maj 1945 roku - zakończenie II wojny światowej na kontynencie europejskim

5 czerwca 1947 roku - przemówienie amerykańskiego sekretarza stanu, Georga Marshalla na Universytecie Harvardzkim w sprawie pomocy w odbudowie powojennej Europy. Tzw. "Plan Marshalla" realizowany jest od kwietnia 1948 roku do czerwca 1952 roku.

17 marca 1948 roku - podpisanie Traktatu Brukselskiego (o współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz kolektywnej obronie) przez rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i Luksemburga, na mocy którego powstaje Unia Zachodnia.

16 kwietnia 1948 roku - powołanie do życia Organizacji Współpracy Gospodarczej (OEEC), której zadaniem jest nadzorowanie pomocy w ramach "Planu Marshalla".

7 - 10 kwietnia 1949 roku - spotkanie w ramach Kongresu Europejskiego w Hadze zwolenników integracji europejskiej na zasadach federacyjnych. Inicjatorem był Winston Churchill.

4 kwietnia 1949 roku - podpisanie traktatu waszyngtońskiego powołującego Sojusz Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).

5 maja 1949 roku - podpisanie Statutu Rady Europy przez 10 krajów Europy Zachodniej na spotkaniu w Londynie. Rada Europy jest najstarszą organizacją mającą za cel integrację europejską, poprzez koordynację i harmonizację i kontrolę przestrzegania prawa w zakresie ochrony praw człowieka, jak również przez wspieranie współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej, społecznej i prawnej.

5 maja 1950 roku - propozycja Roberta Schumana, ministra sprawa zagranicznych Francji sugerująca utworzenie wspólnoty w zakresie obrotu węglem i stalą. Pierwszymi państwami, które miały zostać objęte współpracą były Francja i Niemcy.

18 kwietnia 1951 - podpisanie Traktatu Paryskiego powołującego do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Sygnatariuszami Traktatu były następujące państwa: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg. Traktat podpisano na okres 50 lat. Siedzibą Wspólnoty obrano Luksemburg.

Maj 1952 - sygnatariusze Traktatu Paryskiego zawierają pakt ustanawiający Europejską Wspólnotę Obronną. Pakt zostaje jednak unieważniony.

23 października 1954 roku - modyfikacja podpisanego w roku 1948 Traktatu Brukselskiego, podczas spotkania w Paryżu powołano UZE - Unię Zachodnioeuropejską.

1 - 2 czerwca 1955 - rozpoczęcie negocjacji w kwestii utworzenia wspólnego, europejskiego rynku podczas konferencji w Mesynie.

25 marca 1957 roku - powołanie do życia EWG - Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz EUROATOM - Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Sygnatariuszami traktatów podpisanych w Rzymie, powołujących obie organizacje były państwa - członkowie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. EWG i EUROATOM rozpoczęły działalność z dniem 1 stycznia 1958 roku.

1 stycznia 1958 roku - utworzenie Komisji EWG z tymczasową siedzibą w Brukseli.

4 stycznia 1960 roku - utworzenie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z siedzibą w Genewie. Sygnatariuszami traktatu były państwa biorące udział w Konwencji Sztokholmskiej - Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja oraz Wielka Brytania. Traktat wszedł w życie z dniem 3 maja 1961 roku.

grudzień 1960 roku - powstanie OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w miejsce Organizacji Współpracy Gospodarczej. Siedzibą OECD obrano Paryż.

lipiec 1961 roku - podpisanie umowy stowarzyszeniowej między EWG i Grecją. Zgłoszenie wniosku o członkostwo przez rząd Irlandii.

sierpień 1961 roku - zgłoszenie wniosku o członkostwo w EWG przez rządy Danii oraz Wielkiej Brytanii.

30 września 1961 roku - początek prac OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na mocy Konwencji Praskiej.

listopad 1961 roku - rozpoczęcie negocjacji członkowskich w Brukseli.

