Migracja - jest to stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu.

Przyczyny migracji:

 • ekonomiczne - zmiana miejsca pobytu ze względu na chęć poprawienia warunków życiowych.
 • pozaekonomiczne:
  • polityczne - migracja w wyniku wojny, ucisku władz, zmian granic politycznych, powstania nowego państwa;
  • religijne - migracja z powodu prześladowań religijnych;
  • społeczne - migracja ze względu na chęć zmiany środowiska społecznego;
  • rodzinne - zmiana miejsca zamieszkania na skutek łączenia rodzin, zawierania małżeństw;
  • inne - np. migracje na skutek klęsk żywiołowych.

Rodzaje migracji:

 • ze względu na długość trwania:
  • migracje stałe;
  • migracje okresowe.
 • Ze względu na kierunek:
  • zewnętrzne (odbywające się poza granice kraju);
  • wewnętrzne (w obrębie kraju).
 • ze względu na czynnik decydujący:
  • przymusowe;
  • dobrowolne.

Podstawowe pojęcia:

 • emigrantczłowiek opuszczający dotychczasowe miejsce pobytu;
 • imigrant - człowiek przybywający w nowe miejsce pobytu;
 • reemigrant - człowiek powracający z emigracji;
 • repatriant - człowiek powracający do ojczystego kraju, np. po zmianie granic politycznych lub z wygnania.