Dźwięki - do cech dźwięków należą:

 • wysokość - zależy od częstotliwości, czyli drgań na sekundę - wraz ze wzrostem częstotliwości zwiększa się wysokość dźwięku i odwrotnie; jednostką częstotliwości jest herc (Herz)
 • głośność - zależy od amplitudy dźwięku, wraz ze wzrostem amplitudy zwiększa się głośność dźwięku i odwrotnie; na głośność dźwięku ma wpływ również wielkość powierzchni drgającego źródła i energia zużyta do wydobycia dźwięku; jednostką głośności jest decybel (dB)
 • barwa - zależy od ilości oraz natężenia alikwotów dźwięku - każdy dźwięk zbudowany jest z wielu tonów składowych zwanych alikwotami; w przyrodzie ma miejsce wiele różnych zjawisk akustycznych, w odniesieniu do których nie mówi się o wysokości dźwięku, są to odgłosy takie jak stuki, zgrzyty czy trzaski, które określane są mianem szmerów
 • czas trwania - zależy od czasu trwania drgań źródła dźwięku - w chwili zniknięcia drgań źródła dźwięku, zanika również sam dźwięk; czas trwania może być pozornie przedłużony, na przykład gdy dźwięk został zagrany w dużym pomieszczeniu ze ścianami odbijającymi fale dźwięku, co sprzyja tworzeniu się zjawiska pogłosu, w którym istnieją fale bez drgania źródła dźwięku

Interwał - to odległość pomiędzy dwoma dźwiękami o różnej wysokości. Interwały można podzielić na melodyczne i harmoniczne. Inne podziały interwałów obejmują:

  • interwały czyste - pryma, kwarta, kwinta i oktawa
  • interwały małe i wielkie - sekunda, tercja, seksta i septyma
  • interwały zwiększone i zmniejszone
   • konsonanse - doskonałe (pryma, kwarta, kwinta i oktawa) i niedoskonałe (tercja i seksta)
   • dysonanse (sekunda i septyma)
    • interwały proste (od prymy do oktawy)
    • interwały złożone (od nony do kwintdecymy)

Interwały proste:

 • pryma - ten sam dźwięk
 • sekunda - mała zawiera jeden półton, wielka zawiera dwa półtony
 • tercja - mała zawiera trzy półtony, wielka zawiera cztery półtony
 • kwarta - czysta zawiera pięć półtonów, zwiększona zawiera sześć półtonów
 • kwinta - czysta zawiera siedem półtonów, zmniejszona sześć półtonów
 • seksta - mała zawiera osiem półtonów, wielka zawiera dziewięć półtonów
 • septyma - mała zawiera dziesięć półtonów, wielka zawiera jedenaście półtonów
 • oktawa - czysta zawiera dwanaście półtonów

Interwały złożone są zbudowane z oktawy oraz dodatkowo interwału prostego:

 • nona składa się z oktawy i sekundy wielkiej (nona wielka) lub małej (nona mała)
 • decyma składa się z oktawy i tercji wielkiej (decyma wielka) lub małej (decyma mała)
 • undecyma składa się z oktawy i kwarty czystej
 • duodecyma składa się z oktawy i kwinty czystej
 • tercdecyma składa się z oktawy i seksty wielkiej lub małej
 • kwartdecyma składa się z oktawy i septymy wielkiej lub małej
 • kwintdecyma składa się z dwóch oktaw

Rodzaje trójdźwięków zależą od wielkości i kolejności tercji, z jakich są one zbudowane. Istnieją następujące rodzaje trójdźwięków:

 • trójdźwięk durowy - jest zbudowany z tercji wielkiej i tercji małej (3 3>)
 • trójdźwięk molowy - jest zbudowany z tercji małej i tercji wielkiej (3> 3)
 • trójdźwięk zwiększony - jest zbudowany z dwóch tercji wielkich (+5<)
 • trójdźwięk zmniejszony - jest zbudowany z dwóch tercji małych (O5>)

Dominanta septymowa (D7) jest czterodźwiękiem składającym się z trójdźwięku oraz dodatkowo tercji, gdzie skrajne dźwięki oddalone są od siebie o septymę. Dominanta septymowa może występować w następujących przewrotach:

