- Krótka charakterystyka Charakterystyka zestawienie cech charakterystycznych osoby lub rzeczy, analiza, interpretacja, oddanie (w dziele naukowym, artystycznym) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej, ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych gminy Przodkowo oraz obszarów z nią sąsiadujących.

- Warunki naturalne obszaru, na którym leży gmina.

- Struktura demograficzne gminy. Liczba ludności w gminie oraz gęstość zaludnienia

- Struktura wiekowa mieszkańców gminy

- Migracje

- Przyrost naturalny oraz rzeczywisty

- Struktura zawodowa mieszkańców, rynek pracy (obecnie oraz w przyszłości)

- Oświata: Liczba szkół podstawowych, gimnazjów, średnich oraz bibliotek

- Poziom i jakość życia: mieszkalnictwo i budownictwo (obecnie oraz w przyszłości)

Poniżej została przedstawiana krótka charakterystyka, gminy Przodkowo położonej w województwie Pomorskim, ze szczególnym uwzględnienie struktury demograficznej. Na podstawie zebranych danych, które uzyskano stosując głównie metodę wywiadu środowiskowego, ich przeanalizowaniu, dokonano przedstawienie obecnego stanu społeczeństwa oraz przedstawiono charakterystyczne dla tej gminy podziały zależności. Przedstawiono również obecny stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny struktury demograficznej a także starano się przewidzieć jej rozwój

w przyszłości. Poruszane są również problemy, z którymi mieszkańcy gminy muszą sobie radzić.

- Krótka charakterystyka gminy Przodkowo oraz obszarów z nią sąsiadujących

Gmina Przodkowa położona jest w środkowej części województwa gdańskiego, powierzchnia gminy wynosi - 8539 ha, od strony północnej gmina sąsiaduje z gminą Szemud, od strony zachodniej z gminą Kartuzy, natomiast od wschodu jej sąsiadem jest gmina Żukowo. Gminę zamieszkuje - 6624 ludzi. Gmina położona jest

w zachodniej części aglomeracji Gdańskiej. Analizując plan Plan obraz niewielkiego obszaru Ziemi (np. miasta) wykonany na płaszczyźnie za pomocą kartograficznych symboli. Przy konstrukcji planów nie uwzględnia się krzywizny Ziemi, ponieważ ... Czytaj dalej Słownik geograficzny aglomeracji gdańskiej, jej studium zagospodarowania oraz plany, gmina uwzględniana jest w tych planach, jako obszar znajdujący się na kierunku zachodnim terenu rozwojowego gdańskiej aglomeracji. Gmina podzielona jest na 35 odrębnych wsi oraz 16 sołectw. Podstawową funkcją gminy jest uprawa ziemi, czyli rolnictwo. W mniejszym stopniu rozwijają się

w gminie usługi turystyczno-wypoczynkowe oraz rekreacyjne. Rozwój turystyki związany jest w głównej

z jeziorami, licznymi w tym rejonie m.in. jezioro Jezioro śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Tuchomskie, Otalżyno, Czarne, Techlinka, Głębokie. Koleją funkcją również rozwijająca się w mniejszym stopniu jest gospodarka niezwiązana z rolnictwem. Użytki rolne zajmują w gminie 652 ha powierzchni, jest to 76% całej powierzchni gminy. Użytki zielone oraz obszary

z glebami o III i IV klasie zajmują 2313 ha, jest to 35% całej powierzchni uzysków rolnych. Lasy zajmują

w gminie 964,0 ha powierzchni, jest to 11,3% powierzchni całkowitej gminy. We wsi istnieje siedzib władz gminnych oraz inne ośrodki związane z obsługą gminy. Dla obszarów północnych gminy ośrodkiem obsługi jest Szemud dla reszty gminy ośrodkiem obsługi jest miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
Kartuzy. Ośrodkami pełniącymi funkcję na poziomie ponadregionalnym są: Gdańsk, Gdynia, Sopot. Ilość siły roboczej, występuje w nadwyżce w porównaniu do ilości oferowanych miejsc pracy, powoduje to liczne wyjazdy poza granice gminy, przede wszystkim w kierunku Gdańska, Gdyni oraz Kartuzów.

- Warunki naturalne obszaru, na którym leży gmina.

