Migracja to wędrówki ludzi związane z opuszczeniem miejsca zamieszkania na jakiś określony czas , ewentualnie na stałe.

Emigracja to wyjazdy osób za granicę (na stałe, na pewien czas)

Imigracja to przyjazdy osób do określonego miasta, państwa po dłuższym pobycie za granicą.

Najważniejsze przyczyny migracji to:

- ekonomiczne najczęściej związane z chęcią posiadania większej ilości dóbr materialnych, wzbogacenia się poprzez intensywną pracę za granicą

- pozaekonomiczne , a więc na przykład narodowe czy polityczne, które wynikają ze zmian polityczno- gospodarczych jakie mają miejsce w danym państwie.

- społeczne , mogą być w tej grupie migracje o podłożu religijnym(pielgrzymki), dotyczące trudnej sytuacji rodzinnej-małżeństwa i rozwody , wreszcie dotyczące chęci zmiany swojej pozycji społecznej .

Oto skutki migracji(pozytywne i negatywne):

-utrata tanich pracowników fizycznych

-nagłe spotkanie osób różnych nacji, ras i kultur w jednym miejscu, co może doprowadzić do zachowań dyskryminacji

-występowanie zjawiska ukrytego bezrobocia

-postępujący wzrost niekorzystnego zjawiska patologii społecznych( np. alkoholizm, narkomania)

-potrzeba zapewnienia dachu nad głową nowo przybyłym osobom(może wystąpić z czasem cos na miarę dzielnic slamsów czy gett, a także potrzeba środków finansowych z budżetu państwa

-liczne patologie oraz rosnące problemy, zwłaszcza młodych osób z poprawnym mówieniem- dysleksji i pisaniem - dysgrafii.

-przyrost rzeczywisty rośnie w zatrważającym tempie

Przykładami państw emigracyjnych są- kraje afrykańskie, zwłaszcza biedne(np. strefa Sahelu) .

Przykładami państw imigracyjnych są -Stany Zjednoczone, Kanada ,Australia, Niemcy, Japonia, Francja oraz inne kraje wysoko rozwinięte gospodarczo.

Urbanizacja jest to szybki wzrost rangi miasta( miejskiej jednostki osadniczej) w porównaniu do suburbii. Całe zjawisko może się odbywać poprzez:

-tworzenie od podstaw nowych jednostek osadniczych-miast

-intensywny rozkwit miasta już istniejącego

-nadawanie innym jednostkom osadniczym( terenom ,które nie były miastami) prawa lokacji miejskiej

Wyróżniamy następujące etapy urbanizacji:

1.Urbanizacja pojmowana jako koncentracja ludzi w ośrodkach miejskich w związku z powstawaniem bądź też rozrastaniem się miast

2. Suburbanizacja to bardzo intensywna koncentracja osób w mieście, dotyczy głównie tych ośrodków, w których rozwija się przemysł (miasta przemysłowe)

3. Reurbanizacja to proces łączenia kilku aglomeracji( zazwyczaj dużych )