Ogólne pojęcie - opieką nazywamy, działalność, która nie jest wyznaczane przez potrzeby osoby w sposób ogólny, ale jest to cecha podstawowa, charakteryzująca się niezdolnością do zaspokajania w sposób samodzielny potrzeb oraz ich regulowania.

Opieka charakteryzuje się tym, iż jest całościowa i dotyczy wszystkich etapów życia człowieka

Wyróżniamy wiele rodzajów opieki. Między innymi podstawowe miejsc w systemie opiekuńczym oraz wychowawczym dziecka zajmuje rodzina.

Typy rodzin według Natalii Han - Ilgiewicz

pełna

niepełna - najczęściej matka Matka J. Kochanowski Treny, bohaterka liryczna cyklu; matka Jana Kochanowskiego. Pojawia się w Trenie XIX z Urszulką na ręku. Przybywa w chwili, kiedy jej syn odrzucił już wszystkie wartości, nawet ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum samotnie wychowująca dziecko

zrekonstruowana - występuje ojczym lub macocha lub dziecko jest adoptowane

rozbita - dziecko opuszczone przez ojca lub matkę

zdekompletowana - w wyniku śmierci matki lub ojca

Typy opieki społecznej -

- normalna- jest to opieka powszechna, zakładowa, to instytucje opieki

MOPS, placówki opiekuńcze, internaty, domy studenckie, przedszkola, żłobki,

Wchodzi w skład - opieka zdrowotna, opieka powszechna, opieka państwa nad rodziną, opieka rodzinnej,

Mogą to być również:

opiekuńcze sądy, ośrodki opiekuńcze i wychowawcze, pomoc niepełnosprawnym, oraz pomoc w przypadkach tragedii życiowych

- opieka spontaniczna: opieka oparta na wytworzonych więziach emocjonalnych oraz życzliwości, formy opieki stosowane w sposób spontaniczny, nieformalny oraz bezinteresowny

1

Opieka nad dziećmi osieroconymi:

Dziecko od zera do trzech lub czterech lat może liczyć na pomoc:

Sierocińców, domów dziecka, domów małego dziecka, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych, rodzinach kontraktowych, policyjnej izby dziecka, pogotowia opiekuńczego

2

Opieka dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
Wygląd: brak ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
w czasie, kiedy rodzice są w pracy:

W zależności od rodzaju rodziny: Rodziny normalne, w których rodzice pracują mogą liczyć na pomoc żłobków, przedszkoli, świetlic szkolnych oraz środowiskowych, fundacji przy parafiach, Młodzieżowych Domów Kultury, ZHP lub Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej

Zadania oraz funkcje szkoły: wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza, w szczególności ważna rola szkolnego pedagoga

Psychologiczno - pedagogiczne poradnie, bursy, internaty - są to placówki opiekuńcze, utworzone w celu pilnowania, aby młodzi ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum mieli szansę na prawidłowe odżywianie się, aby odpowiednią część doby przeznaczał na sen oraz by dbał o higienę.

3-

opieka podczas ferii, wakacji

Najczęściej dzieci korzystają ze zorganizowanych form pomocy: wyjeżdżają na kolonie, obozy, spędzają czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich na półkoloniach, zimowiskach, rajdach, podczas tego wypoczynku wychowawca sprawuje opiekę nad grupą dzieci oraz organizuje im wolny czas.

4-

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi sprawują szkoły specjalne

Integracyjne przedszkola i szkoły, zakłady specjalistyczne, szkoły powstałe przy szpitalach oraz w sanatoriach.

5-prawna opieka

nad osobami nieletnimi, pozbawionymi praw rodzicielskich rodzicami, obejmuje również sprawy majątkowe, kuratorską opiekę, między innymi osób uzależnionych.

