W roku 1936 NiemcyJaponia podpisują w Berlinie porozumienie, w którym zobowiązują się w wspólnie zwalczać komunizm. Był to pakt skierowany przeciwko ZSRR, zwany paktem antykominternowskim. Rok później do tego paktu przystępują Włochy.

Na konferencji w Monachium, w 1938 roku - Niemcy wysuwają żądania względem Czechosłowacji. Oficjalnie i głośno żądają obrony 3 mln Niemców, zamieszkałych w Sudetach, które były na terytorium ówczesnej Czechosłowacji. Chodziło oczywiście zabranie tych terytoriów i przyłączenie ich do Niemiec.

Wobec braku sprzeciwu mocarstw zachodnich (Anglii i Francji) żądania Niemiec zostały spełnione.

To nie koniec na tym - w tym samym roku Niemcy żądają włączenia do rzeszy Wolnego Miasta Gdańsk, oraz utworzenia na terytorium Polski eksterytorialnej autostrady, łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi. Spotkało się to oczywiście z odmowną reakcją Polski.

25 sierpnia 1939 Polska i Anglia podpisują pakt, który dawał Polsce gwarancję, że w razie ataku niemieckiego otrzyma ona pomoc Anglii.

23 sierpnia podpisano w Moskwie pakt Ribbentrop - Mołotow. Oficjalnie był on paktem o nieagresji między III Rzeszą i ZSRR, ale jego tajny załącznik mówił o ataku na Polskę z dwóch stron - wschodu i zachodu, oraz o podziale Rzeczpospolitej między Niemcami i ZSRR.

1 września rozpoczął się atak wojsk niemieckich na Polskę.

Front obrony stanowiły armie wojska polskiego:

Armia "Kraków" - którą dowodził gen. bryg. Antoni Szyling.

Armia "Modlin" - dowódcą był gen. Emil Krukowicz-Przedrzymirski

Armia "Łódź" - gen. dyw. Juliusz Rómmel

Armia "Poznań" - dowódca: gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba

Armia " Pomorze" - gen. dyw. Władysław Bortnowski

Armia "Karpaty" - gen. dyw. Kazimierz Fabrycy

Front najazdu tworzyła z północnego zachodu armia "Północ" pod dowództwem gen Fedora von Bocka, a z południa grupa Armii pod ta samą nazwą, czyli "Południe", która dowodził gen. Gerd von Rundstedt.

Ten pierwszy etap II wojny światowej, który polegał na obronie Polski, nosi nazwę kampanii wrześniowej. Trwała ona od 1 września do 5 października. Największą bitwą tego okresu jest bitwa nad Bzurą, zwana również bitwą pod Kutnem.

6 września Niemcy zajmują Kraków, który poddaje się bez walki. 28 września nastąpiła kapitulacja Warszawy. Ostatnia bitwą kampanii wrześniowej to bitwa pod Kockiem (2 - 5 X), brała w niej udział Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie" , którą dowodził gen. bryg. Franciszek Kleeberg. Złożyła ona broń wobec wyczerpania amunicji...

28 września 1939 roku, gdy nastąpiło spotkanie dwóch wojsk najeźdźców (sowieci zaatakowali Polskę od wschodu 17 września) doszło do sprecyzowania paktu z 23 sierpnia. Polskę podzielono między Niemcy i ZSRR wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Pakt ten w sprawie granic i przyjaźni, zwany jest też drugim paktem Ribbentrop - Mołotow, dla Polski de facto oznaczał on IV rozbiór.

Ziemie, które zostały wcielone do Niemiec to: Pomorze, Wielkopolska, a także Dolny i Górny Śląsk. Reszta przypadła w udziale Związkowi Radzieckiemu.

27 stycznia 2005 roku minęła 60. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz przez Armię Czerwoną.

W nocy z 17 na 18 września władze Rzeczpospolitej przekroczyły granice z Rumunią. Prezydent Ignacy Mościcki podał się do dymisji. Nowym prezydentem został Władysław Raczkiewicz, a premierem gen. Władysław Sikorski, który pełnił jednocześnie funkcję naczelnego wodza wojska polskiego.

Dopiero 3 września Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Dodajmy - 3 dni po ataku Niemiec na Polskę(!)

30 kwietnia 1940 wojska niemieckie zajęły Danię i Norwegię.

A 10 maja 1940r. nastąpił atak wojsk niemieckich na terytorium Belgii, Holandii i Luksemburga. Był to klasyczny blitzkrieg. Następnym celem stała się Francja. Po kilku dniach zaatakowana ją z całkowitym pominięciem linii Maginota, dzięki której Francja czuła się od tak wielu tak bezpieczna...

Walki trwały do 22 czerwca 1940r. Tego dnia marszałek Philippe Petain podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Francji. Na mocy tego aktu północna część Francji (z Paryżem) znalazła się pod okupacją Niemiec, a z pozostałej części utworzono państwo francuskie zależne od Niemiec, ze stolicą w Vichy. Premierem został Petain.

Od 30 listopada 1939r do 12 marca 1940 trwała wojna radziecko - fińska, zwana również wojna zimową. Mimo ogromnej przewagi, Armii Czerwonej nie udało się przełamać fińskich fortyfikacji, tzw. linii Mannerheima. Oprócz wyrzucenia ZSRR z ONZ i potępienia tej agresji, Finlandia nie otrzymała jednak żadnej pomocy z zewnątrz, a państwa skandynawskie zachowały neutralność w tym konflikcie. Na wiosnę sowieci przełamali umocnienia obronne Finów i 13 marca w Moskwie podpisano pokój. W jego wyniku Finowie musieli oddać 1/10 swojego terytorium na rzecz ZSRR.

