Literatura podmiotu – wykaz bibliograficzny dzieł autora, o którego twórczości pisze się pracę. To wszystkie utwory (zdjęcia, filmy, utwory muzyczne, obrazy, powieści, wiersze itd.), które poddane są analizie i interpretacji. Określane są też jako bibliografia podmiotu lub spis dokumentów źródłowych. Wykaz umieszcza się na końcu opracowania przed literaturą przedmiotu. Pozwala wyodrębnić z całej bibliografii dzieła twórcy opisywanego w pracy.

Literatura przedmiotu to wykaz literatury krytycznej i wszelkich opracowań poświęconych danemu tematowi, których używamy podczas pisania pracy. Służą do przytaczania argumentów, nie do analizy czy interpretacji.

Przykład: piszemy pracę na temat motywu miłości w utworach Williama Szekspira. Literaturą podmiotu będą wszystkie utwory tego autora wykorzystane w pracy, w których pojawia się motyw miłości. Literaturą przedmiotu – wszystkie opracowania, podręczniki i inne pozycje opisujące ten motyw w działach Szekspira.