Obszar, na którym znajduje się gmina jest zaliczany wg. J. Kondrackiego do mezoregionu zwanego Pojezierzem Kaszubskim a makroregiony, Pojezierza Wschodnio-Pomorskiego. Obszar ten pod względem hipsometrii należy do bardzo zróżnicowanych, wysokości bezwzględne na tym obszarze w wyniku działania wód roztopowych, akumulacyjnej oraz erozyjnej działalności lodowca a także wód rzecznych, intensywnych procesów eolicznych a także działalności człowieka, wykazują bardzo zróżnicowane wartości. Forami dominującymi na tym obszarze są głównie wytworzone w wyniku działalności polodowcowej. W rejonie południowo-zachodnim gminy dominującą formą jest skupisko moren zwanych pomieczyńskimi. W części północnej gminy występują pojedyncze pagórki czołowo-morenowe. Innymi formami charakterystycznymi dla tego obszary są ciągi rynien z do najbardziej znanych należy zespół rynnowy Jeziora Tuchomskiego oraz rynny rzek: Klasztornej Strugi, Trzech Rzek, Czarnej Strugi. Powierzchnia gminy jest w większości pokryta przez moreną denną, która na przeważnie charakter falisty. Na terenie gminy w okolicach Czeczewa istnieją udokumentowane złoża żwiru. Teren gminy leży na obszarze trzech jednostek hydrologicznych są to dorzecza Radni, redy oraz Łeby. Charakterystycznym elementem krajobrazu, na którym położona jest gmina, są jeziora, które odgrywają istotną role w stosunkach hydrologicznych, są to przede wszystkie jeziora polodowcowe tzw. "oczka polodowcowe". W miejscach gdzie rzeźba jest dość urozmaicona a spadek terenu wynosi ponad 12% oraz występują gleby gliniaste istnieje zwiększone zagrożenie procesami erozji. Teren gminy objęty jest strefą zlewni chronionej rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Radni, która zaopatruje gminę w wodę. W gminie przeważają obszary rolnicze, użytki rolne stanowią 76% powierzchni gminy, w tym 67,7% to grunty orne, 0,3% powierzchni stanowią sady, 7,8% łąki oraz 24,2% pastwiska. Analizując strukturę gruntów gminy, duża powierzchnię po użytkach rolnych stanowią również lasy, obszary komunikacji, osiedla mieszkaniowe oraz nieużytki. Gmina znajduje się w bardzo korzystnym położeniu, jeśli chodzi o komunikacje, od miasta Kartuzy dzieli ja odległość 9 km, do centrum Gdyni jest około 25 km, a do Gdańska Wrzeszcza około 20 km. Przez gminę biegnie również droga wojewódzka numer 224.

- Struktura demograficzne gminy. Liczba ludności w gminie oraz gęstość zaludnienia

Liczba ludności w całej gminie Przodkowo wynosi 6624 osób, z czego 80 osób to mieszkańcy "Domu Spokojnej Starości". Taka liczba ludności stanowi 6,6% ogółu ludności powiatu Kartuskiego, którego liczba ludności wynosi 100 309, gmina Przodkowo znajduje się na 42 miejscu pod względem ludności, w rankingu prowadzonym w Województwie Pomorskim. Gęstość zaludnienie w gminie średnio wynosi 77 osób na km2,

co w porównaniu do średniej krajowej, która wynosi 124 osoby/km2, jest bardzo mała. W powiecie Kartuskim, średnia gęstość wynosi 90 osób/km2. Takie rozmieszczenie ludności, jest spowodowane głównie przez rolnictwo, którym w większości zajmują się mieszkańcy gminy, powoduje ono bardzo duże rozproszenie gospodarstw. Najwięcej ludzi mieszka we wsi Przodkowo - 1286 mieszkańców oraz Pomieczyno, 858 mieszkańców. Od końca lat dziewięćdziesiątych, można było zaobserwować tendencją wzrostową, jeśli chodzi

o liczbę ludności. Przyczyną tego wzrostu była znaczna poprawa warunków życiowych, lepsza komunikacja

i dostępność do usług, proces urbanizacji gminy oraz proces migracji ludności miejskiej na obszary wiejskie (czynniki wewnętrzne), wpływ na  wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze ... Czytaj dalej Słownik biologiczny liczby ludności maiła również przeprowadzona reforma społeczno-gospodarcza (czynniki zewnętrzne). W przeszłości przewiduje się, że liczba ludności w gminie nadal wzrośnie.

Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost, będzie jak przewiduje się w "Planie Zagospodarowania Przestrzennego", wysoki przyrost naturalny oraz zmiany w strukturze wieku mieszkańców, w planie tym przewiduje się, że do 2015 roku ma nastąpić znaczny wzrost liczby ludzi w wieku produkcyjnym oraz liczba ludzi migrujących z miast od gminny. Gmina w "Studium zagospodarowania przestrzennego województwa gdańskiego - 2000 plus" została uznana za jedną z gmin gdzie następuje "napływ" ludności, pomimo tego, że wskaźnik salda migracji w roku przed wydaniem Planu był zerowy. Na podstawie analizy wydanych zezwoleń na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy, można stwierdzić, że około 30% inwestorów to osoby nie pochodzące z gminy Przodkowo, gmina przez to staje się gminą podmiejską. Głównym powodem napływu ludzi spoza gminy jest, niedostateczna ilość obszarów budowlanych w mieście Kartuzy, rosnąca tendencja Tendencja idea, sformułowana zazwyczaj wprost, której podporządkowany jest świat przedstawiony utworu. powieść tendencyjna.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
napływu ludności miejskiej na obszary wiejskie oraz napływ mieszkańców pochodzących z aglomeracji gdańskiej: Gdańska, Gdyni i Sopotu. Przewiduje się, że w 2015 roku liczba ludności gminy będzie wynosić około 7500 znacznie więcej mieszkańców przewiduje prognoza migracyjna, według której gmina będzie liczyć 10 000 mieszkańców.

Tabela 1. Rozmieszczenie ludności w poszczególnych częściach gminy Przodkowo.

