1.Ogólny wzór funkcji liniowej: y = ax + b,

2.Funkcja stała y = a, dla dowolnego a

3.Funkcja y = 3x jest funkcją rosnącą

4.Mając daną funkcję liniową y= -2x + 5 obliczyć wartość w punkcie x = 0

Rozw: y= -2 * 0 + 5 = 5

5.Funkcja y= -2x + 5 jest funkcją malejącą

6. x przedstawia argument funkcji, zaś y wartość funkcji

7. Dla jakich argumentów wartość funkcji y = 3x - 6 wynosi -3?

Rozwiązanie: x = ?, y = -3, stąd: -3 = 3x – 6, 3 = 3x, x = 1

8. Obliczyć dla jakich x, f(x) jest dodatnia?

Rozwiązanie

f(x)>0 wtedy gdy -2x + 6 > 0  czyli x < 3

9. Gdy funkcje .y = ax + b mają taki sam współczynnik kierunkowy a, ale różne b to są one prostymi równoległymi.

10.Gdy funkcje y = ax + b mają te same współczynniki b ale inne a  to przecinają się w jednym punkcie (0,b)