Kwiecień 1962 roku - złożenie wniosku o członkostwo w EWG przez rząd Norwegii.

styczeń 1963 - weto prezydenta Francji Charlesa de Gaulee'a w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w EWG oraz wycofanie wniosków przez pozostałe państwa kandydujące. Podpisanie przez Francję i Niemcy Traktatu o Współpracy.

lipiec 1963 - podpisanie Konwencji z Yaounde w Kamerunie, na mocy której zdecydowano o pomocy gospodarczej 17 krajom afrykańskim - byłym koloniom państw członkowskich EWG.

wrzesień 1963 - podpisanie umowy stowarzyszeniowej między EWG oraz Turcją.

lipiec 1964 - początek realizacji wspólnej polityki rolnej.

8 kwietnia 1965 - podpisanie Traktatu Fuzyjnego, na mocy którego Rada Ministrów oraz Komisja EWG stały się organami wspólnymi Wspólnot. Traktat wszedł w życie z dniem 1 lipca 1967 roku.

czerwiec 1965 - początek kryzysu EWG, bojkot ze strony Francji.

styczeń 1966 roku - zawarcie tzw. "kompromisu luksemburskiego", koniec bojkotu ze strony Francji, podjęcie decyzji, iż ważne kwestie będą podejmowane jednomyślnie.

maj 1967 roku - ponowne zgłoszenie wniosków o członkostwo w EWG przez rządy Danii, Irlandii, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Podtrzymanie sprzeciwu ze strony Chrlesa de Gaulle'a, opóźnienia w rozpatrzeniu wniosków.

lipiec 1967 roku - powstanie WE - Wspólnoty Europejskiej z połączenia EWG oraz EWWiS i EUROATOM.

lipiec 1968 roku - zniesienie ceł na rynku wewnętrznym Wspólnot oraz wprowadzenie jednolitych ceł zewnętrznych.

grudzień 1969 roku - spotkanie państw członkowskich w ramach szczytu w Hadze, podczas którego francuski prezydent Georges Pompidou uzgadnia z pozostałymi głowami państw warunki członkostwa państw kandydujących. Zdecydowano także o podjęciu prac w celu uzgodnienia kryteriów i harmonogramu powstania unii gospodarczej i walutowej oraz integracji politycznej.

czerwiec 1970 roku - początek negocjacji między WE i państwami kandydującymi.

8 października 1970 roku - przedstawienie tzw. "raportu Wernera" (od nazwiska luksemburskiego premiera i ministra finansów) określającego etapy powstania unii gospodarczej i walutowej. Za końcową datę przyjęto rok 1980.

27 października 1970 roku - przyjęcie tzw. "raportu luksemburskiego" określającego kryteria współpracy na płaszczyźnie Europejskiej Współpracy Politycznej.

styczeń 1972 roku - podpisanie traktatów akcesyjnych między Wspólnotami i rządami Danii, Irlandii, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.

lipiec 1972 roku - podpisanie porozumienia o wolnym handlu między Wspólnotami i tymi krajami EFTA, które nie zgłosiły wniosków o członkostwo w WE.

grudzień 1972 roku - odrzucenie przez obywateli Norwegii (w referendum) decyzji o członkostwie we Wspólnotach.

1 stycznia 1973 roku - uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w WE przez Danię, Irlandię oraz Wielką Brytanię.

maj 1973 roku - podpisanie porozumienia o wolnym handlu między Wspólnotami i rządem Norwegii.

kwiecień 1974 roku - początek renegocjacji kryteriów członkostwa Wielkiej Brytanii we Wspólnotach (z inicjatywy nowego rządu stworzonego przez Partię Pracy).

28 stycznia 1975 roku - zastąpienie Konwencji z Yaounde (podpisanej w 1963 roku) I Konwencją z Lome, określającą kryteria pomocy dla 46 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

czerwiec 1975 roku - podjęcie przez obywateli Wielkiej Brytanii decyzji (w referendum) o kontynuowaniu członkostwa w ramach WE. Zgłoszenie wniosku o członkostwo przez rząd Grecji.