Sołectwo

Liczba ludności

(%) ogólnej liczby mieszkańców gminy

Przodkowo

923

13,8

Warzenko

127

1,9

Pomieczyno

953

14,4

Szarłata

444

6,6

Przodkowo Działki

901

13,6

Kobysewo

340

20

Kosowo

370

5,6

Czeczewo

389

5,9

Załęże

267

4,0

Hopy

361

5,4

Kłosowo

243

3,7

Rąb

296

4,5

Smołdzino

247

3,7

Tokary

349

5,3

Kczewo

225

3,4

Kawle Dolne

189

2,8

Razem cała gmina

6624

100%

Źródło: dane opracowane przez Artura Wyrzykowskiego

- Struktura wiekowa mieszkańców gminy

W gminie Przodkowo, po przeanalizowaniu liczby kobiet i mężczyzn, wyrażanie widać przewagę mężczyzn nad kobietami. Analizując wskaźniki feminizacji, na 100 mężczyzn przypada 96 kobiet. W całym województwie pomorskim wskaźnik feminizacji wynosi, na 105 kobiet przypada 100 mężczyzn. W przypadku noworodków, tylko nieznaczna jest przewaga chłopców. W grupie wiekowej (55-60 lat) istnieje zjawisko zwane "nadumieralności mężczyzn", również w grupie wiekowej powyżej 60 lat, znacznie liczba kobiet znacznie przeważa nad mężczyznami. Populacja Populacja podstawowa jednostka ekologiczna; zespół osobników danego gatunku występujących na określonym obszarze, np. populacja saren w lesie lub szczupaków w jeziorze. Każda populacja ... Czytaj dalej Słownik biologiczny gminy Przodkowo jest zaliczana do względnie młodej populacji, co znacznie odbiega od tendencji krajowej, która w ostatnich latach pokazuje, że populacja naszego kraju należy od starzejącej się. W gminie liczba ludzi w wieku produkcyjnym wynosi 58,3%, wszystkich mieszkańców. Przewiduje się, że wartość ta ma ciągle wzrastać, co prowadzić będzie do stałego odmładzania się społeczeństwa gminy.

Tabela 2. Struktura wieku w gminie Przodkowo w latach 1988-2000 oraz prognoza na 2015 r.

Struktura wieku

1988 r.

1997 r.

2000 r.

Prognoza na 2015r.

Wiek przedprodukcyjny

35,9

33,7

30

23,2

Wiek produkcyjny

52,9

54,4

58

64,4

Wiek poprodukcyjny

11,6

11,9

12

12,4

Ogółem cała gmina

100

100

100

100

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku, dane opracowanie przez Artura Wyrzykowskiego

- Migracje

Gmina Przodkowa po względem administracyjnym należy od powiatu kartuskiego, który posiada najmniejszy saldo migracji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Saldo wynosi: -1 osób. Średnia dla całego powiatu wynosi 357 osób, gmina posiada, więc saldo migracji znacznie poniżej średniej dla całego powiatu. Główną przyczyną takiej sytuacji jest bardzo mała liczba miejsc pracy, co powoduje masowe migracje Migracje przemieszczanie się osobników z jednej populacji do drugiej. Następuje wtedy przepływ genów między tymi populacjami, co może doprowadzić do zmiany częstości genów i wywołać zmianę ... Czytaj dalej Słownik biologiczny ludzi do większych miast, przede wszystkim do Trójmiasta. Do miast wyjeżdżają głównie młodzi wykształceni ludzi, po ukończenie uniwersytetów i innych szkół wyższych. Poszukują oni lepszych warunków życia, dobrych stanowiska pracy, dobrze opłacanych. Kolejna przyczyną masowych wyjazdów ze wsi jest, chęć polepszenia swoich warunków bytowych, które na wsiach są znacznie niższe niż w miastach. Zjawiskiem przeciwny do migracji ludzi ze wsi do miast jest napływ znacznej liczby ludzi na tereny wiejskie. Jedna z głównych przyczyn napływy ludności miejskiej na wieś jest brak wystarczających przestrzeni na budowę mieszkań

i zagospodarowanie, głównie w mieści Kartuzy. W ostatnich latach, narodziła się również moda na przenoszenie się na wieś, ze względu na "zdrowsze warunki życia. Prognozuje się, że w najbliższych latach saldo migracji będzie wzrastać, głownie dla tego, że gmina staje się gminą podmiejską, co spowoduje wzrost miejsc pracy. Nastąpi również spadek liczby osób wyjeżdżających z gminy a wzrośnie liczba przyjeżdżających.

Tabela 3. Migracje ludności na terenie gminy Przodkowo i w Powiecie Kartuskim.

