• temat serii zajęć: przesyłanie wiadomości
 • temat zajęć: gołąb pocztowy
 • zapis w dzienniku:
  • słuchanie wzorowego czytania opowiadania "Goniec z północy"
  • wyszukiwanie określonych fragmentów tekstu
  • wyrazy z "ó" wymiennym i niewymiennym
  • przeszłe i współczesne sposoby przesyłania wiadomości
  • budowania i tryb życia gołębi
  • pisanie listu od Pani Zimy
  • dodawanie i odejmowanie liczb
 • cel ogólny: nauka uczniów pojęć związanych z pocztą oraz kształtowanie w nich umiejętności wygłaszania własnego zdania
 • cele operacyjne: uczeń:
  • przestrzega reguł zabaw zespołowych
  • potrafi układać wypowiedzi w formie listu
  • potrafi przedstawić regułę z "ó" wymiennym i niewymiennym
  • zna budowę gołębia i jego tryb życia
  • potrafi odejmować oraz dodawać liczby do 100
 • czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich trwania zajęć: 3 godziny
 • stosowane metody:
  • metoda podająca
  • rozmowa
  • metoda problemowa
  • analiza
  • synteza
  • wykorzystanie kart pracy
 • formy pracy:
  • praca indywidualna
  • praca w grupach
 • środki dydaktyczne
  • kartki z szyfrem
  • fotografia i rysunek gołębia
  • pokaz gołębi w komputerze
  • karty pracy
  • karta matematyczna
  • podręcznik
  • punkty dla uczniów za aktywność
  • karty ewaluacyjne
 • przebieg zajęć:
 1. część wstępna
  • powitanie -  uczniowie Uczniowie W. Gombrowicz Ferdydurke, bohater trzecioplanowy, zbiorowy; poddają się systemowi nauczania narzucanemu przez nauczycieli, nie próbują się przeciwstawić. Całą swoją inteligencję skupiają ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum po kolei i w ciszy przekazują sobie wiadomość poprzez uścisk słoni
  • dzieci Dzieci M. Dąbrowska Pies, bohaterowie pierwszoplanowi; jest ich gromadka (może czworo), narrator wymienia najstarszą dziewczynkę i brata oraz maluchy, nowi właściciele psa.
   Wygląd: brak ...
   Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
   wymyślają różne hasła związane z pocztą
  • odszyfrowanie wiadomości: przesyłanie wiadomości - gołąb pocztowy

2. część właściwa

  • nauczyciel Nauczyciel B. Prus Antek, bohater epizodyczny; człowiek zły i głupi. Nie starał się, by jego uczniowie naprawdę coś umieli. Zatrudniał ich do prac w gospodarstwie domowym, bił ich, nie umiał ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum czyta opowiadanie Opowiadanie Podstawowa forma wypowiedzi (obok opisu), przedstawiająca przebieg zdarzeń w ich następstwie czasowym. Do głównych wyróżników opowiadania należą: gramatyczna forma czasu przeszłego, ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich z podręcznika
  • uczniowie wraz z nauczycielem analizują przeczytany tekst Tekst każda wypowiedź, utrwalona na piśmie, ale także ustna, stanowiąca skończoną i zamkniętą, z punktu widzenia treści, całość. Różne rodzaje tekstów bada lingwistyka i poetyka, dążąc ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich poprzez odpowiadanie na określone pytania wraz z wyszukaniem fragmentów potwierdzających te odpowiedzi
  • jak można rozszyfrować tytuł opowiadania?
  • skąd przyleciał gołąb pocztowy?
  • jak chłopiec zaopiekował się chorym gołębiem?
  • dlaczego chłopiec myślał, że  list List wypowiedź pisemna skierowana do określonego adresata, najczęściej o charakterze prywatnym, choć znane są też listy adresowane do szerszego grona jak list otwarty, list pasterski, list gończy. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich jest od Pani Zimy?
  • co mógł zawierać list od Pani Zimy?
  • gdzie dalej poleciał gołąb?
  • indywidualne głośne czytanie opowiadania przez uczniów
  • drama - przedstawienie przez uczniów drogi gołębia pocztowego
  • dokładne określenie trasy wędrówki gołębia pocztowego
  • układanie przez uczniów i zapisanie w karcie pracy listu od Pani Zimy
  • poznanie zasad pisania wyrazów z "ó" wymiennym i niewymiennym i zapisanie ich w zeszycie w postaci tabelki
  • przedstawienie dawnych oraz współczesnych sposobów korespondencji
  • budowa oraz tryb życia gołębi (pokaz slajdów)
  • tworzenie rodziny słowa "gołąb" oraz układanie przez uczniów zdań z wymyślonymi wyrazami
  • ćwiczenia z matematyki - dodawanie i odejmowanie do 100
 1. część końcowa
  • podsumowanie przez nauczyciela zajęć
  • zadanie pracy domowej - uczniowie mają się nauczyć czytać oraz ułożyć i zapisać zdanie Zdanie odrębny segment wypowiedzi zbudowany z wyrazów ułożonych zgodnie z regułami składniowymi i gramatycznymi, który jest całością znaczeniową i intonacyjną.
   Czytaj dalej Słownik terminów literackich
   z wyrazami zawierającymi literkę "ó"
  • wypełnienie karty ewaluacyjnej