22 lipca 1975 roku - podpisanie traktatu ustanawiającego Trybunał Obrachunkowy. Traktat zaczął obowiązywać z dniem 1 lipca 1977 roku.

marzec 1977 roku - złożenie wniosku o członkostwo w WE przez rząd Portugalii.

lipiec 1977 roku - złożenie wniosku o członkostwo w WE przez rząd Hiszpanii.

marzec 1979 roku - powołanie do życia Europejskiego Systemu Walutowego.

7 - 10 czerwca 1979 roku - pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w głosowaniu bezpośrednim.

31 października 1979 roku - podpisanie II Konwencji z Laome określającej kryteria pomocy dla 58 krajów Afryki, Karaibów oraz Pacyfiku.

grudzień 1979 roku - kryzys wywołany żądaniem Margaret Thatcher, podczas szczytu dublińskiego, zmniejszenia składki budżetowej Wielkiej Brytanii.

maj 1980 - ustanowienie 3 - letniego okresu dla rozwiązania problemu składki budżetowej odprowadzanej przez rząd Wielkiej Brytanii.

1 stycznia 1981 roku - przystąpienie Grecji do WE.

czerwiec 1984 roku - drugie wybory do Parlamentu Europejskiego przy zastosowaniu głosowania bezpośredniego. Spotkanie państw członkowskich na szczycie w Fontainebleau, skutkujące zmniejszeniem składki budżetowej Wielkiej Brytanii oraz generalnym zwiększeniem budżetu Wspólnot.

8 grudnia 1984 roku - podpisanie III Konwencji z Laome, określającej kryteria pomocy dla 65 krajów Afryki, Karaibów oraz Pacyfiku.

styczeń 1985 roku - powołanie na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacquesa Delorsa.

czerwiec 1985 roku - uzgodnienie 7 - letniego harmonogramu działań mających na celu zniesienie około 300 regulacji ograniczających funkcjonowanie wspólnotowego rynku. Harmonogram ten przedstawiono na szczycie w Mediolanie w dokumencie opracowanym przez brytyjskiego komisarza, lorda Cockfielda. Uzgodniono także przyszłą zmianę zapisów Traktatu Rzymskiego.

14 czerwca 1985 roku - podpisanie tzw. "Układu z Schengen", określającego harmonogram stopniowego ograniczenia kontroli granicznych. Układ podpisały: Francja, RFN oraz kraje Beneluksu.

grudzień 1985 roku - przyjęcie przez państwa członkowskie WE Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiącego nowelizację Traktatu Rzymskiego.

1 stycznia 1986 roku - przystąpienie do WE Hiszpanii oraz Portugalii.

17 lutego 1986 roku - podpisanie (podczas spotkania w Hadze) przez większość państw członkowskich WE Jednolitego Aktu Europejskiego, który zaczął obowiązywać z dniem 1 lipca 1987 roku.

28 lutego 1986 roku - podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego przez Danię, Włochy oraz Grecję.

kwiecień 1987 roku - złożenie wniosku o członkostwo we Wspólnotach przez rząd Turcji.

luty 1988 roku - początek realizacji tzw. "pierwszego pakietu Delorsa", określającego harmonogram działań (na lata 1988 - 1992) w zakresie polityki budżetowej oraz rolnictwa.

17 kwietnia 1988 roku - uzgodnienia Rady Europejskiej podczas spotkania w Madrycie w sprawie harmonogramu działań w zakresie tworzenia unii gospodarczej i walutowej.

czerwiec 1989 roku - trzecie wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w sposób bezpośredni. Ponowne złożenie wniosku o członkostwo w WE przez rząd Austrii.

lipiec 1989 roku - prośba grupy G7 w sprawie koordynacji pomocy byłym państwom tzw. "bloku wschodniego" skierowana do Wspólnot.

listopad 1989 roku - upadek muru berlińskiego.

grudzień 1989 roku - początek negocjacji między WE oraz EFTA w kwestii utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

15 grudnia 1989 roku - podpisanie IV Konwencji z Laone określającej kryteria pomocy 69 krajom Afryki, Karaibów oraz Pacyfiku.