W czerwcu 1940 Związek Radziecki zajął republiki nadbałtyckie. W ciągu miesiąca Litwa, Łotwa i Estonia stały się częścią Związku Radzieckiego - jego nowymi republikami.

W 1941 roku Rumunia, BułgariaWęgry przystąpiły do sojuszu państw Osi.

14 lipca 1941 premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt podpisali Kartę Atlantycką. Określała ona zasady polityki obu mocarstw w czasie II wojny światowej, a także zasady powojennych stosunków międzynarodowych. Za jej najważniejszy cel uznano prawo każdego narodu do samostanowienia, własnego państwa i rządu.

Holokaust - z gr. holo-kautóo - spalam ofiarę w całości - systematyczne i planowe mordowanie ludzi przez Niemców w czasie II wojny światowej. Opracowaną specjalną technikę, by jak najmniejszym kosztem zamordować. jak największa liczbę ludzi.

Getto - wydzielona część miasta, w której zamykano ludność żydowską. Następnie wywożono ją i mordowano w obozach koncentracyjnych.

Obozy zagłady - inna nazwa na obozy koncentracyjne. Niemcy zwozili tam na początku Żydów, a później także przedstawicieli innych narodowości. Nikt nie wychodził stamtąd żywy... ludzie ginęli spalani w krematoriach - a do tego czasu pozbawiani zostawali wszelkich rzeczy materialnych i godności ludzkiej. Praca w tych obozach była ponad ludzkie siły.

19 kwietnia 1943 wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Był to opór przeciwko jego likwidacji (wiadomo było co się stanie z jego mieszkańcami - zostaną wywiezieni do obozów koncentracyjnych i tam zamordowani). Naprzeciwko 3 tys. żołnierzy niemieckich, wspartych przez artylerię i broń pancerną stanęła grupa ok. 1 tys. słabo uzbrojonych ludzi z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Bojowego, wspartych przez mieszkańców (ok. 50 - 60 tys. osób). Powstanie zostało krwawo stłumione - wielu ludzi ginęło w płomieniach, lub od gazu duszącego.

W czasie II wojny światowej było też wielu Polaków, którzy pomagali Żydom. Wielu z nich otrzymało później odznaczenia "Sprawiedliwy wśród narodów świata", przyznawanych przez izraelski Instytut Yad Vashem. Na medalu widnieje napis zaczerpnięty z Tory - "Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat". Do 1 stycznia 2005r. otrzymało go 5874 Polaków.

Fall Barbarossa - plan ataku Niemiec na ZSRR. Hitler wyznaczył dzień rozpoczęcia ataku na 22 lipca 1941r.

Układ Sikorski - Majski - traktat sojuszniczy Polski i Związku Radzieckiego skierowany przeciwko III Rzeszy. Kreml uznał, iż układ z Niemcami z 1939r. traci swą moc i zobowiązał się do wypuszczenia z łagrów i więzień Polaków, w nich przebywających po 17 września 1939r. Ponadto Stalin pozwolił na utworzenie polskiej armii w ZSRR, której dowódca został gen. Władysław Anders.

KONFERENCJE WIELKIEJ TRÓJKI (Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Wielka Brytania)

Konferencja w Teheranie - 28.XI -01.XII.1943

Konferencja w Jałcie - 4-11 II 1945

Konferencja w Poczdamie - 17.VII- 2.VIII 1945 r.

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała 4 października 1945 r. Wola powstania tej organizacji ujawniła się już przy podpisaniu Karty Atlantyckiej - potrzeba było światowej organizacji, która zajmowałaby się pokojowym rozwiązywaniem konfliktów na świecie. W 2001 ONZ uhonorowano Pokojową Nagrodą Nobla za wkład na rzecz pojednania i pokoju na świecie.

WŁOCHY - 1943 r. wojska niemieckie i włoskie wyparto z Północnej Afryki. W VI 1943r. alianci dokonują desantu na Sycylię, a później na całe Włochy. Na początku 1944r. alianci zaczęli okupację północnych Włoch i tam również od stycznia do maja 1944r. rozgrywała się bitwa pod Monte Cassino (na tej górze znajduje się również klasztor benedyktynów), po jednej stronie były wojska polsko - angielsko - kanadyjskie a po przeciwnej niemiecko - włoskie. Bitwa zakończyła się zwycięstwem aliantów, a przede wszystkim sukcesem II Korpusu Polskiego. W czerwcu 1944 alianci zajęli Rzym.

JAPONIA -amerykanie po bezprecedensowym ataku na Stany Zjednoczone chciały ostatecznie rozprawić się z Japonią. Wykorzystali do tego opracowaną przez siebie bombę atomowa. 6 sierpnia 1945 zrzucono tę śmiercionośną broń na Hiroszimę, a 9 sierpnia na Nagasaki. 2 września 1945 Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji.

NIEMCY - 1944 Na froncie wschodnim trwa odwrót wojsk niemieckich i triumfalny marsz Armii Czerwonej.

Natomiast na zachodzie 6 czerwca 1944r. rozpoczyna się największa akcja desantowa w czasie drugiej wojny światowej. Lądowaniem w Normandii dowodził gen. Dwight Eisenhower. Miała ona na celu otwarcie drugiego frontu w Europie. Operacja ta przesadziła definitywnie o losach II wojny światowej. Hitler w obliczu zagrożenia z dwóch stron - popełnił samobójstwo w Berlinie.

8 maja 1945 Niemcy podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji.