Starożytność

 1. Dlaczego greckie mity można nazwać uniwersalnymi?
 2. Motyw niezawinionego cierpienia na podstawie mitu prometejskiego i biblijnej opowieści o Hiobie.
 3. Wyjaśnij ......
 4. Jak zbudowana jest biblijna przypowieść. Jakie wskazówki moralne można w nich znaleźć? ( na wybranych przykładach ).
 5. Tragizm bohaterów "Antygony" Sofoklesa.
 6. Księga Rodzaju opowieścią o świecie, Bogu, szatanie i człowieku.

Średniowiecze

 1. Przedstaw tematykę, budowę i język " Bogurodzicy".
 2. Wzorce osobowe średniowiecznej literatury parenetycznej.
 3. Omów gatunki literackie epoki średniowiecza. W odwołaniu do przykładów szerzej scharakteryzuj dwa z nich.
 4. Czy ideał świętego ascety to model, który może fascynować współczesnego człowieka?
 5. Człowiek średniowieczny w poszukiwaniu szczęścia i właściwego modelu życia.
 6. Religijne zabytki piśmiennictwa epoki średniowiecza.

Renesans

 1. Pieśni i fraszki Jana z Czarnolasu wyrazem filozofii życiowej poety.
 2. Polscy publicyści w trosce o Rzeczpospolitą. Przedstaw projekty reform państwa zawarte w publicystyce polskiego odrodzenia.
 3. "Treny" Jana z Czarnolasu wyrazem dramatu człowieka i artysty - filozofa.
 4. Jaką filozofię zawarł Kochanowski w " Pieśniach"?
 5. Jaki obraz życia dworskiego wyłania się z " Fraszek" Kochanowskiego?
 6. Renesansowe obrazy Arkadii.
 7. Rozmaite ujęcia motywu wsi w utworach pisarzy renesansowych.
 8. Wymień i omów utwory, które są wyrazem troski Kochanowskiego o los ojczyzny.
 9. Tematyka patriotyczna w wierszach Kochanowskiego.
 10. Wzorzec idealnego szlachcica ziemianina w utworach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego.

Barok

 1. Wizja człowieka w twórczości M. Sępa- Szarzyńskiego.
 2. Omów zjawisko sarmatyzmu na postawie wierszy Wacława Potockiego.
 3. Dworka poezja barokowa -dokonaj jej charakterystyki w oparciu o wiersze Jana Andrzeja Morsztyna.

Oświecenie

 1. " Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka..."-jaką prawdę o polskiej rzeczywistości zawarł Ignacy Krasicki w swych satyrach?
 2. Moralne przesłania bajek Krasickiego.
 3. Dlaczego " Powrót posła" J. Ursyna Niemcewicza określa się mianem komedii politycznej?
 4. Scharakteryzuj przedstawicieli dwóch przeciwnych obozów w " Powrocie posła" Niemcewicza.

Romantyzm

 1. "Romantyczność" A. Mickiewicza uznawane są za manifest polskiego romantyzmu. Dlaczego?
 2. Jaki jest obraz Polski i Polaków w " Kordianie" i " Grobie Agamemnona" J. Słowackiego?
 3. "Polska Chrystusem narodów", "Polska Winkelriedem narodów"- dwie propozycje i dwa spojrzenia na ideę walki o wolność.
 4. Prometeizm i mesjanizm w " Dziadach" ( cz. III) Mickiewicza.
 5. " Poruszył tym buntem młodych(...) na całej przestrzeni ziemi polskiej Mickiewicz."- taką opinię o " Odzie do młodości" Mickiewicza wypowiedział Kajetan Koźmian. Dlaczego ten młodzieńczy utwór wileńskiego poety wywołał tak wielkie poruszenie?
 6. "Nasz naród jest jak lawa..."- obraz i ocena polskiego społeczeństwa zawarta w części trzeciej " Dziadów".
 7. " Ale widziałem Krym!"- urok pejzażu i nostalgia za Litwą w " Sonetach krymskich" A. Mickiewicza.
 8. Historyczne postacie jako bohaterowie utworów Norwida.
 9. Romantyczne zafascynowanie ludowością w twórczości Mickiewicza ( np. na postawie " Ballad i romansów" oraz " Dziadów" cz. II)
 10. Problem zdrady w "Konradzie Wallenrodzie".
 11. Omów zawarty w utworach Mickiewicza problem ludowej moralności.
 12. Wyjaśnij pojecie werteryzmu i omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze romantycznej.
 13. Czy można nazwać Jacka Soplicę pierwowzorem postaci Andrzeja Kmicica? Uzasadnij swoje zdanie.
 14. Od romantycznego kochanka do bojownika o spraw narodową - ewolucja duchowa Konrada/lub Kordiana.
 15. Obraz świata szlacheckiego w " Panu Tadeuszu" Mickiewicza.
 16. Na przykładzie " Ślubów panieńskich" omów stosunek Fredry do zagadnienia miłości romantycznej.
 17. Komedia intryg i charakterów na przykładzie "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry.

