Migracją nazywamy przemieszczenia czasowe ludności związane ze zmianą stałego miejsca pobytu i przekraczaniem granic miejskich i państwowych. Występują następujące rodzaje migracji:

*migracje wahadłowe, a więc czasowe dojazdy do pracy oraz dzieci do szkół

*emigracja, czyli wyjazdy z określonego kraju ojczystego za granicę

*emigrant, czyli osoba która wyjeżdża z ojczystego kraju za granicę

*imigracja, czyli przyjazd ludności do określonego kraju

*imigrant, czyli osoba, która przyjeżdża z zagranicy do ojczystego kraju

*reemigracja, tzn. powrót ludzi z zagranicy do dawnego miejsca zamieszkania

Podział migracji ze względu na:

a) przyczyny:

-ekonomiczne związane z chęcią zarobkowych wyjazdów ludności

-polityczne dotyczące prześladowań ludności i chęcią ucieczki za granicę

- religijne dotyczące z jednej strony prześladowań, z drugiej pielgrzymek do miejsc świętych)

- rodzinne związane z chęcią zawierania małżeństw

b) czas trwania migracji:

-stałe, inaczej na zawsze

-okresowe, tylko na określony czas, a następnie powrót do pierwotnego miejsca zamieszkania

c) kierunek:

- migracje zewnętrzne( związane z przekroczeniem granic państwowych)

- migracje wewnętrzne( w obrębie danego państwa)

Państwa emigracyjne to kraje słabo rozwinięte oraz miejsca gdzie toczą się konflikty zbrojne

Państwa imigracyjne to kraje wysoko rozwinięte

Ocena skutków migracji:

a) państwa emigracyjne

-odpływ ludzi młodych

-niekorzystna struktura piramidy wieku i płci

-liczne rozwody i patologie społeczne

b) państwa imigracyjne

-występowanie taniej siły roboczej

-masowy napływ ludności

-zwiększona liczba osób mających wyższe wykształcenie

-powstanie mieszanki kulturowej ludności

-szybkie przystosowanie się ludzi do otaczających sfer kulturowych

-inna kultura i tradycje

Cechy charakterystyczne dla struktury ludności:

-zmiany w układach płci(liczby kobiet i mężczyzn)

- zmiany w piramidzie wieku

- zmiany w strukturze zawodowej

- zmiany w poziomie wykształcenia

Rasa to pewna grupa osób mających podobne cechy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, oto rodzaje ras:

- biała, zwana także europeidalną

- żółta, inaczej mongoloidalna ,cechy to: niski wzrost, proste czarne włosy, małe skośnie osadzone oczy

- czarna , inaczej negroidalna, cechy to: płaskie i szerokie nozdrza, włosy zazwyczaj czarne , kręcone i gęste

Krzyżówki ras( najczęściej spotykane) to:

-mulaci, a więc mieszanka rasy czarnej z białą

-metysi, a więc mieszanka rasy białej z rasą żółtą

-zambosi, a więc mieszanka rasy żółtej z rasą czarną

Największe religie na świecie:

-chrześcijaństwo(33% wszystkich wyznawców, struktura wewnętrzna to: katolicyzm -18,8%, protestantyzm- 6,95% ,prawosławie- 3,2%, pozostałe grupy religijne- 4,3%)

-islam( wyznawcy Allacha) to17,7% mieszkańców globu

-buddyzm to 5,7% wyznawców

-oraz tzw. inne systemy religijne z ateistami to 30%

Na procesy urbanizacyjne zaliczamy:

-wzrost liczby osób mieszkających w miastach

-postępujący wzrost szybko rozwijających się ośrodków miejskich

- rozwój już istniejących ośrodków miejskich

Czynniki urbanizacji to:

-różnica między liczbą urodzeń a zgonów, a więc przyrost naturalny ludności

-procesy migracyjne ludności

-poszerzanie granic jednostek osadniczych(miast)

Miasta

W miastach, których liczba mieszkańców przekracza 100 tyś osób, skupia się od 50 do 70% ludności kuli ziemskiej

W ośrodkach miejskich mających powyżej 1 miliona mieszkańców zamieszkuje- 18% ludności na świecie

Oto przykłady miast mających więcej niż 5 milionów ludności:

miasto Meksyk (15 milionów)

miast Seul( 10 milionów)

miasto Boston (10 milionów)

miasto Sao Paulo (9,9 milionów)

miasto Schanghay (9,2 milionów)

miasto Moskwa (8,5 milionów)

miasto Tokio (8 milionów)

-Miasta mające powyżej 10 milionów to:

Meksyk 20, Nowy Jork 17,Saopaulo 16,Seul 16,Los Angeles 15,Bombaj 15 oraz Tokio, Pekin i Jakarta 10 mil.

Aglomeracja jest to zespół ośrodków miejskich, w którym dominuje jeden duży ośrodek, a pozostałe miasta to tzw. satelity, podstawowe funkcje takich jednostek osadniczych to szeroko pojęte usługi i działalność produkcyjna

Konurbacja jest to zazwyczaj kilka równorzędnych jednostek miejskich, bez wyraźnej dominacji jednego z nich.

Megalopolis jest to skupisko powstałe na skutek połączenia kilku aglomeracji, występuje w USA, Japonii .