Jednostka administracyjna

Napływ

Odpływ

Saldo migracji

Ogół

W tym za granicę

Ogół

W tym za granicę

Gmina Przodkowo

62

-

63

-

-1

Powiat Kartuski

1435

13

1078

19

357

Źródło: praca Artura Wyrzykowskiego

- Przyrost naturalny oraz rzeczywisty

W latach 1988-1997 przyrost naturalny w gminie Przodkowo średnio wynosił 10,5/1000 mieszkańców, była to dość wysoka wartość. W tym samym czasie w całym województwie na wsiach średni przyrost naturalny wynosił 5,05/1000 mieszkańców. W ostatnim czasie wyraźnie zaznacz się niewielka tendencja spadkowa, obecnie przyrost naturalny wynosi 8,3/1000 mieszkańców, co daje gminie wysokie miejsce w porównaniu ze średnim przyrostem naturalnym dla województwa, który wynosi 2,4/1000 mieszkańców oraz ze średnim przyrostem naturalnym dla wsi w województwie, który wynosi 6,3/1000 mieszkańców. Pomimo ogólnej tendencji spadkowej, dla przyrostu naturalnego przewiduje się, że w przeciągu najbliższych kilku lat, na obszarze gminu wskaźnik ten znacznie wzrośnie, co spowoduje odmłodzenie populacji gminnej. Wzrost przyrostu naturalnego będzie wynikał z większej liczby zawieranych małżeństw, znacznej poprawie warunków bytowych oraz materialnych, zwiększenie ilości mieszkań i działek budowlanych oraz spadek liczby bezrobotnych. W 2000 roku zanotowano 104 żywe urodzenia, 54 zgony w tym 2 zgony niemowląt. Wzrost ilości zawieranych małżeństw, jest jednym z najważniejszych czynników prowadzących do wzrostu przyrostu naturalnego, w ich wyniku wzrasta liczba urodzeń żywych. Z badań statystycznych przeprowadzonych przez OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej), powodem zawarcia, co trzeciego małżeństwa jest oczekiwane dziecko. W ostatnich dziesięciu latach liczba zawartych małżeństw była utrzymywana na stałym poziomie, w ostatnich kilku latach odnotowany był nieznaczny wzrost, średnio zawieranych jest rocznie około 70 związków.

Tabela 4. Przyczyny zgonów (2000)

Przyczyna zgonu

Liczba zgonów

Choroby zakaźne i pasożytnicze

2

Nowotwory

11

Choroby układu krążenia

19

Choroby układu oddechowego

5

Choroby układu trawiennego

3

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i abberacje chromosomowe

1

Niektóre stany rozpoczynające się w okresie około płodowym

2

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych

2

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

9

Razem

54

Źródło: Dane NZOZ w Przodkowie

Tabela 5. Przyrost naturalny i rzeczywisty, saldo migracji w gminie Przodkowo (2000)

Wskaźnik

Liczba osób

Przyrost naturalny

104

Saldo migracji

-1

Przyrost rzeczywisty

103

Źródło: praca Artura Wyrzykowskiego

Na terenie gminy dominują rodziny z trójką osób, co zgodnie jest z zasadą produkcji rozszerzonej.

W gminnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie było odnotowano żadnych rozwodów. Kiedy mamy dane o ilości przyrostu naturalnego oraz salda migracji możemy wyznaczyć wartość przyrostu rzeczywistego, który w 2000 roku wyniósł 103 osoby.

- Struktura zawodowa mieszkańców, rynek pracy (obecnie oraz w przyszłości)

W gminie Przodkowo odsetek ludzi w wieku produkcyjnym wynosi 58%, z czego 80% należy do aktywnych zawodowo. Na 100 osób będących w wieku produkcyjnym, 72 znajdują się w wieku nieprodukcyjnym. Jest to liczna poniżej średniej Powiatu Kartuskiego, w którym na 100 osób przypada 76,2

w wieku nieprodukcyjnym. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem na terenie gminy, jest bardzo nierównomierny rozkład miejsc pracy. W rolnictwie, uznawanym za I sektor pracuje 64% z wszystkich zatrudnionych

w pozostałych sektorach, w II pracuje niewiele, bo tylko 9% zatrudnionych, w sektorze III, czyli usługach 27%, w tym w usługach nierynkowych pracuje około 260 osób a w usługach prywatnych około 290 osób. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat sytuacja w strukturze zatrudnienie na terenie gminy uległa wielu pozytywnym zmianom. W 1988 roku, aż 79% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy, pracowało w sektorze rolniczym. W ostatnich latach sytuacja ta ulega zmianie, znacznie wzrasta liczba osób zatrudnionych w sektorze III, czyli w usługach, przewiduje się, że liczba ta ciągle będzie rosła. Bardzo ważnym krokiem, który należy przedsięwziąć,

aby zmienić strukturę zatrudnienia jest zapobieganie napływom ludności, która zatrudniona będzie w I sektorze, rolnictwie. Duża liczba osób pracujących w rolnictwie prowadzi do niekorzystnej sytuacji w gospodarce gminy. Pomimo bardzo dużej liczby osób pracujących w rolnictwie, jest to 64% wszystkich zatrudnionych, rolnictwo Rolnictwo dział gospodarki narodowej, który zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt w celu pozyskania żywności oraz surowców dla przemysłu.
Rolnictwo w szerszym znaczeniu obejmuje również ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
na tym terenie cechuje niezbyt wysoka wydajność produkcyjna i efektywność. Wpływ na małą efektywność

w rolnictwie ma fakt, że młodzi ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum znajdujący się w wieku przedprodukcyjnym, pozostający

w gospodarstwach rolnych, nie wyrażają żadnej chęci do zdobywania wykształcenia, bardzo często kończą edukację na szkole podstawowej. Zostają oni na gospodarstwie zwykle rodziny rolnicze należą do wielodzietnych. Rolnicy oprócz niskich kwalifikacji, nie posiadaj funduszy na rozbudowę gospodarstwa, nowoczesne maszyny rolnicze oraz stosowanie nowych, bardziej wydajnych metod hodowli. Dodatkowo niski poziom wykształcenia rolników, powoduje, że bardzo wiele gospodarstw nie jest w stanie sprostać wymogom, jakie stawia Unia Europejska, wielu rolników musiała nawet zlikwidować swoje hodowle.

