oligarchia ustrój, w którym władzę sprawuje niewielka grupa ludzi wywodzących się najczęściej spośród arystokracji rodowej lub majątkowej

demokracja rządy ludu (demos – lud, krateo – rządzić) ustrój, w którym władzę sprawują obywatele samodzielnie (demokracja bezpośrednia) lub poprzez przedstawicieli (demokracja pośrednia).

tyrania ustrój, w którym władzę sprawuje człowiek nie mający ku temu Żadnych podstaw prawnych

polis greckie miasto – państwo wraz z przylegającymi obszarami; wspólnota polityczna, religijna i ekonomiczna

geruzja rada starców w starożytnej Sparcie składająca się z 28 gerontów (starców powyżej 28 roku Życia) oraz z 2 królów

efor urzędnik w starożytnej Sparcie powoływany na rok przez Zgromadzenie Ludowe. W Sparcie było 5 eforów.

archont najważniejszy urzędnik w starożytnych Atenach, powoływany na rok przez Zgromadzenie Ludowe; posiadał pełnię władzy wykonawczej. Archontów było 9.

Areopag w starożytnych Atenach najwyższy trybunał sądowo – polityczny, do którego należeli archonci po zakończeniu kadencji. W VII – VI w. p.n.e. skupiał najwyższą władzę polityczną i sądowniczą. Od V w. p.n.e. sprawował sądy w sprawach o zabójstwo i rozmyślne podpalenie oraz sprawował nadzór nad kultem religijnym

strateg dowódca wojskowy w starożytnych Atenach. Do kolegium strategów, którzy kierowali wojskiem, wybierano 10 osób.

agora centralny plac polis greckiej; zgromadzenie obywateli polis

ostracyzm sąd skorupkowy; w starożytnych Atenach sąd mający na celu usunięcie z kraju obywatela podejrzanego o dążenie do przejęcia władzy (tyranii)

heliaia sądy w starożytnych Atenach;

demagog przywódca ludu; w starożytnej Grecji polityk, zdobywający poparcie ludu w celu osiągnięcia władzy.

fyla okręg wyborczy w starożytnych Atenach; w każdej z 10 fyl wybierano 50 urzędników do Rady Pięciuset

hellenizm okres w dziejach Grecji i krajów Bliskiego Wschodu od połowy IV do końca I w.p.n.e., który charakteryzował się szerokim rozprzestrzenieniem się terytorialnym kultury greckiej, która po zetknięciu się z kulturami Wschodu uległa przeobrażeniom (tworząc kulturę hellenistyczną)

hellenizacja rozprzestrzenianie wpływów greckich; także przejmowanie przez ludność niegrecką świata starożytnego języka i kultury greckiej

Wielka kolonizacja grecka zasiedlanie i kolonizowanie nowych lądów przez Greków na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego

Antropomorfizm przypisywanie ludzkich cech, właściwości, motywacji, myśli, emocji i intencji istotom niebędącym ludźmi

Hellada ogólna nazwa starożytnej Grecji. Pierwotnie tą nazwą określano ziemie na południu Tesalii, zamieszkane przez plemię Hellenów.

Mitologia – zbiór mitów opowiadanych w danej społeczności lub literacko uporządkowany zbiór opowieści o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych

Wypowiedź lakoniczna – wypowiedź krótka, zwięzła, streszczająca cały tekst w kilku zrozumiałych zdaniach. Wywodzi się z południowych terenów Starożytnej Grecji, Lakonii.

Uczono jej starożytnych Spartan, nim skończyli 7 lat

Agoge - nazwa systemu wychowania spartańskiego organizowanego przez państwo. Celem systemu było wytworzenie fizycznie i moralnie silnych mężczyzn w służbie w armii spartańskiej.