lipiec 1990 roku - uzgodnienie założeń odnośnie zasady swobodnego przepływu kapitału. Podczas szczytu madryckiego przyjęto harmonogram (składający się z trzech etapów) tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Uzgodniono także wyłączenie Wielkiej Brytanii z trzeciego etapu tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Rządy Cypru i Malty złożyły natomiast wnioski o członkostwo we Wspólnotach.

październik 1990 roku - zjednoczenie RFN i NRD. NRD została członkiem Wspólnot jako integralna część RFN.

grudzień 1990 roku - początek prac dwóch konferencji: w zakresie tworzenia unii gospodarczej i walutowej oraz w zakresie współpracy politycznej. Zatwierdzono także (podczas szczytu rzymskiego) harmonogram działań pomocowych dla Związku Radzieckiego.

lipiec 1991 roku - złożenie wniosku o członkostwo w WE przez rząd Szwecji.

wrzesień 1991 roku - początek rozmów w sprawie programów pomocowych między Wspólnotami i ZSRR oraz państwami bałtyckimi. Toczono także rozmowy w ramach konferencji pokojowej na terytorium Jugosławii.

listopad 1991 roku - porozumienie w kwestii utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dniem 1 stycznia 1993 roku.

grudzień 1991 roku - porozumienie w sprawie utworzenia unii gospodarczej i walutowej ze wspólną walutą - euro.

luty 1992 roku - początek realizacji tzw. "drugiego pakietu Delorsa" określającego wzrost poziomu zasobów budżetowych Wspólnoty w ciągu 5 najbliższych lat o 30 %.

7 luty 1992 roku - podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht.

marzec 1992 roku - złożenie wniosku o członkostwo w WE przez rządy Finlandii oraz Szwajcarii.

czerwiec 1992 roku - odrzucenie Traktatu z Maastricht przez obywateli duńskich w referendum. Podczas szczytu lizbońskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej ponownie wybrany zostaje Jacques Delors. Następuje także uzgodnienie założeń wspólnej polityki w zakresie rolnictwa.

listopad 1992 roku - porozumienie między Wspólnotami oraz USA w ramach Urugwajskiej Rundy GATT dotyczące polityki rolnej.

grudzień 1992 roku - odrzucenie przez obywateli szwajcarskich decyzji o członkostwie w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Podczas szczytu edynburskiego ustalono przedłużenie realizacji tzw. "drugiego pakietu Delorsa" z 5 do 7 lat. Powołano także do życia Europejski Fundusz Inwestycyjny.

1 stycznia 1993 roku - utworzenie wewnętrznego, jednolitego rynku na terytorium państw członkowskich UE.

luty 1993 roku - początek negocjacji WE z państwami kandydującymi: Austrią, Finlandią oraz Szwecją.

kwiecień 1993 roku - początek negocjacji w sprawie członkostwa Norwegii.

maj 1993 roku - przyjęcie przez obywateli duńskich (w referendum) decyzji o ratyfikacji Traktatu o Unii Europejskiej.

21 - 22 czerwca 1993 roku - ustalenie tzw. "kryteriów kopenhaskich", czyli warunków określonych podczas szczytu w Kopenhadze w sprawie członkostwa państw Europy Środkowo - Wschodniej w UE.

lipiec 1993 - zatwierdzenie założeń programu TACIS, określających założenia pomocy dla państw byłego "bloku wschodniego".

sierpień 1993 roku - ratyfikacja Traktatu o Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

październik 1993 roku - ratyfikacja Traktatu o Unii Europejskiej przez Niemcy.

1 października 1993 roku - wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej.

grudzień 1993 roku - zatwierdzenie podczas szczytu brukselskiego tzw. "Białej Księgi" - harmonogramu działań mających na celu wzrost konkurencyjności oraz poziomu zatrudnienia.

grudzień 1993 roku - zakończenie Urugwajskiej Rundy GATT.

