W polskiej polityce w ciągu czterdziestu pięciu lat wiele się wydarzyło, nastąpiło wiele zmian, wprowadzono różne reformy, utworzono Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli w skrócie PKWN, obalono komunizm. A w roku 1989 przystąpiono do obrad Okrągłego Stołu. PKWN utworzono w Moskwie 21 lipca 1944 roku i stanowił on tymczasowy organ władzy wykonawczej. Przywódcą PKWN został Edward Osóbka-Morawski. Tak na prawdę był to organ władzy komunistycznej. Dzięki niemu komuniści mogli panować ważnymi resortami.

Wkrótce ogłoszono Manifest PKWN, a nastąpiło to 22 lipca 1944 roku w Chełmie Lubelskim. Stalin oczywiście o wszystkim wiedział i pod jego dyktando wzywano Polaków do walki z Niemcami. Sojusznikiem Polski była Armia Czerwona. Miała powstać nowa Polska na wzór konstytucji z 1921 roku. Poza tym, manifest ten gwarantował poszanowanie własności prywatnej.

31 grudnia premierem został Edward Osóbka -Morawski. Miał nastąpić koalicja w rządzie, ale tak na prawdę władzę przejęli komuniści, obejmując kluczowe resorty. Poza tym, istnieli dublerzy radzieccy w każdym z ministerstw i do nich należały głosy, które decydowały w najważniejszych sprawach. Rząd Tymczasowy jeszcze umocniono na wiosnę 1945, mimo, iż Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przeciwstawiały się temu. ZSRR uznał ten rząd za jedyny sensowny w Polsce.

Konferencja w Jałcie musiała Polsce poświęcić nieco uwagi, jako, że Stalin prowadził politykę faktów dokonanych wobec samej Polski, jak i państw zachodnich. Atmosfera była napięta, jako, że wywołana procesem "szesnastu", który dotyczył polskich przywódców podziemia. Ustalono jednak warunki powołania rządu. W czerwcu 1945 roku powołał , będąc przewodniczącym KRN, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, w skrócie TRJN. W jego skład weszli: Edward Osóbka-Morawski, Władysław Gomółka oraz Stanisław Mikołajczyk. Tak, jak już wcześniej wspomniałam, ten rząd nie był żadną koalicją, tylko władzą komunistów i ich sojuszników, np. z koncesjonowanego stronnictwa lubelskiego. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uznano 5 lipca przez Zachód, to znaczy Wielką Brytanię oraz stany Zjednoczone. Przychylając się do TRJN cofnięto uznanie dla emigracyjnego rządu Polski. Układ sił w kraju zmienił się za sprawą Mikołajczyka na stanowisku wicepremiera, który stał się znany na Zachodzie i z jego zdaniem komuniści też musieli się liczyć. Był on dla Polaków wiarą w niezależność kraju.

W roku 1946 odbyło się referendum ludowe, w celu przeprowadzenia demokratycznych wyborów parlamentarnych, zgodnie z decyzją konferencji w Jałcie. Autorytet Mikołajczyka i jego partii PSL wskazywał na utratę władzy przez komunistów. Zaproponowali więc oni wspólny blok wyborczy z PPS, PPR oraz PSL.

W końcu doszło do referendum ludowego, na którym głosujący mieli odpowiadać na następujące pytania:

"1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?"

"2. Czy chcesz utrwalenia [...] ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną [...]?"

"3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?"

Pytania był tak skonstruowane, żeby PSL-owcy głosowali tak, jak i PPR-owcy, a to z kolei uniemożliwiło poparcie dla ludowców. W końcu wyszło na to, iż PPR głosowało 3 razy tak, a PSL 2 razy tak, zaś WIN 1 raz tak, NSZ 3 razy nie. Owe referendum miało miejsce 30 czerwca 1946 roku, a frekwencja wyborców wyniosła około 85 %. Wyniki jakie podano brzmiały następująco: na pierwsze pytanie pozytywnie odpowiedziało 68, 2 % ludzi, na pytanie drugie "tak" odpowiedziało 77, 3 % głosujących, zaś na ostatnie 91,4%. Wyniki te były oczywiście sfałszowane, bo jak wskazują najnowsze wyniki badań to na "trzy razy TAK" można oszacować 27 % społeczeństwa. A to, że komuniści dopuścili się kolejnego fałszerstwa dowodziło, ż e tak łatwo z władzy nie zrezygnują.

