4. 4. Polska w czasach stalinizmu 1. Utworzenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) – 1948 r. a. Władysław Gomułka został oskarżony o „odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne” i odwołany ze stanowiska I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (KC PPR), a następnie uwięziony b. 15 XII 1948 r. podczas kongresu zjednoczeniowego Polska Partia Socjalistyczna (PPS) została połączona z Polską Partią Robotniczą (PPR) tworząc Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR) c. w Polsce działały jeszcze dwie partie: – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – Stronnictwo Demokratyczne (SD) d. mimo to w Polsce funkcjonował system monopartyjny, ponieważ ZSL i SD były całkowicie zależne od PZPR 2. W polskiej gospodarce został utrwalony system centralnie zarządzanej gospodarki planowej a. w latach 1950-1955 realizowany był plan sześcioletni b. celem planu sześcioletniego była przyśpieszona industrializacja c. w ramach planu sześcioletniego m.in. powstała Nowa Huta d. rezultaty planu sześcioletniego: – wzrost produkcji przemysłowej o 250% – masowa migracja ludności wiejskiej do miast– aktywizacja zawodowa kobiet  – natomiast nie uległo poprawie zaopatrzenie ludności w podstawowe dobra konsumpcyjne 3. Władze komunistyczne zamierzały na wzór sowiecki zlikwidować indywidulane rolnictwo   a. podjęta próba kolektywizacji rolnictwa przez tworzenie: – rolniczych spółdzielni produkcyjnych – Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR) b. indywidualni rolnicy, którzy nie chcieli przyłączyć się do spółdzielni, byli szykanowani – w propagandzie nazywano ich obraźliwie kułakami 4. W krajach komunistycznych propaganda utrwalała kult Stalina 5. W kulturze rozpowszechnił się przesiąknięty komunistyczną propagandą socrealizm 6. 22 VII 1952 r. sejm uchwalił Konstytucję a. w treść konstytucji ingerował osobiście Józef Stalin b. konstytucja z 1952 r. wprowadzała nową nazwę państwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) c. konstytucja likwidowała trójpodział władzy i ustanawiała: – jednoizbowy sejm – 15-osobową Radę Państwa zastępowała zlikwidowany urząd prezydenta d. rzeczywista władza w państwie spoczywała w rękach I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) e. konstytucja ograniczała prawa obywatelskie, wprowadzając zapis, że „nie mogą one godzić w ustrój i porządek prawny PRL” 7. Prześladowania Kościoła katolickiego a. w 1951 r. został uwięziony biskup kielecki Czesław Kaczmarek b. w 1953 r. aresztowano prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego