Liczby wymierne

1. Liczby naturalne

Liczby naturalne to wszystkie liczby od 0 wzwyż (bez ułamków) np.:

3, 47, 892, 129406, 10385742902

2. Liczby całkowite

Liczby całkowite to wszystkie liczby nieułamkowe dodatnie i ujemne np.:

4, -67, 987, -391, 56014, -90004

  3.  Liczby dodatnie i ujemne

Liczby dodatnie to wszystkie liczby od 0 wzwyż wraz z ułamkami np.:

5, ½, 0,5, 435 ½, 8342, 1,234

Liczby ujemne to wszystkie liczby od 0 niżej np.:

-1/2, -234, -3,8, -5387 5/8, -6789

UWAGA! Liczba 0 nie jest ani liczbą dodatnią, ani liczbą ujemną!

4. Liczby ułamkowe i mieszane

Liczby ułamkowe to wszystkie liczby niecałkowite dodatnie lub ujemne np.:

½, -0,4, 3/5, -9/11, 34,3809

Wyróżniamy ułamki:

-właściwe (licznik jest mniejszy niż mianownik) np.:

¾, 7/8, ½, -9/10, -1/4

-niewłaściwe (licznik jest większy niż mianownik) np.:

8/2, 2/1, -7/2, 18/4, -4/3

Liczby mieszane to liczba naturalna wraz z ułamkiem np.:

1 ½, 675 3/2, -56 7/8, -9 3/5

Wszystkie liczby, których znamy dokładną wartość nazywamy liczbami rzeczywistymi (wymiernymi). Liczbami wymiernymi są wszystkie liczby zapisane powyżej.