Tabela 6. Struktura zatrudnienia w gminie Przodkowo

Sekcja

(%) ogółu zatrudnionych w danej sekcji

Sektor I (rolnictwo i leśnictwo)

64%

Sektor II (przemysł i budownictwo)

9%

Sektor III (usługi)

27%

Źródło: Dane Urzędu Gminy Przodkowo

Na obszarze gminy około istnieje około 2100 miejsc pracy. Główne ich skupisko znajduje się na terenie miejscowości Przodkowo, z czego 67,4% to miejsca pracy w usługach rzemieślniczych, 75% w usługach gastronomicznych oraz 53% w sklepach. W Przodkowie istnieje największa koncentracja usług stąd też mieszkańcy gminy maja tutaj największy do nich dostęp. Na terenie gminy ogólnie istniej bardzo słabo rozwinięty rynek pracy, co zmusza wielu mieszkańców gminy do wyjazdu w celu poszukiwania pracy. Dzięki korzystnej lokalizacji gminy, blisko trójmiasta oraz miasta Kartuzy, wyjazd nie jest trudny. Obecnie do pracy dojeżdża około 130 osób, w poszukiwaniu pracy według nieoficjalnych danych wyjechało około 520 osób. Saldo dojazdów od pracy jest ujemne i wynosi -390 osób. Mieszkańcy gminy głównie wyjeżdżają do: Gdańska, 175 osób, Kartuzów 141 osób, Gdyni 130 osób. Bardzo niekorzystnie przedstawia się poziom aktywności gospodarczej mieszkańców gminy. Istnieje bardzo mała ilość gospodarczych podmiotów oraz bardzo mało funduszy z budżetu gminy przeznacza się na inwestycje, w porównaniu z innymi gminami w województwie.

Tabela 7. Poziom wykształcenia ludności zawodowo czynnej w Gminie Przodkowo

Wykształcenie

Wyszczególnienie

Odsetek

Wyższe

Ogółem

2,1

Mężczyźni

2,0

Kobiety

2,1

Policealne

Ogółem

1,1

Mężczyźni

0,4

Mężczyźni

1,7

Średnie

Ogółem

43,5

Mężczyźni

50,0

Kobiety

36,8

Zasadnicze zawodowe

Ogółem

30,5

Mężczyźni

39,8

Kobiety

21,1

Podstawowe

Ogółem

47,0

Mężczyźni

42,6

Kobiety

51,5

Źródło: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Z powyższej tabeli wynika, że poziom wykształcenia mieszkańców gminy jest na bardzo niskim poziomie. Zaledwie klika procent mieszkańców gminy posiada wyższe wykształcenie, ogółem 2,1%, aż 47% mieszkańców gminy należących do czynnej zawodowo grupy posiada wykształcenie podstawowe. Struktura wykształcenia w polskich wsiach jest na bardzo niskim poziomie, średnio w polskich wsiach procent ludzi posiadających wyższe wykształcenie wynosi 1,7, sytuacja taka jest bardzo niekorzystna i wymaga podjęcia odpowiednich działań, aby doszło do jej zmiany.

Bezrobocie Bezrobocie gospodarcze zjawisko braku pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Skalę bezrobocia określa stopa bezrobocia będąca porównaniem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotni do ... Czytaj dalej Słownik geograficzny - obecnie na terenie gminy poziom bezrobocia, kształtuje się na dosyć niskim poziomie, biorąc pod uwagę osoby aktywne zawodowo, poziom bezrobocia wynosi 5,2%. W Powiatowym Urzędzie Pracy, zarejestrowanych jest 270 bezrobotnych. Problem bezrobocia na terenie gminy jest znacznie mniejszy

w porównaniu z całym powiatem. Wśród grupy aktywnych zawodowo, w powiecie poziom bezrobocia wynosi 12,6%, czyli jest ponad dwa razy wyższy niż w gminie. W województwie poziom bezrobocia jest jeszcze wyższy i wynosi 13,8%. Pomimo, że wskaźniki bezrobocia jest stosunkowo niski, problem bezrobocia w gminie istnieje i należy szukać odpowiednich jego rozwiązań. Biorąc pod uwagę, przewidywany wzrost liczby ludności w grupie osób w wieli produkcyjnym, konieczne będą nowe miejsca pracy, w 2015 roku prognozuje się,

że będzie potrzebne około 1900 nowych miejsc pracy. Gmina znajduje się w bliskiej odległości od aglomeracji Gdańskiej oraz miasta Kartuzy, co związane jest z łatwym dostępem do ich rynków pracy. Za główne przyczyny, wzrostu bezrobocia w gminie uważa się, niski poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych, wśród grupy bezrobotnych aż 33,7% to osoby posiadające wykształcenie podstawowe lun niepełne podstawowe, 38% bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, niewielki procent 1,4 bezrobotnych to osoby

z wyższym wykształceniem. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost bezrobocia jest niska mobilność zawodowa mieszkańców zarówno zawodowa jak i przestrzenna oraz duża ilość pracujących w rolnictwie, gmina rolnicza. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych, połowa z ich nie pracowała od ponad pół roku, nic nie wskazuje na to by sytuacja ich się zmieniała. Przewiduje się, że wzrost liczby miejsc pracy w sektorze II oraz III, znacznie poprawi sytuację bezrobocia w całym kraju.