 1. kwintsekstowy (D3)
 2. terckwartowy (D5)
 3. sekundowy (D7x)

Gamy z krzyżykami durowe i molowe (do 4 znaków):

 • C-dur - a-moll (bez znaków)
 • G-dur - e-moll (jeden znak)
 • D-dur - h-moll (dwa znaki)
 • A-dur - fis-moll (trzy znaki)
 • E-dur - cis-moll (cztery znaki)

Gamy z bemolami durowe i molowe (do 4 znaków):

 • F-dur - d-moll (jeden znak)
 • B-dur - g-moll (dwa znaki)
 • Es-dur - c-moll (trzy znaki)
 • As-dur - f-moll (cztery znaki)

Półton - to najmniejsza odległość między dwoma dźwiękami (na instrumentach w stroju równomiernie temperowanym). Wyróżnia się półtony:

  • diatoniczne - zawarte są między sąsiednimi stopniami i tworzą zawsze sekundę małą (2>)
  • chromatyczne - powstają przez podwyższenie bądź obniżenie tego samego dźwięku i tworzą prymę zwiększoną (1<)

Przenosząc w danym interwale jego dolny dźwięk o oktawę wyżej lub górny o oktawę niżej, otrzymujemy przewrót interwału.

Istnieją następujące oktawy:

 • subkontra - od dźwięku a z dwoma kreskami do h
 • kontra - od a z jedną kreską do h
 • wielka - od a do h
 • mała - od a do h
 • razkreślna - od a jednokreślnego do h jednokreślnego
 • dwukreślna - od a dwukreślnego do h dwukreślnego
 • trzykreślna - od a trzykreślnego do h trzykreślnego
 • czterokreślna - od a czterokreślnego do h czterokreślnego
 • pięciokreślna - od a pięciokreślnego do h pięciokreślnego

Rytm - reguluje następstwo dźwięków w utworze muzycznym w czasie oraz organizuje je w pewne grupy. Metrum porządkuje w utworze ugrupowania rytmiczne dzięki regularnie powtarzających się akcentom metrycznym. Takt jest graficznym obrazem schematu rytmicznego, metrycznego w utworze.

Podział dwójkowy (regularny) - każda wartość dzieli się na dwie mniejsze (cała nuta dzieli się na dwie półnuty, półnuta na dwie ćwierćnuty itd.). W takim podziale wartości rytmiczne dzieli się na 2,4,8 i 16 równych części. Podział trójkowy - dzielenie wartości rytmicznych na trzy mniejsze (podział całej nuta z kropką na trzy półnuty, półnuty z kropką na trzy ćwierćnuty itd.).

Takty proste - ich górna cyfra oznaczenia taktowego to 2 lub 3. Takty proste dwójkowe (dwuczęściowe) dzielą się na 2 części: mocną, utrzymującą akcent i słabą, nie posiadającą akcentu metrycznego. Natomiast takty proste trójkowe (trzyczęściowe) dzieli się na 3 części mocne, utrzymujące akcent i 2 części słabe (bez akcentu).

Przedłużanie wartości - kropka znajdująca się z prawej strony nuty oznacza przedłużenie jej o połowę wartość, a druga kropka dodatkowo o czwartą część jej podstawowej wartości. Na takiej samej zasadzie przedłuża się pauzy. Podczas gdy kropka przedłuża nutę o konkretną wartość to ligatura, czyli łuk łączący jedną nutę z inną - przedłuża o dowolną wartość. Wartość nut i pauz przedłuża również fermata, której czas przedłużenia zależy od upodobania wykonawcy utworu.

Agogika - zajmuje się zjawiskami dotyczącymi tempa. W muzyce wyróżnia się następujące rodzaje temp:

1. tempa wolne:

 • Largo (bardzo powoli)
 • Larghetto (nieco szybciej niż Largo)
 • Lento
 • Adagio
 • Grave (poważnie, ciężko)
 1. tempa umiarkowane
 • Andante (tempo spacerowe)
 • Andantino (szybciej niż Andante)
 • Moderato (umiarkowanie)
 • Allegretto (dość żywo)
 1. tempa szybkie
 • Allegro (prędko, wesoło)
 • Vivo (żywo)
 • Presto (szybko)
 • Feloce (lotnie, lekko)
 • Prestissimo (najszybciej)