1 stycznia 1994 roku - wejście w życie porozumienia w kwestii Europejskiego Obszaru Gspodarczego łączącego kraje UE z krajami EFTA (oprócz Szwajcarii oraz czasowo Liechtensteinu).

marzec 1994 roku - zakończenie rozmów w sprawie członkostwa Austrii, Finlandii, Norwegii oraz Szwecji.

czerwiec 1994 roku - czwarte wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w głosowaniu bezpośrednim. Zawarcie porozumienia między UE oraz Rosją w sprawie wzajemnej współpracy (podczas spotkania na wyspie Korfu). Sprzeciw Wielkiej Brytanii w sprawie kandydatury Jeana - Luca Dehaene na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

lipiec 1994 roku - na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej wybrany zostaje Jacques Panter.

listopad 1994 roku - odrzucenie przez obywateli norweskich (w referendum) decyzji w sprawie członkostwa w UE.

grudzień 1994 roku - podczas szczytu w Essen podjęto decyzję o zatwierdzeniu 14 projektów dotyczących sieci transeuropejskich.

1 stycznia 1995 roku - przystąpienie do UE Austrii, Finlandii oraz Szwecji. Podpisanie Paktu o Stabilności w Europie podczas spotkania w Paryżu przedstawicieli UE oraz OBWE.

kwiecień 1995 roku - przyjęcie Liechtensteinu do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

maj 1995 roku - przedstawienie krajom Europy Środkowo - Wschodniej kryteriów "Białej Księgi" warunkujących wstąpienie do UE.

lipiec 1995 roku - podpisanie konwencji w sprawie utworzenia Biura Policji Europejskiej (EUROPOL). Wybór na stanowisko rzecznika praw obywatelskich UE Jacoba Sodermana.

27 - 28 listopada 1995 roku - spotkanie barcelońskie regulujące współpracę między UE i 12 krajami śródziemnomorskimi.

grudzień 1995 roku - podpisanie Nowej Agendy Transatlantyckiej między UE i USA oraz ustanowienie unii celnej między UE i Turcją. Podczas szczytu w Madrycie potwierdzono wprowadzenie wspólnej waluty - euro z dniem 1 stycznia 1999 roku.

Rok 1995 - złożenie wniosków o członkostwo w UE przez rządy Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii oraz Słowacji.

styczeń 1996 roku - złożenie wniosków o członkostwo w UE przez rząd Czech.

marzec 1996 roku - podczas konferencji w Turynie odbyła się dyskusja w sprawie nowelizacji Traktatu o Unii Europejskiej oraz w kwestii rozszerzenia UE o nowe kraje. Wprowadzono także zakaz importu wołowiny z terytorium Wielkiej Brytanii (ze względu na chorobę BSE) co doprowadziło do krytyki ze strony brytyjskiego rządu.

czerwiec 1996 roku - złożenie wniosku o członkostwo w UE przez rząd Słowenii.

październik 1996 roku - odrzucenie zapisów ustawy Helmsa - Burtona regulujących handel z Kubą. Działanie to jest wymierzone w politykę prowadzoną przez USA.

grudzień 1996 roku - uzgodnienie postanowień w sprawie dyscypliny finansowej i gospodarczej obowiązującej kraje mające wprowadzić wspólną walutę.

maj 1997 roku - rząd Wielkiej Brytanii (złożony z polityków Partii Pracy) zapowiada realizację nowej polityki w stosunkach z UE. Postanawia także zatwierdzić Kartę Społeczną.

czerwiec 1997 roku - podpisanie Traktatu Amsterdamskiego stanowiącego nowelizację Traktatu Rzymskiego oraz Traktatu z Maastricht.

lipiec 1997 roku - przyjęcie przez Komisję Europejską programu "Agenda 2000" określającego działania w zakresie finansów i rolnictwa.

2 października 1997 roku - podpisanie przez kraje UE Traktatu Amsterdamskiego.