Tabela 15. Struktura bezrobotnych w gminie Przodkowo

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych ogółem

Kobiety

Wiek

15-17

0

0

18-24

97

69

25-34

88

59

35-44

62

38

45-54

28

16

55-59

1

0

69-64

0

0

Wykształcenie wyższe

4

4

Policealne i średnie zawodowe

59

48

Policealne i średnie zawodowe

15

12

Zasadnicze zawodowe

105

62

Podstawowe i niepełne podstawowe

93

56

Staż pracy ogółem do 1 roku

36

26

1 do 5

63

37

5 do 10

42

31

10 do 20

58

31

20 do 30

11

6

30 lat i więcej

0

0

Bez stażu

66

51

Źródło: Dane Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

W celu poprawy sytuacji bezrobotnych w gminie Przodkowo, konieczne jest stworzenie na terenie gminy nowych miejsc pracy. Znacznej poprawy wymaga sytuacja gospodarcza gminy, która może stać się siła napędową dalszego rozwoju gminy, co z kolei związane jest z poprawą warunków bytowych mieszkańców, spadkiem bezrobocia, wzrostem standardu życia i zamożności mieszkańców. Szczególny nacisk powinien być nałożony na rozwój usług oraz turystyki. Gmina położona jest w bardzo korzystnych warunkach komunikacyjnych, przez nią przebiega, droga wojewódzka 224, korzystnym przedsięwzięciem w gminie byłoby utworzenie Centrum handlowo-usługowego oraz rozwój turystyki na trasie przelotowej. W Centrum, powstałaby baza gastronomiczna usługowa, administracyjna oraz kulturalna, Rozwijałby się  handel Handel dział gospodarki narodowej (sektora usług) w którym dobra materialne przechodzą od wytwórcy (producenta) do spożywcy (konsumenta), na zasadzie sprzedaży i kupna.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
regionalny, różnego rodzaju usługi, taka inwestycja poprawiłaby znacznie warunki gminy, powstałyby nowe miejsca pracy. Sytuacje w gminie poprawią, budowane dwa zakłady stolarskie, w których ma znaleźć pracę około 150 osób m.in. stolarze, kierowcy, księgowi oraz sprzątaczki. Jeśli chodzi o rozwój turystyki na tereni gminy, nie ma on sprzyjających czynników, gmina nie posiada zbyt wielu atrakcji turystycznych oraz sprzyjających warunków przyrodniczych. Obszary, na, których mogłaby rozwinąć się  turystyka Turystyka odbywanie podróży z własnej woli w celach wypoczynkowych, sportowych lub poznawczych.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
znajdują się na obrzeżach gminy.

W okolicach znajdujących się tam jezior, które należą do kompleksów rekreacyjnych gmin sąsiadujących

z Przodkowem. Na obszarach w pobliżu jezior rozwinęło się budownictwo letniskowe. Jednak powoduje to bardzo duże obciążenie dla środowiska naturalnego w tym regionie, dlatego próbuje się ograniczać na tych obszarach budownictwo letniskowe. Ograniczenie to nie dotyczy rozwijających się w tym terenie gospodarstw agroturystycznych, które wykorzystują już istniejące obiekty, stwarzają również nowe miejsca pracy. Korzystną inwestycją w gminie byłby rozwój turystyki na trasie przelotowej, związanej z krajobrazem i walorami głównie Trójmiasta oraz Kaszub. Ważnym elementem rozwoju tego typu turystyki, jest powstanie miejsc noclegowych, zajazdów oraz moteli z zapleczem gastronomicznym. Ważnym dla rozwoje turystyki, elementem byłoby powstanie na tereni gminy całorocznego ośrodka turystycznego, dysponującego miejscami noclegowymi

z zapleczem gastronomicznym, korzystne byłoby również powstanie również całorocznego zajazdu. Tego typy obiekty łącznie z Centrum handlowo-usługowym, przyczyniłoby się do znacznej poprawy warunków bytowych gminy, powstałaby odpowiednia ilość miejsc pracy, co spowodowałoby spadek bezrobocia do 1 lub 1,5% wśród grupy ludzi aktywnych zawodowo.

- Oświata: Liczba szkół podstawowych, gimnazjów, średnich oraz bibliotek

Szkoły podstawowe - na obszarze gminy obecnie istniej baza szkolna licząca 9 szkół pełnych oraz 9 niepełnych. Do dyspozycji szkoły jest 61 pomieszczeń. Na przełomie 1999/2000 ucząc się w tych pomieszczeniach, szkołę ukończyło 1094 uczniów. Wiele szkół dysponuje mieszkaniami dla nauczycieli m.in. w Pomieczynie i w Kłosowie istnieją trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
mieszkania, szkoły w Kobysewie i Kosowie dysponują jednym mieszkaniem. Łącznie powierzchnia mieszkań dla nauczycieli wynosi 438 m2. Jeśli chodzi o warunki w szkołach, to w ostatnich latach uległy one znacznej poprawie i są w porównaniu z innymi gminami województwa znacznie lepsze. W klasach jest dość niskie zagęszczenie średnio na klasę przypada 17,2 ucznia. Jest to dość niska wartość, co wskazuje na pewne lokalne rezerwy pomieszczeń w szkołach. Przeprowadzona w 1999 roki reforma oświaty, która wprowadziła system gimnazjalny, spowodowała powstanie w sąsiedztwie szkół podstawowych, gimnazjów m.in. w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie. Szkoły podstawowe odstąpiły dla potrzeb gimnazjów cześć swoich pomieszczeń. Po wprowadzenie reformy z omawianej bazy szkolnej będzie korzystał jeden rocznik, dłużej, gdyż powstał system 3 klas gimnazjalnych, warunki nauczania niestety ulegną pogorszeniu, liczba uczniów na pomieszczenie będzie wynosić 18 uczniów a z cisem dojdzie nawet do 28 uczniów. Jednak mimo tych zmian warunki nauczania, będą o wiele lepsze niż w innych gminach województwa, obecnie na jedno pomieszczenie przypada 26 uczniów. W przyszłości liczba dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
i młodzieży nie ulegnie gwałtownemu wzrostowi, wręcz przeciwnie może ulec spadkowi, tak, więc budowa nowych szkół czy pomieszczeń nie wydaje się potrzeba.

