4. Czym jest akt mowy – definicja aktu mowyAkt mowy to użycie kodu językowego w wypowiedzi przez określonego nadawcę, w określonych okolicznościach i przekazanie jej do określonego odbiorcy, który ją odbierze i zrozumie.

5. Składniki aktu mowy: lokucja, perlokucja, illokucja – charakterystyka- lokucja - czyli wyprodukowanie wypowiedzi, na podstawie kodu językowego- illokucja – czyli cel wypowiedzi, intencja nadawcy, który formułuje/tworzy wypowiedź, np. prośba, obietnica, rada- perlokucja - czyli skutki wypowiedzi po stronie odbiorcy, zarówno zamierzone (oczekiwane przez naród) jak i nie zamierzone6. Rodzaje aktów mowy – asertywy, deklaratywy, komisywy, dyrektywy, ekspresywy – wyjaśnij pojęcia

- asertywy - czyli akty opisujące stany rzeczy w świecie oceniane w kategoriach prawda, fałsz- dyrektywy - czyli akty ukierunkowane na odbiorcę nakłaniające go do czegoś: groźby, polecania, sugestie, rady, rozkazy, żądania- komisywy - czyli akty w których nadawca podejmuje zobowiązania względem odbiorcy: ślubowania, przysięgi, obietnice- ekspresywy - w których nadawca ujawnia swoje emocje: gratulacje, podziękowania, kondolencje- deklaratywy - które stwarzają nowe stany rzeczy w świecie : ogłoszenia wyroków, mianowania na stanowisku, chrzczenie dziecka, zwolnienie ze stanowiska7. Bezpośrednie i pośrednie akty mowy – wyjaśnij pojęcia- bezpośrednie akty mowy, w których intencja nadawcy jest dana wprost, bezpośrednio wynika ze znaczeń słów- pośrednie akty mowy, w których intencja jest ukryta, trzeba się jej domyślić

8. Maksymy konwersacyjne P. Grice`a – wymień, scharakteryzuj, wyjaśnij ich znaczenie dla odróżniania pośrednich i bezpośrednich aktów mowy- maksyma jakości: mów prawdę- maksyma ilości: mów tyle ile trzeba- maksyma odniesienia: mów na temat- maksyma sposobu: mów zwięźle, zrozumiale, bez wieloznacznościwedług Grice’a złamanie , którejś z maksym prowadzi do powstania pośredniego aktu mowy