12 - 13 grudnia 1997 roku - porozumienie zawarte na szczycie w Luksemburgu w sprawie rozpoczęcia w marcu 1998 roku negocjacji w sprawie członkostwa z rządami Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Polski oraz Słowenii.

maj 1998 roku - porozumienie zawarte podczas szczytu brukselskiego w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez 11 krajów członkowskich z dniem 1 stycznia 1999 roku. Na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego wybrany zostaje Wim Duisenberg. Podczas spotkania przedstawicieli UE i USA Bill Clinton zapowiada zniesienie ograniczeń w handlu z UE nałożonych zapisami ustawy Halma - Burtona.

wrzesień 1998 roku - ponowne złożenie wniosku o przystąpienie do UE przez rząd Malty.

grudzień 1998 roku - kryzys w Komisji Europejskiej spowodowany odmówieniem przyjęcia rozliczenia budżetowego za rok 1996 przez Parlament Europejski.

1 stycznia 1999 roku - początek realizacji ostatniego etapu unii gospodarczej i walutowej, wprowadzenie wspólnej waluty.

marzec 1999 roku - rezygnacja członków Komisji z pełnionych funkcji. Przyjęcie propozycji dotyczących budżetu na lata 2000 - 2006.

1 maja 1999 roku - wejście w życie Traktatu Amsterdamskiego. Dyskusja nad założeniami polityki stabilizacyjnej odnośnie konfliktu w Kosowie.

wrzesień 1999 roku - powołanie Komisji Europejskiej w nowym składzie, na czele z przewodniczącym Romano Prodim.

październik 1999 roku - spotkanie w Tampere, w ramach którego przyjęta zostaje propozycja regulacji w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

10 - 11 grudnia 1999 roku - spotkanie w Helsinkach, na którym podjęta zostaje decyzja o rozpoczęciu rozmów w sprawie członkostwa z rządami: Bułgarii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii oraz Słowacji.

marzec 2000 roku - zapowiedź (podczas szczytu lizbońskiego) uczynienia z UE "najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki świata" w okresie 10 lat.

23 czerwca 2000 roku - zawarcie tzw. "porozumienia z Cotonou" o współpracy i pomocy między UE i krajami Afryki, Karaibów oraz Pacyfiku przyjęta na okres 20 lat.

wrzesień 2000 roku - przyjęcie przez obywateli duńskich decyzji (w referendum) w sprawie zastąpienia waluty narodowej wspólną walutą - euro.

październik 2000 roku - przedstawienie Karty Praw Podstawowych dla Unii Europejskiej.

grudzień 2000 roku - przyjęcie przez Radę Europejską Traktatu Nicejskiego, określającego rozwiązania dotyczące przyjęcia 12 nowych państw.

styczeń 2001 roku - wstąpienie Grecji do strefy euro jako 12 państwo.

26 luty 2001 roku - podpisanie Traktatu Nicejskiego przez kraje członkowskie UE, określającego założenia reformy instytucji UE przed przystąpieniem 12 nowych członków.

czerwiec 2001 roku - odrzucenie Traktatu Nicejskiego przez obywateli Irlandii (w referendum).

grudzień 2001 roku - przyjęcie propozycji w zakresie zwalczania terroryzmu podczas szczytu w Lacken (po wydarzeniach z 11 września). Powołanie Konwentu, którego celem jest przygotowanie reform instytucjonalnych UE.

1 stycznia 2002 roku - zastąpienie walut narodowych przez euro w państwach unii gospodarczej i walutowej.

13 grudnia 2002 roku - zakończenie rozmów w sprawie członkostwa z rządami: Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Ciąg dalszy negocjacji z rządami Rumunii i Bułgarii.

1 luty 2003 - wejście w życie Traktatu Nicejskiego.

16 kwietnia 2003 roku - podpisanie traktatów akcesyjnych między UE i 10 krajami - kandydatami.

1 maja 2004 roku -przyjęcie do UE 10 nowych członków, w tym Polski.

25 kwietnia 2005 roku - podpisanie w Luksemburgu traktatów akcesyjnych przez rządy Bułgarii oraz Rumunii (akcesja tych dwóch krajów ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2007 roku).