Tabela 8. Liczba szkół podstawowych w gminie Przodkowo w roku szkolnym 1999/2000

Szkoły

Liczba pomieszczeń klasowych

Liczba nauczycieli na pełnym etacie

Oddziały

Uczniowie

Absolwenci

Ogółem

Dziewczęta

Ogółem

Dziewczęta

9

66

67

56

860

414

128

68

Źródło: "Rocznik statystyczny 2000", WUS Gdańsk

Gimnazja - od września 1999 roku, po wprowadzeniu w życie reformy oświatowej, na terenie gminy powstały klasy gimnazjum, utworzone przy szkołach podstawowych w Przodkowie i Pomieczynie. Klasy te wchodzą w skład powołanych Zespołów Szkolnych, które łącza w sobie szkołę podstawową oraz gimnazjum, korzystają przy tym z tych samych pomieszczeń klasowych. Powstałe klasy gimnazjalne utworzyły sześć oddziałów, gdzie do pierwszych klas uczęszcza 126 uczniów. W przodkowie działają trzy klasy gimnazjalne, czyli trzy oddziały, w których liczba uczniów wynosi 73, w Pomieczynie działają dwa oddziały gdzie uczęszcza 28 uczniów, w Czeczewie działa jeden oddział gimnazjalny gdzie, uczęszcza 21 uczniów.

Tabela 9. Liczba gimnazjów w gminie Przodkowo w roku szkolnym 1999/2000

Szkoły

Liczba pomieszczeń klasowych

Liczba nauczycieli na pełnym etacie

Oddziały

Uczniowie

Ogółem

Dziewczęta

3

-

1

6

126

66

Źródło: "Rocznik statystyczny 2000", WUS Gdańsk

Szkoły zawodowe - na terenie gminy działają szkoły zawodowa. Jedna z nich znajduje się

w Przodkowe, jest to Zespół Szkół Agrobiznesu, w skład zespołu wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Technikum Żywienia Gospodarstwa Domowego, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Liceum Agrobiznesu. Do roku szkolnego 1998/1999 Zespół szkół był przeznaczony tylko i wyłącznie dla młodzieży. Od roku szkolnego 1999/2000 rozpoczął się po raz pierwszy nabór do Technikum Rolniczego dla Dorosłych. Zespół szkół stanowi jedno z głównych ośrodków edukacyjnych nie tylko gminy Przodkowo, ale również okolicznych miejscowości. Zespół szkół przyczynia się po wzrostu poziomu wykształcenia, nie tylko młodzieży, ale od kilku lat również dorosłych. Ważą funkcją szkoły jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rolnictwa. Szkoło

w ostatnich latach cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem, w roku szkolnym 1998/1999 na jedno miejsce

w szkole kandydowało 3,9 osoby. Jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród szkół całego powiatu kartuskiego.

Tabela 10. Liczba szkół średnich technicznych oraz zawodowych w gminie Przodkowo w roku szkolnym 1990/2000

Szkoły

Oddziały

Uczniowie

Absolwenci

Ogółem

Klasa 1

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

4

9

300

219

99

66

42

25

Źródło: "Rocznik statystyczny 2000", WUS Gdańsk

Tabela 11. Liczba zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży w gminie Przodkowo w roku szkol. 1999/2000

Szkoły

Oddziały

Uczniowie

Absolwenci

Ogółem

Klasa 1

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1

1

24

11

Brak (nie prowadzi się naboru, szkoła zostanie zamknięte po ukończenie jej przez obecnych uczniów)

Brak (nie prowadzi się naboru, szkoła zostanie zamknięte po ukończenie jej przez obecnych uczniów)

26

10

Źródło: "Rocznik statystyczny 2000", WUS Gdańsk

Tabela 12. Liczba szkół średnich technicznych i zawodowych dla dorosłych w gminie Przodkowo w roku szkolnym 1999/2000

Szkoły

Oddziały

Uczniowie

Absolwenci

Ogółem

Klasa 1

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

1

1

60

23

60

23

Brak

Brak

Źródło: "Rocznik statystyczny 2000", WUS Gdańsk

Biblioteki - na obszarze gminy działa w miejscowości Przodkowo, Biblioteka Publiczno-Szkolna. Posiada ona jedną filie znajdująca się przy Szkole Podstawowej w Przodkowie, oznacza to, że na jedna tego typy placówkę przypadka około 3312 mieszkańców gminy. Istniejąca obecnie Biblioteka Publiczno-Szkolna, w żaden sposób nie spełnia wymagań mieszkańców. Planuje się w celu, zwiększenie dostępu to tego typu placówek, utworzenie w Przodkowie, nowej placówki, jaką miałby być Gminny Ośrodek Kultury, który pełniłby funkcję kulturalną oraz oświatową. Mieszkańcy gminy nie wypełni korzystają z zasobów bibliotecznych, świadczy o tym bardzo niski wskaźnik wypożyczalności, wynoszący 18,8 woluminów na 1000 mieszkańców, jest to wskaźnik znacznie poniżej średniej dla całego powiatu, która wynosi 25,4 woluminy na 1000 mieszkańców.

