiej w Gdańsku.

1569 - unia lubelska - powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

1570 - ugoda sandomierska

1572 - Śmierć Zygmunta Augusta - koniec dynastii Jagiellonów w Polsce.

1573 - konfederacja warszawska (tolerancja religijna)

1573 - pierwsza wolna elekcja w Polsce, pierwszym królem elekcyjnym Henryk Walezy

1573 - wydanie Artykułów henrykowskich

1575 - drugie bezkrólewie

1578 - utworzenie Trybunału Koronnego przez Stefana Batorego

1581 - utworzenie Trybunału Litewskiego

1587 - podwójna elekcja w Polsce, ostatecznie Zygmunt III Waza królem Polski

1596 - zawarcie unii brzeskiej

1649 - ugoda zborowska z Kozakami

1658 - wygnanie arian z Polski

1672 - traktat pokojowy z Turcją w Buczaczu

1601 - zwycięstwo hetmana Krzysztofa Radziwiłła ze Szwedami pod Kokenhausen

1604 - początek pierwszej dymitriady

1605 - zwycięstwo Chodkiewicza ze Szwedami pod Kircholmem

1610 - zwycięstwo hetmana Żółkiewskiego pod Kłuszynem

1618 - rozejm w Dywilinie - kończył wojnę polsko-rosyjską

1622 - rozejm polsko-szwedzki w Mitawie

1627 - zwycięstwo Polaków ze Szwedami pod Oliwą

1629 - zwycięstwo Polaków ze Szwedami pod Trzcianą

1648 - wybuch powstania Chmielnickiego

1651 - ugoda Polaków z Kozakami w Białej Cerkwii

1652 - wyprawa Chmielnickiego na Mołdawię

1655 - zwycięstwo Polaków pod Ochmatowem w bitwie z wojskami rosyjsko-kozackimi

1655 - wkroczenie wojsk Karola X Gustawa do Polski

1655 - wojna podjazdowa hetmana Stefana Czarnieckiego

1655 - konfederacja w Tyszowcach zawarta przeciw Szwedom w obronie Jana Kazimierza

1657 - traktaty welawsko-bydgoski (suwerenność Prus Książęcych)

1658 - ugoda w Hadziaczu między Rzeczpospolitą a przywódcami kozackimi.

1660 - pokój polsko-szwedzki w Oliwie

1667 - rozejm Polski z Rosją, podpisany w Andruszowie

1673 - zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem

1676 - traktat Polski z Turcją w Żórawnie

1648 - powstanie Św. Ligi

1699 - pokój w Karłowicach między państwami Świętej Ligi (Papiestwo, Wenecja, Austria, Polska i Rosja) a Imperium Osmańskim i jego lennikami

1655-60 - potop szwedzki

1591-93 - pierwsze powstanie kozackie przeciwko I RP pod wodzą Krzysztofa Kosińskiego

1594-99 - powstanie kozackie pod wodzą Semena Nalewajki

1630-37 - powstanie kozackie pod wodzą Tarasa Fedorowicza

1637-38 - powstanie kozackie pod wodzą Pawła Pawluka