Rola Polski w strukturach Unii Europejskiej nie będzie na pewno rolą marginalną, choć bez wątpienia nasz kraj nie będzie stanowił takiej siły przebicia, jaką posiada chociażby Wielka Brytania. Niemniej jednak, w samej Radzie Unii Europejskiej, z puli dostępnych i możliwych głosów, Polska posiadać ich będzie 27, a więc tę samą ilość jaką dysponuje Hiszpania i jedynie o 2 głosy mniejszą w porównaniu z naszymi zachodnimi sąsiadami - Niemcami. W pozostałych organach Wspólnoty, z samego faktu członkostwa wynikają liczne przedstawicielstwa naszego kraju. Polscy eurodeputowani zasiądą tym samym w Parlamencie Europejskim, a Polska będzie odpowiednio reprezentowana również na spotkaniach Komisji Europejskiej.

Rola Polski w Unii nie zakończy się na wypełnianiu instytucyjnych stanowisk, ale przez pierwsze lata to nasz kraj będzie raczej oczekiwał wsparcia ze strony krajów członkowskich. Będziemy musieli bowiem dostosować się właściwie do ram strukturalnych Unii Europejskiej, poprawiając krajową kondycję gospodarczą i społeczną. Unia ze swej strony obiecuje przeznaczać corocznie blisko miliard euro na załatanie polskich dróg, polepszenie ochrony środowiska oraz wzmacnianie pozycji rodzimego rolnictwa. Opracowywane zestawienia i dokonywane analizy pozwalają wierzyć władzom Wspólnoty, że już pod koniec 2004 roku rozwój gospodarczy w naszym kraju osiągnie poziom 3,9 procent, co stanowi scenariusz bardzo optymistyczny, ale nie nierealny. Przy rzeczywistym otrzymywaniu wsparcia ze strony UE, temp rozwoju gospodarczego ma szansę zwiększyć się w kolejnych latach. Rozszerzenie rynków zbytu, zniesienie ceł i ograniczeń w imporcie i eksporcie, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw - wszystko to ma polepszać stan polskiej gospodarki i jednocześnie zwiększać możliwości rozwojowe krajowych producentów. Sceptycznie podchodzący do przystąpienia Polski do UE rolnicy, otrzymać mają szczególne wsparcie i korzyści. Wspólna Polityka Rolna koordynować będzie sytuację polskiego rolnictwa, które pomoc ma otrzymać ze środków programu SAPARD i liczne programy i fundusze strukturalne, dbające o młodych rolników, producentów rolnych działających w niekorzystnych warunkach oraz tych w wieku emerytalnym.

Drzwi na Europę stoją otworem, wedle zapewnień z przede dnia wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej można sądzić, że otworzą się dla nas również ogromne możliwości.