ŻYCIORYS:

Aureliusz Augustyn - urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście (Północna Afryka). Wczesnochrześcijański teolog i filozof; był Ojcem i Doktorem Kościoła oraz głównym przedstawicielem patrystyki. W młodości zajmował się studiami retorycznymi - czytanie dzieł Cycerona skłoniło go do badań o charakterze filozoficznym. Filozofię postanowił studiować mając 19 lat. Wkrótce potem został manichejczykiem, uważając w tym czasie chrześcijaństwo za zbyt prostackie. Jednak przez następne dziewięć lat stopniowo doszedł do rozczarowania manicheizmem. W wieku 29 lat przenosi się do Rzymu, później do Mediolanu - tam zostaje profesorem retoryki. Zapoznaje się z neoplatonizmem (zmodyfikowaną wersją platonizmu, opracowaną przez Plotyna w III w.). na chrześcijaństwo nawraca się pod wpływem św. Ambrożego, ówczesnego biskupa Mediolanu, i w roku 387 zostaje przez niego ochrzczony. Jak dotąd sceptyczny, staje się teraz gorliwym, wręcz fanatycznym orędownikiem chrześcijaństwa. W 396 roku wybrany zostaje biskupem Hippony (miasta w Afryce Północnej), piastuje ten urząd do śmierci - do roku 430. Jego najwybitniejsze dzieła to: "Wyznania", "O państwie Bożym", "Dialogi i pisma filozoficzne", "O nauce chrześcijańskiej".

POGLĄDY I IDEE:

Św. Augustyn określa 3 cnoty duszy niezbędne jej do poznania prawdy i Boga: WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ. Stworzoną przez Augustyna filozofię poznania dobrze obrazuje jeden z napisanych przez niego dialogów: "A co chcesz poznać? Pragnę poznać Boga i duszę. Nic więcej. Nic więcej. Nic więcej". Św. Augustyn jest autorem pierwszego wielkiego systemu teologiczno-filozoficznego chrześcijaństwa. Opierał się na neoplatonizmie, charakteryzującym się kreacjonizmem, teocentryzmem, iluminizmem. W swych poglądach łączy koncepcję predestynacji z ideą wolnej woli człowieka, odpowiedzialnej za istnienie w świecie zła. Sens dziejów zawiera się wg Augustyna w wyniku walki między państwem ziemskim, rządzonym przez szatana, i niebieskim, rządzonym przez Boga. Człowiek jest dualistycznie rozdarty między dobrem a złem, ciałem a duszą - musi wybrać którąś z tych dróg, nie ma pośredniej drogi.

Św. Augustyn wprowadził do doktryny chrześcijańskiej następujące poglądy:

 • Bóg jest nieskończony.
 • Świat jest stworzony w nadprzyrodzony sposób, jest dziełem Bożej łaski.
 • Człowiek nosi w sobie skazę grzechu pierworodnego.
 • Należy się wystrzegać marności ziemskich, mając na uwadze wielkość i nieskończoność Boga.

Równie ważne wartości według św. Augustyna to:

 • Zaufanie do Bożej woli.
 • Oparcie swego światopoglądu na miłości, wierze, nadziei.
 • Prawda jako wartość wieczna, niezależna od zmysłowego poznania i doświadczenia, nadprzyrodzony dar Boży dostępny ludziom, lecz przede wszystkim Kościołowi.
 • Celem poznania jest kontemplacja Boskiej Istoty.
 • Niemożność dostąpienia zbawienia dzięki dobrym uczynkom i własnym wysiłkom człowieka. Niezbędnym elementem zbawienia jest łaska Boska.
 • Ciało nie jest złe samo w sobie, gdyż zostało stworzone przez Boga. Źródłem zła jest pożądliwość cielesna.
 • Najważniejsza jest wierność Kościołowi, Pismu Świętemu i miłości.