Pozytywizm

 1. Andrzej Kmicic jako przykład bohatera dynamicznego.
 2. " Lalka" B. Prusa powieścią o trzech pokoleniach idealistów.
 3. Omów twórczość Adama Asnyka.
 4. Romantyk i idealista kontra realista i społecznik- wewnętrzne rozdarcie Wokulskiego przyczyną jego klęski.
 5. Literacka realizacja haseł pozytywistycznych.

Młoda Polska

 1. Od naturalizmu do franciszkanizmu- ewolucja twórczości Jana Kasprowicza.
 2. Problem bezdomności w " Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego.
 3. Dekadentyzm w utworach K. Przerwy- Tetmajera.
 4. Krytyka moralności mieszczańskiej w twórczości G. Zapolskiej.
 5. Wczesna liryka L. Staffa wyrazem młodopolskich fascynacji.
 6. Ocena społeczeństwa polskiego w " Weselu" S. Wyspiańskiego.
 7. " Chłopi" Władysława Reymonta miały być w zamierzeniu autora polską epopeją chłopską. Jak myślisz, czy ów zamiar został zrealizowany?
 8. Rozdarta sosna symbolem rozdartej duszy Tomasza Judyma w " Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego.
 9. S. Żeromski wobec tradycji romantycznej.
 10. Pełna pytań o sens ludzkiej egzystencji poezja młodopolska.

Dwudziestolecie międzywojenne

 1. Omów najważniejsze programy literackie i grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego.
 2. " Przedwiośnie" Żeromskiego jako powieść- dyskusja o Polsce.
 3. " (...) jest się takim , jak miejsce, w którym się jest."- " Granica" Z. Nałkowskiej pytaniem o to, czy determinizm środowiskowy może być wytłumaczeniem dla złego postępowania.
 4. Dokonaj oceny postępowania Zenona Ziembiewicza z powieści Nałkowskiej " Granica".

Współczesność ( od 1939 roku)

 1. Twórczość ....( ulubiony poeta współczesny polski) cenię najbardziej, ponieważ...
 2. " Ludzie ludziom zgotowali ten los"- " Medaliony" Nałkowskiej oskarżenie skierowanym przeciw wojennym oprawcom.
 3. Zinterpretuj motto i tytuł "Medalionów" Z. Nałkowskiej.
 4. Twórcy wobec systemów totalitarnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 5. Twórczość K.K. Baczyńskiego jako reprezentanta tragicznego pokolenia Kolumbów.
 6. Człowiek wobec dżumy -różne postawy wobec zła w paraboliczny utworze A. Camusa "Dżuma".
 7. Powstanie w getcie warszawskim w oczach powstańców i oprawców. Na podstawie " Rozmów z katem" K. Moczarskiego i " Zdążyć przed panem Bogiem" H. Krall.
 8. Scharakteryzuj bohatera " Kartoteki" Tadeusza Różewicza.
 9. Opowiadania Tadeusza Borowskiego ....
 10. Scharakteryzuj poezję lingwistyczną oraz turpistyczną.
 11. Zdarzenie tradycji z nowoczesnością i spowodowany tym kryzys wartości w " Tangu" Sławomira Mrożka.
 12. Człowiek złagrowany a człowiek zlagrowany - próba porównania życia w obozie sowieckimi niemieckim( na podstawie " Innego świata" Grudzińskiego i opowiadań Borowskiego).
 13. Ludzie w sowieckich łagrach. Wizja obozu sowieckiego przedstawiona przez Gustawa Herlinga Grudzińskiego w " Innym świecie".
 14. " Żywi mają zawsze rację przeciw umarłym"- na przykładzie opowiadań Borowskiego pokaż, jak brutalna rzeczywistość obozowa wpływa na zachowanie człowieka.
 15. Rozmyślania nad egzystencją człowieka w wierszach : Czesława Miłosza, Wiesławy Szymborskiej lub Zbigniewa Herberta.
 16. Postępowanie, którego z bohaterów literatury współczesnej najbardziej cię zafascynowało, zdziwiło, oburzyło?
 17. " Ocalałem prowadzony na rzeź"- bohaterowie " porażeni wojną" w utworach Tadeusza Różewicza.
 18. Nie tylko Niemcy byli oprawcami...-" Początek" Andrzeja Szczypiorskiego rozrachunkiem z polską rzeczywistością wojenną i komunistyczną.