Następnie odbyły się wybory parlamentarne w roku 1947. Komuniści w wyniku zaistniałej na referendum sytuacji, postanowili ustalić konkretną taktykę wyborczą, proponując utworzenie jakiegoś bloku wyborczego. PPS zażądała 40 % poselskich mandatów, na co nie chciała się zgodzić PPR. Stronnictwa demokratyczne utworzyły blok z PPR, PPS, SL oraz SD. Zupełnie sami startowali: PSL, "Nowe Wyzwolenie" i SP. Z tymże PPR ustaliło warunki tej gry, przedstawiając Mikołajczyka i jemu podobnych jako: "reakcyjnych awanturników politycznych" albo "chłopców z Marszałkowskiej".

Wybory odbyły się w styczniu 1947 roku i oficjalnie głosowało 89,9 %, oddając 80 % głosów Stronnictwu Demokratycznemu, 10 % PSL i 8 % na PSL- "Nowe Wyzwolenie", co było bardzo mało prawdopodobne. Mimo, iż PSL protestowało w tej sprawie i tak nic to nie dało, a komuniści przejęli pałeczkę władzy.

W wyniku posiedzenia Sejmu Ustawodawczego przyjęto ustawę o wyborze prezydenta RP. I tak, dzień później mieliśmy głowę państwa w osobie Bolesława Bieruta, jako jedynego kandydującego na to stanowisko. 19 lutego uchwalono ustawę konstytucyjną i nazwano ją małą konstytucją. Dotyczyła ona ustroju i zakresu działania najwyższego organu RP, którym był Sejm z całą plejadą 444 posłów. Posłów wybierano co 5 lat. Sejm uchwalał konstytucję, wydawał ustawy, uchwalał budżet, kontrolował rząd oraz ustalał kierunek polityki państwa. Proces przejmowania władzy przez komunistów w wyniku wyboru Sejmu Ustawodawczego zakończył się. Przestał istnieć legalna opozycja, przez co Mikołajczyk chcąc uniknąć aresztowania uciekł z kraju.

W lipcu 1952 roku powołano do życia nową Konstytucję Polskie Rzeczpospolitej Ludowej, wzorowanej na konstytucji ZSRR z 1936 roku. Poprawki do naszej konstytucji naniósł sam Stalin. W wyniku tegoż dokumentu zmieniono nazwę państwa na PRL, uwzględniając charakter demokracji ludowej Polski. Z pozoru konstytucja broniła praw obywatelskich, ale dużo było w niej niejasności i ogólnych sformułowań niewiele znaczących dla społeczeństwa. Była przyrządem manipulacji z władzą komunistów na czele. Dawała ludziom jakiś zakłamany wyraz uczestniczenia ich w życiu politycznym kraju, co było jakąś iluzją.

Warunki bytowe obywateli polskich było coraz to gorsze, toteż wśród społeczeństwa rosło niezadowolenie i chęć zmiany tej sytuacji w kraju. Mimo, iż propagowano wśród ludzi efekt planu sześcioletniego, to dało się zauważyć rozwój przemysłu ciężkiego, który nie wpłynął na poziom konsumpcji. Płace były bardzo niskie, w wymagania ogromne, co kierowało społeczeństwo w stronę wybuchu buntu.

W zakładach im. Stalina Poznaniacy żądali obniżania norm, podwyższenia zarobków oraz mniejszych podatków.

Najpierw zgodzono się z żądaniem robotników, potem jednak wycofano się z obietnic. Takie traktowanie zrodziło strajki. I tak, 28 czerwca 1965 roku zaczęli strajkować robotnicy nie tylko z tego wcześniej wymienionego zakładu pracy, ale i z innych zakładów.

