1. Jedną z przyczyn migracji w celu zarobienia pieniędzy jest przede wszystkim chęć podjęcia dobrze płatnej pracy a tym samym poprawa warunków życia. Można zaobserwować zjawisko, iż migracje za chlebem obejmują krótkie trasy np. wieś -miasto czy z małego miasta do dużego(często aglomeracji). Migracje na dłuższych trasach to zazwyczaj wędrówki ludności z kraju biednego do bogatego, często już na zawsze( migracje międzykontynentalne).

2. Przełom wieków XVIII-ego i XIX-ego to duże fale migracji za Ocean, a celem emigrantów była Ameryka Północna i Południowa. Ten etap wędrówek ludności był silnie powiązany z epoką odkryć geograficznych , chęcią poznania nieznanego lądu, wzbogacenia się i sprawdzenia nowych zdobyczy technologii, takich jak nowe okręty i maszyny-wynalazki rewolucji przemysłowej w XVIII wieku.

3. Druga połowa XX wieku to przełom gdzie fala imigrantów ogarnęła Europę , postępujący napływ osadników wiązał się bezpośrednio związany był z:

stopniowy zanik dominacji kolonii zamorskich oraz wyczerpywanie się surowców

postępujący postęp gospodarczy wymuszony nowymi technologiami oraz dużym zapotrzebowaniem na siłę roboczą (powstawały liczne fabryki)

strukturą demograficzną a więc niskim wskaźnikiem przyrostu naturalnego, dużymi stratami wojennymi dużą liczbą ofiar wojennych a tym samym procesem starzenia się ludności

największa fala imigrantów występowała w Niemczech, które wykazywały brak rąk do pracy a przemysł niemiecki zaczął się na nowo odradzać. Taka sama sytuacja była w krajach alianckich(Francja, Wielka Brytania) .

4. Oto skutki związane z migracją zarobkową:

- proces wymieszania kultur różnych krajów

- wzrastająca liczba osób, które zamieszkują państwa przyjmujące emigrantów

- znaczny wzrost osób mieszkających w miastach

- trudności z aklimatyzacją wśród imigrantów w obcym państwie

- niekorzystne zjawisko patologii społecznej

- narastające problemy ze znalezieniem pracy, odpowiedniej szkoły dla dzieci imigrantów czy dostępu do opieki medycznej

- coraz słabsza konkurencja w państwie skąd są imigranci

- problem bezrobocia wśród pierwotnych mieszkańców kraju, gdzie napływają emigranci

- wpływ większej ilości dewiz do budżetu państwa

- rozpad rodzin, postępująca fala migracji i brak utożsamiania się z określonym krajem.