Pod koniec XX wieku na coraz większą skalę zaczęły zaznaczać się tendencje globalizacyjne. Pod tym pojęciem rozumie się cały szereg procesów przejawiających się w światowej gospodarce, polityce, kulturze oraz życiu społecznym narodów. Zasadniczym elementem globalizacji jest upowszechnianie się na masową skalę pewnych zjawisk, zachowań, tendencji. Prowadzi to do zacierania regionalnych różnic pomiędzy poszczególnymi państwami, do silnej integracji gospodarczej krajów, które jeszcze do niedawna funkcjonowały jako zupełnie odrębne organizmy. Dla globalizacji bardzo znamienne jest upowszechnianie się konsumpcyjnego stylu życia, który jeszcze do niedawna charakteryzował niemal wyłącznie kraje Zachodu. Wskutek zachodzących przemian świat staje się coraz bardziej homogeniczny, tracą na znaczeniu odrębności kulturowe poszczególnych narodów. Z globalizacją wiąże się także coraz większa liberalizacja życia; na dalszy plan spycha się różnice religijne, ponieważ te mogłyby w pewien sposób hamować postępujące rozprzestrzenianie się tych samych wzorców zachowań.

Wiek globalizacji to jednocześnie wiek informacji, ta bowiem odgrywa obecnie ogromne znaczenie. Do szybkiego przekazywania wiadomości dochodzi obecnie za pomocą mediów elektronicznych. To za ich sprawą pojecie czasu i przestrzeni nabiera obecnie zupełnie nowego wymiaru; obszary postrzegane jako odległe i peryferyjne można dziś bez trudu oglądać i poznawać włączając odpowiedni kanał telewizyjny. Przesyłanie wiadomości z jednego krańca świata na drugi trwa obecnie krócej niż przejście z pokoju do pokoju. Umożliwia to między innymi telefonia cyfrowa, a także coraz powszechniejszy Internet. Dla tych środków komunikacji nie mają znaczenia jakiekolwiek granice państwowe. W ogóle na skutek globalizacji granice coraz bardziej tracą na znaczeniu. Ludzie odczuwają silniejsza niż dotychczas chęć przemieszczania się, zmieniania miejsca zamieszkania, co możliwe jest dzięki rozwojowi transportu lotniczego, który staje się coraz tańszy i coraz bardziej dostępny dla przeciętnego mieszkańca globu. Masowe migracje sprawiają, że bariery kulturowe pomiędzy narodami w pewnym stopniu zacierają się. Szczególnie uwidacznia się to w wielkich aglomeracjach miejskich, w których na stosunkowo niewielkiej powierzchni współegzystują ze sobą ludzie pochodzący z zupełnie różnych kręgów kulturowych. Nie bez powodu dużą popularność zyskało określenie współczesnego świata jako tzw. ,,globalnej wioski" Procesy globalizacji doprowadziły do powstania firm mających swe placówki na każdym kontynencie (z wyjątkiem Antarktydy rzecz jasna). Te potężne korporacje zakładają sieci hipermarketów, barów szybkiej obsługi, sklepów muzycznych, centrów rozrywkowych. Maja one potężną siłę oddziaływania i bardzo szybko przyzwyczajają ludność do swojej oferty, co przeważnie odbywa się kosztem lokalnych firm. Nie dość, że oddziałują na lokalny rynek pracy to jeszcze wpływają na zmianę preferencji dotyczących spędzania wolnego czasu wśród miejscowych mieszkańców.

Globalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, dotyka niemal każdej sfery życia. W związku z tym nie jest możliwe pełne jej scharakteryzowanie. Należy skupić się natomiast na jej pozytywnych i negatywnych aspektach, których doświadcza współczesny człowiek. Dla jednych procesy globalizacyjne mają wymiar niemal wyłącznie pozytywny. Ludźmi, którzy tak postrzegają przemiany zachodzące obecnie w świecie są przeważnie młodzi, mobilni, ceniący rozległe kontakty. Dla osób tych liczy się przede wszystkim łatwy dostęp do informacji, możliwość nawiązywania kontaktów z mieszkańcami różnych zakątków świata, korzystanie ze światowych dóbr kultury. Swoista homogenizacja świata jest więc dla nich bardzo korzystna, ponieważ pozwala im czuć się w każdym miejscu niemal jak u siebie. Możliwe jest to między innymi za sprawą sieci komercyjnych, których identyczne bary, hipermarkety, centra handlowe spotkać można w każdym zakątku globu. Istnieje jednak cała rzesza ludzi niezadowolonych z zachodzących procesów globalizacyjnych. Ludzie ci pragnęliby zachować własną odrębność kulturową, przeciwstawić się scalaniu życia gospodarczego świata poprzez potężne organizacje o zasięgu międzynarodowym. Cenią oni swoją lokalność, prowincjonalność, odrębność.

Procesów globalizacyjnych nie da się zatrzymać, trzeba więc czerpać z dóbr, które ona z sobą niesie. Wielkim dobrodziejstwem jest niewątpliwie możliwość czerpania z zasobów Internetu, którą to możliwości wykorzystuje obecnie coraz więcej osób. Pełni on szereg pożytecznych zadań: pozwala zdobywać informacje (bardziej lub mniej wiarygodne) z każdej niemal dziedziny wiedzy, umożliwia kontakty z osobami mieszkającymi na drugim krańcu świata, jest narzędziem poszukiwania pracy, a dla niektórych- pracy jako takiej. Jego znaczenia nie sposób przecenić. Wiele osób wykorzystuje go jednak do bardzo nieetycznych celów popularyzując przemoc, pornografię; stanowi to szczególnie duże zagrożenie dla najmłodszych użytkowników. Globalizacja kultury, mimo że nieakceptowana przez wielu, stwarza szanse poznawania się nawzajem. Każdy naród posiada swoją specyfikę, odrębność, tradycje, historię. Jeśli nasze dążenia będą nakierowane na wzajemne poznawanie, a nie na zmiany tych odrębności to globalizacja przyniesie wiele korzyści, takich jak choćby szacunek dla innych. Globalizacja w sferze ekonomicznej i gospodarczej w znacznej mierze ułatwia życie mieszkańców świata. Dzięki znacznemu stopniowi integracji w sferze bankowej możliwe jest posługiwanie się kartami płatniczymi- wygodnymi i prostymi w obsłudze. Nie trzeba już podróżować z gotówką w portfelu i obawiać się o własne bezpieczeństwo. Jeszcze inną zaletą globalizacji jest ogromny wybór jaki staje przed współczesnym człowiekiem jako konsumentem. Idąc do sklepu można dokonywać wyboru spośród setek produktów, które wytworzone zostały niejednokrotnie w bardzo odległych miejscach świata. Dotyczy to zarówno branży spożywczej, elektronicznej, motoryzacyjnej, odzieżowej, kosmetycznej jak i wielu innych.

Nie można zapominać jednak, że globalizacja największe korzyści przynosi państwom Zachodu, które jako potęgi gospodarcze kontrolują kraje słabsze i zacofane. Międzynarodowe organizacje oraz największe mocarstwa kontrolują światową politykę i gospodarkę ignorując niejednokrotnie konieczność przestrzegania praw człowieka.