Stanisław Hieronim Konarski przyszedł na świat w 1700r. w Żarczycach - małej wiosce niedaleko Małogoszczy w rodzinie z długoletnimi tradycjami szlacheckimi. Swoją edukację rozpoczął w pijarów w Piotrkowie Trybunalskim. Po złożeniu ślubów zakonnych prowadził wykłady w szkołach założonych przez ojców pijarów.

By poszerzyć swoja wiedzę Konarski udał się do Rzymu, gdzie kształcił się w zakresie historii i teologii. Natomiast w Paryżu zapoznał się z francuskim systemem oświat, a także zajął się wychowaniem młodzieży.

Gdy Konarski wrócił do kraju, rozpoczął przeprowadzanie reformy systemu edukacji, gdyż polskie szkolnictwo było bardzo zacofane. W 1740r. z jego inicjatywy powstało w Warszawie Collegium Nobilum, czyli elitarna szkoła , w której wprowadzono nowe metody nauczania, które nie wymagały od uczniów uczenia się na pamięć. W szkole tej wykładano matematykę, historię, prawo i geografię, a także język polski. Duży nacisk kładziono na naukę języków obcych, a zwłaszcza języka francuskiego. Uczniowie mogli także uczyć się tańca oraz gimnastyki. Głównym celem, jaki postawili sobie twórcy szkoły, było wykształcenie w uczniach patriotyzmu oraz przygotowanie ich do dorosłego życia.

W Collegium Nobilum naukę pobierało wielu późniejszych politycznych działaczy, a jego program nauczania posłużył jako wzór dla innych pijarskich szkół. Z czasem, mimo oporu, także kolegia jezuickie przeprowadziły reformy w swoich programach. Wówczas reformy te oznaczały naprawdę duże zmiany w szkolnictwie.

Młodzież ucząca się w zreformowanych szkołach wychowywana była tam na przyszłych patriotów. Wśród tematów prac jakie pisali uczniowie były m.in. takie, które poruszały kwestie negatywnych skutków jakie niosło za sobą zrywanie sejmików.

Konarski rozpowszechnił w szkołach wystawianie sztuk teatralnych oraz pragnął b uczniowie mówili poprawną polszczyzną.

W 1741r. Konarski wydał rozprawkę pt. "O poprawie wad wymowy", a także napisał traktat "O skutecznym rad sposobie albo o poprawie wad wymowy", w którym zawarł krytykę stosowania przez szlachtę liberum veto. Konarski napisał również wiele utworów dydaktycznych (np. "Mowa o kształtowaniu człowieka poczciwego i dobrego obywatela").

Stanisław Konarski zmarł w 1773r., a monarcha Stanisław August Poniatowski rozkazał wybić medal ku jego czci z napisem "Temu, który ośmielił się być mądrym".