Obecnie w literaturze przedmiotu wyróżnić można trzy podstawowe funkcje, jakie pełni rachunkowość. Funkcje te mają największe znaczenie z punktu widzenia działalności gospodarczej i są to:

  • Funkcja INFORMACYJNA,
  • Funkcja KONTROLNA,
  • Funkcja ANALITYCZNA.

Wszystkie trzy funkcje pełnione są przez rachunkowość jednocześnie i są one jednakowo ważne, ponieważ ich ostatecznym celem jest umożliwienie podmiotowi gospodarczemu racjonalnego spożytkowania posiadanych zasobów, jak również pomoc w odpowiednim zrealizowaniu zamierzonego zadania.

- Funkcja INFORMACYJNA - ma na celu dostarczanie danych oraz informacji, które są niezbędne do podejmowania decyzji gospodarczych w procesie zarządzania jednostką. Informacje te przekazywane są kierownictwu danej jednostki gospodarczej a dotyczą między innymi wyników finansowych firmy oraz jej sytuacji finansowej. Powinny one być ponadto odpowiednio dopasowane z punktu widzenia takich cech, jak: treść, czas czy stopień szczegółowości. Umożliwia to jednostkom gospodarczym osiągnięcie, dzięki skutecznie podejmowanym decyzjom, maksymalnych wyników zarówno materialnych, jak

i niematerialnych.

- Funkcja KONTROLNA - wyraża się w tworzeniu i odpowiednim archiwizowaniu dokumentacji księgowej dotyczącej majątku danego przedsiębiorstwa i osiąganych przez tą jednostkę wyników w celu ochrony i zabezpieczenia mienia. Pomoc rachunkowości

w obronie majątku poprzez pełnienie funkcji kontrolnej przejawia się w nadzorowaniu finansowo-księgowej działalności podmiotu gospodarczego oraz jego sytuacji majątkowej. Funkcja ta umożliwia zabezpieczenie majątku przed takimi zagrożeniami, jak nadużycia, niegospodarność czy przestępczość gospodarcza, a jednocześnie pozwala na wychwycenie spowodowanych przez nie strat. Chroni także przed możliwością przywłaszczenia, a także przed zniszczeniem. Ponadto, funkcja kontrolna pozwala również na efektywną eksploatację posiadanych zasobów.

- Funkcja ANALITYCZNA - pozwala na bieżącą i okresową ocenę działalności danej jednostki gospodarczej poprzez interpretację danych liczbowych. Informacje ilościowe, które dostarcza rachunkowość, przedstawiane są syntetycznie za pomocą sprawozdań. Składa się na nie określona zawartość, która w efekcie umożliwia wykrycie nieprawidłowości oraz ustalenie dostępnych rezerw. Ponadto, dobrze zinterpretowana treść sprawozdania pozwala ocenić stopień skuteczności wykorzystania zasobów, a także przyczynia się do zwiększenia racjonalności podejmowanych decyzji gospodarczych.