Korupcja jest to wręczanie różnej wielkości kwot pieniężnych, aby mieć za to korzyści prywatne albo osobiste.

NAJCZĘSTSZE RODZAJE KORUPCJI:

Płatna protekcja

Handel wpływami

Łapówka;

PRZYCZYNY KORUPCJI:

- Niskie wynagrodzenia w niektórych zawodach

- Dążenie do zdobycia i posiadania władzy

- Solidaryzowanie ze skorumpowanymi osobami

- Bezkarność wobec ludzi, którzy biorący łapówki

-Powszechne przyzwolenie społeczne

- Bardzo słaba skuteczność państwowych organów do spraw walki z korupcją

- Częste łączenie niektórych stanowisk publicznych i państwowych;

SKUTKI KORUPCJI:

Bogacenie się pewnych grup ludzi

Powstaje zagrożenie, że oceny dziennikarzy będą nieobiektywne

Naruszenie zasad i etyki sędziowskiej

Zmniejszenie finansów publicznych

Poczucie bezkarności

Stosunki międzynarodowe-są to intensywne interakcje, wykraczające poza granice krajów oraz stanowiące zewnętrzny wyraz ich dążeń oraz potrzeb. Mogą się one wyrażać we współpracy, współzawodnictwie albo w walce w całym środowisku międzynarodowym. Środowisko międzynarodowe to w wąskim znaczeniu ogół państw suwerennych utrzymujących ze sobą stosunki, w ujęciu szerszym tworzą je także inne podmioty zdolne do działania na płaszczyźnie międzynarodowej.

Uczestnicy stosunków międzynarodowych - wg. I. Popiuk-Rysińskiej: uczestnik stosunków międzynarodowych to "podmiot zdolny do aktywności międzynarodowej, a więc do zmieniania lub utrwalania w sposób zamierzony stanów środowiska międzynarodowego". Uczestnikami stosunków międzynarodowych mogą być:

- państwa,

- narody,

- organizacje i ruchy międzynarodowe,

- podmioty transnarodowe (przedsiębiorstwa, kościoły)

- podmioty subpaństwowe (partie polityczne, osoby fizyczne).

Kodeks etyczny - jest to bezsprzeczny system norm, które regulują sferę moralną w życiu człowieka; może mieć dwie formy: spisaną albo przekazu ustnego. Przykładem kodeksu etycznego jest: kodeks honorowy lub "Kodeks Etyki Zawodowej".

Organizacje międzynarodowe - terminem tym określamy wielostronne związki i stosunki pomiędzy ludźmi współdziałającymi ze sobą w celu osiągnięcia założonego celu. Podstawą działania organizacji jest porozumienie zawarte między uczestnikami organizacji. Każda organizacja ma swój statut, siedzibę oraz organy.

ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) - podstawą działania ONZ jest Karta Narodów Zjednoczonych. Weszła ona w życie 24. X. 1945r. Narody Zjednoczone siedzibę swoją mają w Nowym Jorku. ONZ jest podmiotem prawa międzynarodowego. Obecnie ONZ zrzesza 191 państw. Podstawowymi celami ONZ są:

-Utrzymanie pokoju oraz bezpieczeństwa na świecie, tłumienie agresji oraz wszelkich innych prób naruszenia pokoju, łagodzenie sporów międzynarodowych, mediacja w sporach międzynarodowych;

-Rozwijanie i promowanie przyjaznych stosunków pomiędzy narodami, które oparte są na szanowaniu zasady samostanowienia narodów i równouprawnienia;

-pomaganie przy rozwiązywaniu problemów społecznych, humanitarnych, gospodarczych i kulturalnych, ochrona praw człowieka oraz podstawowych wolności wszystkich ludzi, nie zależnie od rasy, płci, języka czy wyznania.