Tabela 13. Liczba księgozbiorów, czytelników oraz wypożyczeń w Bibliotece Publicznej w Przodkach.

Księgozbiór w woluminach

Czytelnicy

Wypożyczenia w woluminach

W tys.

Na 1000 ludności

W tys.

Na 1000 ludności

18,3

2920

894

16,8

18,8

Źródło: "Rocznik statystyczny 2000", WUS Gdańsk

- Poziom i jakość życia: mieszkalnictwo i budownictwo (obecnie oraz w przyszłości)

Obecnie w na obszarze gminy Przodkowo istnieje 1169 mieszkań oraz 5198 izb mieszkalnych, łączna ich powierzchni wynosi 98,2 m2. Ogólnie stan mieszkań i budownictwo w gminie nie zalicza się do wysokiego poziomu. Warunki mieszkaniowe w porównaniu z innymi gminami w województwie nie należą do najlepszych, utrzymują się na znacznie niższym poziomie niż średnia w województwie. W gminnie na jedno mieszkanie przypada 5,26 osób natomiast w województwie na jedno mieszkanie przypada 3,39 osób. Również mniejsza jest powierzchnia mieszkaniowa przypadająca na jedną osobą. W gminie na jedna osobą przypada 16,0 m2, natomiast w województwie na jedną osobę przypada 17,7 m2. Taka sytuacja jest związana z wieloletnością, rodzin w gminie, gdyż średnie powierzchnia mieszkaniowa w gminie wynosi 84,0 m2 natomiast

w województwie powierzchnia ta wynosi 60,1 m2. Na stan mieszkalnictwa i budownictwa w gminie wpływa bardzo niska skala potrzeb w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, znacznie pogarsza się sytuacja budownictwa indywidualnego, spowodowany głównie przez brak odpowiednich środków finansowych na budowanie nowych pomieszczeń. Potrzeby mieszkaniowe staja się coraz większe, niestety przy tak silnie oddziaływujących niekorzystnych czynnikach, ciężko będzie poprawić sytuację.

Tabela 14. Mierniki warunków mieszkaniowych.

Przeciętna Liczba izb w mieszkaniu

Liczba osób

Powierzchnia użytkowa w m2

W 1 mieszkaniu

Na 1 izbę

1 mieszkania

Na 1 osobę

4,45

5,26

1,18

82,9

16

Źródło: "Rocznik statystyczny 2000", WUS Gdańsk

Aby doszło do poprawy warunków mieszkaniowych w gminie, należałoby podjąć pewne zadania, do których wykonania niezbędna jest analiza rozwoju struktury demograficznej w gminie oraz wzrost liczby gospodarstw domowych. Założono, że aby warunki uległy poprawie tempo wzrostu liczby gospodarstw domowych musi być utrzymany na poziomie - 158 natomiast warunki zamieszkania, czyli, tzw. "rozgęszczenie" mieszkań, które obecnie wynosi na jedno mieszkanie 5,26 osób. Do 2015 roku sytuacja musi ulec zmianie, do

co najmniej 4,5 osoby na mieszkanie. W gminie przyjęto biorąc pod uwagę wyżej wymienione wskaźniki, aby do 2015 roku nastąpiła poprawa budownictwa mieszkaniowego należy przede wszystkim wyrównać różnice

w warunkach zamieszkania, jakie istnieją między gminą Przodkowo a powiatem Kartuskim. W gminie na

1 mieszkanie przypada 5,26 osoby a powiecie kartuskim na 1 mieszkanie przypada 4,7 osoby. Aby doszło do poprawy tych warunków konieczna jest budowa, co najmniej 220 nowych mieszkań. Biorąc po uwagę dynamikę rozwoju demograficznego oraz rozwój tzw. "zewnętrznej funkcji mieszkaniowej, poprawa warunków budowlanych w gminie oznacz konieczność budowy około 840 nowych mieszkań. Przewiduje się, że w latach od 1999-2015 ilość mieszkań w gminie powinna wzrosną o około 1060, w 2015 będzie ona najprawdopodobniej wynosić około 2229 mieszkań. Taki rozwój sytuacji mieszkaniowej, maiłby również wpływ na warunki zamieszkania, które w 2015 roku wyniosłyby 4,5 osoby na mieszkanie. Liczba mieszkań, obecnie wynosi, 1060 z czego 550 jest związane z ludnością migrującą do gminy z zewnątrz. W przypadki, nie uwzględniania ilości osób migrujących do gminy, dla poprawy warunków mieszkaniowych, konieczny byłby wzrost do 2015 roku, liczby mieszkań z 1160 obecnie do 1660.

Literatura:

1. E. Breza, 1995, "Nazwy miejscowości gminy Przodkowo", Rumia

2. J. Harasymowicz, Z. Wojtkowicz, 2000, " Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny w Europie", Toruń

3. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy"1988, praca zbiorowa, Gdańsk

4. "Rocznik statystyczny 1988"1988, praca zbiorowa, Gdańsk

5. "Rocznik statystyczny 2000" 2000, praca zbiorowa, Gdańsk

6. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"1999, praca zbiorowa Starogard Gdański

7. A. Wyrzykowski "Charakterystyka struktury demograficznej Gminy Przodkowo".