. Funkcje języka – wymień i scharakteryzuja) Komunikat, w zależności od tego, na który składnik komunikacji jest w sposób dominujący zorientowany/zorganizowany , pełni 6 różnych funkcji:- funkcję ekspresywną, kiedy dominuje w nim nadawca, który ujawnia swoje przeżycia, wole, emocje- funkcję impresywną (nakłaniającą), kiedy ukierunkowany jest na odbiorcę, ma wpłynąć na jego myślenie, działania- funkcję poznawczą, kiedy zorientowany jest na kontekst, kiedy dostarcza informacji o tym o czym mówimy, np. Premierem jest M. Morawiecki- funkcję metajęzykową, kiedy ukierunkowane są na kody językowe, służą precyzowaniu znaczeń pojęć lub kiedy opisuje się wyrazy jako zjawiska gramatyczne - funkcję fatyczną, kiedy wypowiedź zorientowana jest na kontakt między nadawcą a odbiorcą, służy nawiązaniu go, podtrzymywaniu go i kończeniu- funkcję poetyką, kiedy komunikat jest zorientowany na samego siebie, charakteryzuje się dodatkowym ładem, obecnością metafor, epitetów porównań, wyszukanych określeń, dzięki czemu zatrzymuje naszą uwagę i dostarcza dodatkowych wzruszeń estetycznych1. Najnowsza polska typologia funkcji języka Renaty Grzegorczykowej rozróżnia:a) Dwie funkcje języka jako ekspresyjnego systemu - generatywna – polegająca na tym, że język jest budulcem wypowiedzi - poznawcza! – w języku zawarta jest wiedza o świecie, za pomocą języka do niej docieramy i w języku utrwalamy efekty dalszego rozpoznania świata

b) Dwie funkcję języka jako zjawiska społecznego:- socjalizująca – czyli jednocząca członków danej społeczności językowej- kumulatywna – polega na tym, że język utrwala kulturę narodu, jej wartości, wzory zachowań, przekazuje kolejnym pokoleniom c) funkcje konkretnych wypowiedzi – 7:- funkcja informacyjna – polega na tym, że za pomocą wypowiedzi przekazujemy różne informacje - funkcja ekspresywna – ujawnianie się nadawcy i jego emocji - funkcja impresywna, nakłaniająca – czyli wywieranie poprzez manipulacje lub perswazje wpływu na odbiorcę - funkcja fatyczna – podtrzymywanie emocji- funkcja misteryjna – pewne teksty mają służyć na wiązanie kontaktu z sacrum- funkcja kreatywna – niektóre teksty filozoficzne, literackie, naukowe, kreują nowe światy - funkcje sprawczą – polega na tworzenia nowych stanów rzeczy w świecie za pomocą zdań („Ogłaszam Was mężem i żoną”)