Zdanie złożone podrzędnie to takie wypowiedzenie, w którym jedno ze zdań jest zdaniem nadrzędnym (głównym) w stosunku do pozostałych. Zdania podrzędne są zależne od zdania nadrzędnego.

TYPY ZDAŃ ZŁOŻONYCH PODRZĘNIE:

 1. Zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym - zdanie podrzędne pełni taką samą funkcję jak dopełnienie; można o nie zapytać stosując pytania przypadków zależnych.
 1. Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym - zdanie podrzędne pełni taką samą funkcję jak okolicznik w zdaniu pojedynczym. Można o nie zapytać używając pytań, na które odpowiada okolicznik. Ze względu na różnorodność samych okoliczników, rozróżniamy też różne typy zdań podrzędnych okolicznikowych np.:
 • okolicznikowe miejsca (gdzie?)
 • okolicznikowe czasu (kiedy?)
 • okolicznikowe celu (po co?)
 • okolicznikowe sposobu (jak?)
 • okolicznikowe przyczyny (dlaczego?)
 • okolicznikowe warunku (pod jakim warunkiem?)
 • okolicznikowe stopnia (w jakim stopniu?)
 1. Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym - zdanie podrzędne pełni funkcję przydawki, dookreśla rzeczownik ze zdania nadrzędnego. Odpowiada na te same pytania co przydawki: jaki?, który?, czyj?
 1. Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym - zdanie podrzędne rozwija treść podmiotu zdania nadrzędnego. Odpowiada na pytanie podmiotu: kto? co?
 1. Zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym - zdanie podrzędne uzupełnia treść orzeczenia zdania nadrzędnego. Można o nie zapytać stosując pytania: kim jest? czym jest? jaki (jaka, jakie) jest?