Aby określić położenie punktu na globusie stworzono siatkęgeograficzną, która składa się z południków i równoleżników.Południk i równik ziemski tworzą układ, względem któregowyznacza się współrzędne geograficzne, ułatwia odczytywaniewspółrzędnych geograficznych.Wyróżnia się trzy cechy siatki geograficznej: Południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym; Zachowuje powierzchnie zgodne z rzeczywistością; Zachowuje odległości między punktami zgodne zrzeczywistością;W jej skład wchodzą: układ równoleżników i południków, bieguny,równik ziemski.

Układ południków i równoleżników (w tym takżebieguny i równik) przedstawiony na modelu Ziemi, czyliglobusie, nazywany jest siatką geograficzną. Jeżelizastosujemy specjalne metody matematyczne, to siatkętę można przedstawić na płaszczyźnie (mapie). Wtedybędziemy ją nazywać siatką kartograficzną i może sięona stać podstawą do wykreślania map.

Południk geograficzny to półokrąg na powierzchni Ziemi, który łączybieguny, o długości około 20 000 km, wyznaczający kierunek północpołudnie i przecinający prostopadle równik. Południkiem miejscowym(danego punktu Ziemi) jest południk przechodzący przez dane miejsce.Żaden z południków nie jest szczególnie wyróżniony. Za południkpoczątkowy (zerowy) przyjęto południk przechodzący przezobserwatorium w Greenwich. Płaszczyzna południka 0° i 180° dzieli kulęziemską na dwie półkule – wschodnią i zachodnią. Cechy południków: Mają kształt półokręgów; Jest ich nieskończenie wiele; Wyznaczają kierunek północ – południe; Wszystkie mają tą samą długość;

Równoleżnik - okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchnikuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższymrównoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości.Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule - północną ipołudniową. Podstawowe równoleżniki to: równik, zwrotnik Rakai zwrotnik Koziorożca a także koło podbiegunowe północne ipołudniowe. Równoleżniki mają różne długości, w zależności ododległości od równika.Cechy równoleżników: mają kształt okręgów; im dalej od równika tym są krótsze; jest ich nieskończenie wiele; wskazują kierunek wschodni i zachodni; równoleżniki przecinają południki pod kątem prostym; najdłuższy równoleżnik to równik;

 Położenie geograficzne punktów na Ziemiwyznaczamy w oparciu o współrzędne geograficzne:szerokość i długość geograficzną Wartości te wyrażane są w stopniach kątowych (°) Każdy stopień dzieli na 60 minut (60’), a każda minutana 60 sekund (60’’)

będzie druga część