Tempo zasadnicze utworu może ulegać zmianom:

1. przyspieszenie:

- accelerando (przyśpieszając)

- animando (ożywiając)

- stringendo(zwiększając tempo)

- poco a poco stringendo (stopniowo przyśpieszając)

2. zwolnienie:

- allargando (rozszerzając)

- ralentando (zwalniając)

- ritendando (opóźniając)

- ritenuto

3. powrót do podstawowego tempa:

- a tempo (wrócić do poprzedniego)

Dynamika - dotyczy natężenia dźwięku oraz jego zmian:

 • ppp - pianissimo posabile (bardzo cicho)
 • pp - pianissimo (ciszej)
 • p - piano (cicho)
 • mezzo piano
 • mezzo forte (umiarkowanie głośno)
 • fff - fortissimo posabile (bardzo głośno)
 • ff - fortissimo (głośniej)
 • f - forte (głośno)
 • crescendo < (coraz głośniej)
 • diminuendo > (coraz ciszej)
 • fp - forte pianio (nagłe ściszenie)
 • pf - piano forte (nagłe zgłośnienie)

Artykulacja - to sposób wydobywania i łączenia dźwięków:

 • staccato - polega na oddzielaniu, odrywaniu od siebie dźwięków, których czas trwania skraca się o połowę; oznacza się kropką nad nutą
 • legato - łączenie ze sobą dźwięków; znak - łuk pod nutą
 • spiccato - ostre i krótkie uderzanie dźwięków
 • portato - pomiędzy kolejnymi dźwiękami pozostają pauzy
 • portamento - płynne przechodzenie z jednego dźwięku na inny przez kilka pośrednich dźwięków
 • tremolo - szybkie powtarzanie dźwięków o tej samej wysokości
 • arpegio - dźwięki akordu nie są uderzane jednocześnie, lecz dołączane kolejno w krótkich odstępach czasu, od najniższego do najwyższego (może być wykonywane też w odwrotnym porządku); rozróżnia się arpeggio krótkie i długie - długie polega na wykonaniu jednego arpeggia jedną i drugą ręką kolejno po sobie, a arpeggio krótkie polega na jednoczesnym i równoległym arpeggiowaniu akordu przez obie ręce
 • glissando - płynne przejście od jednego dźwięku do drugiego poprzez wszystkie możliwe, leżące między nimi dźwięki leżące między nimi

- maestoso - majestatycznie (np. adagio maestoso)

- molto - bardzo (np. molto alegro)

- assai - bardzo wzmacniające

- meno - mniej (np. meno vivo)

- piu - bardziej (np. piu vivo)

Przedtakt - to niepełny takt, który rozpoczyna utwór muzyczny bądź jego część. Przedtakt składa się z jednej nuty, często określany jest jako odbitka. Najczęściej utwory zaczynające się od przedtaktu, kończą się niepełnym taktem - ostatni takt skrócony jest o wartość rytmiczną, która odpowiada wartości taktu.

Synkopa (z grec. "synkope" - obcięcie) - polega na przedłużeniu wartości rytmicznej, która znajduje się w słabej części taktu, o wartości z następnej części taktu.

Ozdobnik - to dźwięk lub kompleks dźwięków, które ozdabiają dźwięki głównej linii melodycznej. Wyróżnia się następujące ozdobniki:

 • przednutka krótka
 • przednutka długa
 • mordent - szybka zamiana dźwięku z sąsiadującym dźwiękiem górnym (mordent górny) bądź dolnym (mordent dolny)
 • obiegnik - ozdobnik, w którym wokół dźwięku ozdabianego tworzy się krótką frazę
 • tryl - szybkie, naprzemienne wykonywaniu dźwięku głównego oraz dźwięku o sekundę od niego wyższego

Znak repetycji - to znak powtórzenia części utworu. Jeśli powtórzenie zaczyna się od początku utworu, to znak powtórzenia jest na końcu fragmentu. Aby zastosować różne zakończenia, wykorzystuje się volty - znajdujący się w volcie 1 fragment jest opuszczany przy powtórzeniu i przechodzi się od razu do volty 2.