Tematy wolne:

 1. Rola mediów w życiu współczesnego człowieka.
 2. Rozwój nauki naszą nadzieją czy nowym zagrożeniem?
 3. Jak wyobrażasz sobie świat za 500 lat?
 4. Co wolisz: książkę czy adaptacje filmową? Jakie argumenty przemawiają za/ lub przeciw poszczególnym opcjom.
 5. Czy warto dziś jeszcze czytać książki?
 6. Czy lektury szkolne mogą interesować?
 7. Moje preferencje literackie. Przeczytaj ......, bo......

Nauka o języku.

Teoria literatury/ poetyka

 1. Różne rodzaje stylów i stylizacji.
 2. Podaj cechy stylu urzędowego i naukowego.
 3. Podaj przykłady archaizacji i dialektyzacji w literaturze polskiej.
 4. Słownictwo środowiskowe - kto je stosuje?
 5. Fonetyczne, składniowe i słowotwórcze środki stylistyczne - ich funkcja w tekście.
 6. Jaka jest różnica między " terminami" a " profesjonalizmami"?
 7. Synonimy, antonimy, homonimy- ich funkcja w tekście.
 8. Wymień znane ci tropy poetyckie.
 9. Dokonaj charakterystyki sonetu na wybranym przykładzie.
 10. Scharakteryzuj język i styl wybranej epoki.
 11. Literatura młodopolska- scharakteryzuj jej styl i język.
 12. Gatunki literatury oświeceniowej.
 13. Na przykładach wyjaśni różnicę między symbolem a alegorią.
 14. Podaj definicje pojęć: strofa, refren, wers, rym, podmiot liryczny.
 15. Podaj definicje pojęć: inwersja, anafora, personifikacja, onomatopeja.
 16. W jaki sposób można ubogacać swoje słownictwo?
 17. Słowniki - kiedy się przydają? Omów ich rodzaje.

Historia języka

 1. Rodowód polszczyzny.
 2. Archaizmy. Stylizacja archaizująca. Dokonaj klasyfikacji archaizmów w " Bogurodzicy".
 3. Zapożyczenia- ich rodzaje i przykłady.
 4. Zastąp wyrazy obce polskimi odpowiednikami: koordynacja, remake, T- shirt, dealer, jest cały happy, jest ok. Kiedy dozwolone jest używanie zapożyczeń?

Frazeologia

 1. Rodzaje związków frazeologicznych.
 2. Związki frazeologiczne o pochodzeniu mitologicznym lub biblijnym.
 3. Błędy frazeologiczne.

Składnia

 1. Zdania współrzędnie złożone - ich rodzaje i przykłady.
 2. Zdanie podrzędnie złożone- ich rodzaje i przykłady.
 3. Dokonaj analizy gramatycznej i logicznej zdań:
 1. W upalny dzień rolnicy musieli pracować w pocie czoła na swoich polach, kosząc zboże.
 2. Wakacje to dokonały czas na zawieranie nowych znajomości i poznawanie nieznanych zakątków świata.

Słowotwórstwo

 1. Neologizmy- ich budowa, znaczenie i funkcja.
 2. Dokonaj podziału skrótowców.

Znaczenie wyrazu

 1. Treść a zakres wyrazu. Spróbuj uporządkować podane wyrazy ze względu na te dwie kategorie:

a) pojazd, ciężarówka, samochód

b) autoportret, obraz, dzieło

Ortografia

 1. Omów wybrane reguły polskiej ortografii.

Kultura języka

 1. Poprawność językowa. Które spośród jej kryteriów zostały tu naruszone:

a) Chłopcy nie umią bawić się lalkami.

b) Na sprawdzianach bardzo ważna jest kooperacja.

 1. Norma językowa, błąd językowy. Podaj kilka przykładów błędów językowych, jakie możesz zauważyć w swoim otoczeniu.
 2. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Język i znak

 1. Znaki - ich rodzaje i przykłady.
 2. Określ składniki aktu komunikacji językowej i dokonaj ich omówienia.
 3. Funkcje tekstu i ich wykładniki językowe.