6-

Opieka nad osobami dorosłymi

Opieka w ośrodkach pomocy społecznej - wojewódzkich, miejskich, gminnych, przyznawanie zasiłków bezrobotnym, zapomóg doraźnych, finansowanie szkolnych obiadów, wyjazdów dziecięcych na kolonie. Powstają domy społecznej pomocy, domy dla samotnych matek, przytuliska, noclegownie, świetlice dla osób w podeszłym wieku oraz domy pogodnej jesieni

Postawy opiekunów

Opiekuńcza postawa: jest to postawa określona względnie trwałym stosunkiem podmiotu do jego przedmiotu oraz jego potrzeb, występuje w sferach uczuciowej świadomości oraz behawioralnej

Na postawę opiekuńczą składają się:

-nastawienia empatyczne, wczuwanie się w przeżycia drugiej osoby

- postawa altruistyczna

- doświadczenie oraz wiedza

-odpowiednia motywacje do pracy

Postawa opiekuńcza według Baley'a charakteryzuje się:

-autentyczną troska o los podopiecznych

-tkliwą oraz aktywną życzliwością

-sprawiedliwym traktowaniem

-rozumieniem podopiecznego, jego przeżyć oraz doświadczeń

-nastawieniem na systematyczną opiekę

-cierpliwością podejmowania wysiłku zajmowaniem się trudnymi dziećmi

-posiadaniem taktu pedagogicznego

-respektowaniem indywidualności dziecięcej

Wychowawca o zachowaniu dozorcy

Jego celem jest złamanie oporu wychowanków, jego zachowanie charakteryzuje się brakiem respektowania praw dziecka, przesadnie pilnuje oraz ubliża

Opiekun - wychowawca charakteryzuje się tym, że

- stale poznaje swoje dzieci, gdyż posiada taką potrzebę

- posiada autorytet niewymuszony

- w sposób bezwarunkowy kocha dzieci, nie kocha za coś kocha pomimo

- szanuje prawo dziecka do tajemnicy, szacunku, zdobywania wiedzy oraz poważnego traktowania

-w swoim zachowaniu wskazuje tolerancję i wyrozumiałość

-jest życzliwy dla dzieci, potrzebny dzieciom,

- w sposób bezinteresowny pomaga w kłopotach i trudnościach, chroni przed złem

-jest godny zaufania, nie zawodzi,

Spolegliwy - wychowawca

-lojalny względem dzieci,

- życzliwy i skłonny do pomocy

-przejawia wrażliwość względem potrzeb wychowanków,

- jest oparciem, sprawiedliwie traktuje swoich wychowanków

opiekuńcza postawa według H. Muszyńskiego

-postawa ta charakteryzuje się stałą gotowością do niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują, pojawia się względnie stały stosunek osoby opiekuna do osoby podopiecznego, a także ich potrzeb

- macierzyńska troskliwość oraz surowa postawa ojca, serdeczność przyjacielska, a także braterska miłość

-charakteryzuje się wysokim stopniem altruizmu

-intuicją psychologiczną

-niewyczerpaną cierpliwością

-zdolnościami do kochania miłością celową, całkowitym oddaniem oraz poświęceniem

negatywne cechy:

-unikanie wychowawczych sytuacji oraz opiekuńczych czynności

-charakteryzuje się zachowaniem biernym

-niedostrzeganiem potrzeb swoich wychowanków, oddalaniem interwencji

-nadmierną opiekuńczością

- redukowaniem samodzielności, zbytnim dozorowaniem

-przewagą zakazów oraz ograniczeń nad dziecięcymi prawami oraz ich swobodą

-utrzymywaniem dystansu

-jednostronnością oraz skrajnością wychowawczą

-dominacją oddziaływań wychowawczych, charakterystyczne moralizowanie

-przenoszeniem winy za niepomyślności na osobę wychowanka - usprawiedliwianie się kosztem wychowanka.

Rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny opiekuna:

pełny - zaspokaja wszystkie potrzeby wychowanka w czasie nieokreślonym oraz ponosi odpowiedzialność za działania wychowanka

niepełny - jest to opiekun, który spełnia tylko niektóre wychowawcze funkcje, w ograniczonym czasie oraz z odpowiedzialnością ograniczoną

specjalista - jest odpowiedzialny tylko za jedną sprawowaną funkcję

Opiekun może być: naturalny czyli zastępczy oraz zawodowy czyli prawny