Turystyką - nazywamy działalność ludzi, podróżujących i przebywających w celach wypoczynkowych, interesach i innych, przez okres nie przekraczający jednego roku bez przerwy, w miejscach docelowych nie związanych z ich otoczeniem i środowiskiem, poza miejscem zamieszkania.

Turystą - nazywamy osobę, podróżującą do innych miejscowości w oddaleniu od swojego stałego miejsca zamieszkania i pobytu, na okres do 12 miesięcy, która w czasie swej podróży nie zamierza podjąć stałej pracy w docelowej miejscowości oraz taką, która decyduje się skorzystać z noclegu minimalnie jednorazowego w bazie noclegowej oferowanej przez miejscowość czy region docelowy.

Odwiedzającym - nazywamy osobę podróżującą do innej miejscowości w oddaleniu od miejsca swego stałego pobytu i która nie ma zamiaru podjąć pracy w miejscu a które nie korzystaj z noclegu oferowanego przez bazę noclegową miejscowości docelowej.

Ruchem turystycznym - nazywamy ogólną liczbę wypadków przestrzennego przemieszczania się ludzi o charakterze dobrowolnym, przejawiającą się w czasową zmianą miejsca pobytu, środowiska i trybu życia, w stosunku do danego miejsca, czasu i kierunku.

Rozróżniamy turystykę:

 • Krajoznawczą -zajmującą się poznaniem przyrody, kultury, ludności etnicznej danego regionu, miejscowości, państwa.
 • Kwalifikowaną - zajmującą się rekreacją, doskonaleniem zdrowia, sprawności fizycznej, zaspokojenie potrzeb ruchowych i wysiłku fizycznego, oraz związanych ze zmianami codziennego rytmu życia
 • Zdrowotną - zajmującą się odnową witalności fizycznej i psychicznej, regeneracją organizmu, pomocą w zapobieganiu i walce z chorobą
 • Motywacyjną - przejawiającą się w nagrodzeniu pracownika podróżą, celem jej jest motywowanie go do uzyskiwania wyższych wyników pracy, zwiększanie lojalności w stosunku do kadry zarządzającej i wydajności pracy, samoorganizacji i inwencji twórczej.
 • Biznesową - zajmującą się załatwianiem zadań handlowych i finansowych
 • Kongresową - przejawiającą się uczestniczeniem w konferencjach lub kongresach.
 • Etniczną - przejawiająca się w poznaniu miejsc pochodzenia, urodzenia lub zamieszkania jego przodków we wcześniejszym okresie czasu, na przykład przed wojną - powrót do korzeni
 • Religijno-pielgrzymkową - przejawiającą się uczestniczeniem w wydarzeniach i obrzędach religijnych, odwiedzaniu miejsc świętych i uznanych za ważne dla kultu religijnego, pogłębianiu wiary, rozwoju duchowym.
 • Agroturystykę - przejawiającą się pobytem w środowisku wiejskim, poznawaniu tradycji, kultury, codziennego trybu życia ludności wiejskiej i wypoczynku z dala od zgiełku i hałasu miejskiego.
 • Alternatywną - przejawiającą się poszukiwaniem kontaktu z ludnością rdzenną danego miejsca czy regionu, poznaniem ich kultury, historii, gospodarki, rytmu i trybu życia mieszkańców obszaru docelowego.

Do walorów turystycznych krajobrazu należą:

I. Naturalne walory:

 • Ukształtowania terenu
 • Osobliwości geologicznych
 • Zbiorników wodnych naturalnych bądź sztucznych
 • Rzek, potoków, wodospadów
 • Źródeł mineralnych
 • Walorów klimatycznych np. temperaturę powietrza, liczbę dni słonecznych
 • Szaty roślinnej
 • Świata zwierzęcego
 • Obszarów chronionych

II. Antropogeniczne walory:

 • Miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi
 • Miejsc związanych z wybitnymi ludźmi i ich życiorysami
 • Obiektów architektury i ich zespołów
 • Dzieł nauki i techniki
 • Stanowisk archeologicznych
 • Zbiorów muzealnych
 • Miejsc kultu religijnego
 • Obiektów współczesnej kultury
 • Obiektów przemysłowych
 • Wielkich budowli wodnych
 • Wydarzeń kulturalnych oraz handlowych