9. Definicja głoskiGłoska, przedmiot badań fonetyki, to najmniejszy element dźwiękowej postaci języka, niemający znaczenia, opisywany na podstawie cech artykulacyjnych i akustycznych.10. Samogłoska, spółgłoska, półsamogłaska – wyjaśnij pojęcia, podaj przykładya) Samogłoski – dźwięki otwarte o funkcji sylabotwórczej W języku polskim jest osiem samogłosek (a, e, y, i, o, ą, ę oraz u - ó, które wymawiamy tak samo).b) Półsamogłoski (glajdy), czyli głoski otwarte pozbawione funkcji sylabotwórczej (i, u) auto, «głoska, która raz może tworzyć sylabę, a raz nie»c) Spółgłoski – czyli dźwięki nieotwarte, pozbawione funkcji sylabotwórczejNp. wymawiając „b” w rzeczywistości słyszymy dwie głoski „ b” i „e”, wymawiając „m” słyszymy „e” i „m” i tak dalej. Do spółgłosek należą litery alfabetu nie będące samogłoskami, czyli: b, c, ć, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, y, z, ż, ź.

11. Morfem – definicja

12. Typy morfemów (rdzenne, słowotwórcze, fleksyjne)

13. Temat słowotwórczy i formant słowotwórczy – omów na wybranym przykładzie

14. Temat fleksyjny i FlektywTemat fleksyjny to względnie stała część wyrazu podczas jego odmiany. „Względnie stała”, ponieważ podczas odmiany wyrazów temat fleksyjny może ulegać alternacjom (wymianom, obocznościom głosek):1. ogród – końcówka zerowa2. ogrod – u3. ogrodzi – etematy te są względnie do siebie podobne, lecz mamy oboczności np.1. (Brak) Ø : o 2. Ø : u3. d : dzi Flektyw może mieć dwojaką postać:może być równy końcówce fleksyjnej, która znajduje się na samym końcu wyrazów, np. kot – a = definicja liczby pojedynczej rodzaju męsko – zwierzęcego.b) Flektyw może być rozbudowany, zawierać oprócz końcówki morfemy sygnalizujące różne inne funkcje gramatyczne1.czyt a –2. ł – 3. am1. Temat fleksyjny2. Morfem czasu przeszłego3. Końcówka osobowa

15. Alternacje tematowe – omów na wybranych przykładachAlternacje, czyli oboczności głosek mogą polegać na: a) wymianach jakościowych, spółgłoskowych i samogłoskowych, np. „ las : lesie”las –> lesi –e = (a : e ; s: ś )b) w wymianach ilościowych, uszczuplenia lub rozszerzenia o jakąś głoskę lub grupę głosek, np. muzeum – muzea =( uszczuplona cząstka „um”)