Podstawowe organy ONZ to:

-Zgromadzenie ogólne, w którym każde państwo członkowskie ma jeden głos,

-Rada bezpieczeństwa liczy pięciu członków stałych (Chiny, Francja, Rosja, USA, W. Brytania) oraz 10 niestałych, wybieranych na dwa lata przez Zgromadzenie Ogólne;

-Rada powiernicza, w której reprezentowani są stali członkowie Rady Bezpieczeństwa,

- Rada gospodarczo-społeczna, składa się z 54 członków wybieranych na trzy lata,

-Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, z siedzibą w Hadze,

-Sekretariat, kieruje nim Sekretarz Generalny ONZ, wybierany na 5 lat przez Zgromadzenie Ogólne;

Rada Europy - została stworzona 4 V 1949 roku w Londynie. Utworzyło ją dziesięć krajów z Europy Zachodniej (Belgia, Dania, Holandia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania). Obecnie wśród jej 45 członków znajdują się także państwa z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym od 1992 r. Polska. Siedzibą RE jest Strasburg. Członkiem zwyczajnym Rady Europy może zostać każde państwo, które uznaje zasadę praworządności oraz respektuje podstawowe prawa i wolności człowieka. Działalność Rady koncentruje się na kwestiach prawnych, społecznych i kulturalnych. Zajmuje się też zagadnieniami polityki zagranicznej oraz problemami pokoju i bezpieczeństwa. Bardzo ważnym obszarem zainteresowań Rady jest ochrona wolności i praw człowieka. Rada podejmuje starania na rzecz zacieśnienia współpracy między państwami w różnych dziedzinach, np: sport, edukacja, prawa mniejszości narodowych, nadzór nad dobrami kultury, ochrona rzadkich języków, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie ADIS, rozwijanie samorządności lokalnej oraz telewizja ponadnarodowa. Na forum Rady Europy przygotowywane są wielostronne umowy, konwencje i porozumienia międzynarodowe np. "Konwencja Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności". Główne organy Rady to: Komitet Ministrów, Europejska Komisja Praw Człowieka, Trybunał Praw Człowieka oraz Parlament Europejski.

Integracja - jest to łączenie, scalanie kilku elementów w jedną całość. Proces integracji dotyczy najczęściej gospodarki, kultury, polityki i społeczeństwa.

Było kilka koncepcji integracji. Oto trzy z nich:

Koncepcja federalistyczna - zakładała utworzenie jednego państwa związkowego (tzw. federacji). Federacja ta posiadałaby jeden, silny ogólnoeuropejski rząd, który odpowiadałby przed Parlamentem Europejskim. W federacji musiałby być zagwarantowany demokratyczny charakter przy podejmowaniu decyzji.

Koncepcja konfederacyjna - zakładała stworzenie związków państw (tzw. konfederacji). Miałaby się ona opierać na współpracy między narodami, a nie na współpracy ponad narodami. Koncepcja ta wyrażała się w wizji Europy- Ojczyzn.

Koncepcja funkcjonalistyczna - zakładała, iż integracja powinna przebiegać ewolucyjnie.

Etapy instytucjonalizacji idei wspólnoty europejskiej:

18.04.1951- podpisanie traktatu o EWWiS, tzw. traktat Paryski; podpisano go aby zjednoczyć producentów węgla oraz stali; Sygnatariuszami traktatu byli: Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Luksemburg, Włochy; "Szóstka";

25.03.1957- podpisanie traktatów o utworzeniu EWG i Euratom, tzw. traktaty Rzymskie; sygnatariuszami byli państwa "Szóstki";

EWG, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza- jest to ponadnarodowa organizacja o profilu gospodarczym; Działalność swoją rozpoczęła dopiero 1.01.1958 roku; Po traktacie z Maastricht zmieniona została nazwa, od 1992 jest to Wspólnota Europejska.

EURATOM, czyli Europejska Wspólnota Energii Atomowej- jest to ponadnarodowa organizacja zajmująca się kwestiami dotyczącymi energii atomowej. Jej działalność rozpoczęła się 1.01.1958 roku.

1 lipca 1967. - wszedł w życie układ o fuzji z 8 kwietnia 1965 r.; Zakończył on proces ujednolicania wszystkich instytucji wspólnotowych. Oznaczało to, że wszystkie trzy wspólnoty mają wspólne organy: Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Parlament Europejski, Trybunał Obrachunkowy.

1. lipca 1987 wchodzi w życie Jednolity Akt Europejski (JAE).

7.02.1992r.- w Maastricht został podpisany Traktat ustanawiający Unię Europejską; wszedł w życie 1 listopada 1993 r.