Władza zleciła gen. Popławskiemu wprowadzić do miasta wojsko i przystąpić do szturmu. Walki trwały prawie całą noc mimo ogromnej dysproporcji wśród walczących, bowiem uczestniczyło tu 10 tys. żołnierzy z 360 czołgami przeciw grupie około 200 strajkujących. Rezultat był taki, że zginęło 75 ludzi, a rannych było ponad 800, do aresztu trafiło prawie 700 cywili, którzy zostali poddani brutalnemu śledztwu.

Protest Poznański władze potraktowały jako reakcję podziemia, a premier Cyrankiewicz odgrażał się mówiąc o "odrąbaniu rąk" tym, którzy sprzeciwiają się władzy ludowej. Taka postawa Cyrankiewicza oburzyła społeczeństwo, a kryzys wobec komunistów pogłębiał się.

8 marca 1968 roku zwołał się wiec protestacyjny, broniący Adama Michnika i Henryka Szlajfera, będących wtedy bezprawnie oddelegowanymi studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Brali oni udział w manifestacji styczniowej, co najprawdopodobniej dało władzy "prawo" do relegowania ich z uczelni. Na wiec wstąpiła milicja, ormowcy i tzw. aktyw partyjny, uzbrojony w pałki. Toteż dzień później studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zorganizowali wiec solidarnościowy. On także został rozpędzony przez władzę. Protest podniosło większość polskich studentów z różnych uczelni i środowisk oraz miast. Protestowali studenci zarówno z Krakowa, jak i Gdańska, czy Wrocławia. Wielu z protestujących trafiło do więzienia, np. Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Adam Smolar, czy Jan Lityński. Wydarzenia z marca wpłynęły

zmiany we władzy. Funkcję przewodniczącego Rady Państwa objął Marian Spychalski, zastępując Edwarda Ochaba. Natomiast gen. Wojciech Jaruzelski został ministrem obrony narodowej. Mieczysława Moczara mianowano sekretarzem KC PZPR. Polska coraz bardziej traciła wiarę w odbudowę państwa w duchu socjalizmu.

Wraz ze złą sytuacją gospodarczą w kraju wprowadzono w latach 70-tych podwyżkę na żywność, zwłaszcza mięso oraz jego przetwory. To spowodowało falę strajków na wybrzeżach: Gdańskim i Szczecińskim. Wśród strajkujących były ranni i ofiary. Ta śmierć otworzyła ludziom oczy na politykę Gomułki, przez co zrezygnował on z funkcji I sekretarza KC PZPR. Premierem obwołano Piotra Jaroszewicza, który zajął teraz miejsce Józefa Cyrankiewicza. Mimo, iż nastąpiły zmiany w rządzie, to jednak podwyżki ostały się.

W roku 1957 miała miejsce reforma administracyjna. Gierek umocnił swą pozycję i uznanie dzięki sukcesom w gospodarce kraju. Lata 70-te były latami gierkowskimi i wprowadziły kontrolę partii w życiu społeczno-politycznym. Taki stan rzeczy potwierdziła i reforma administracyjna, i zmiana w konstytucji. Jeśli chodzi o ta pierwszą, to wprowadzono dwustopniowy podział administracji, likwidując powiaty, a powiększając liczbę województw. Dotychczas istniało ich 17, a od 1975 roku 49. Zdecydowanie osłabił się szczebel lokalny i wzmocniła władza centralna.

Sukcesy Gierka były jednak krótkoterminowe i już w czerwcu 1976 roku nastąpił protest roboczy, tak zwane "wydarzenia w Ursusie i Radomiu". W wyniku tych demonstracji zginęły dwie osoby, a w następstwie pojawiła się opozycja. W takich warunkach doszło do utworzenia we wrześniu 1976 roku Komitetu Obrony Robotników. Jego głównymi działaczami zostali: Mirosław Chojecki, Jacek Kuroń oraz Adam Michnik.

16 października 1978 roku wybrano papieża, został nim Polak, arcybiskup Krakowa Karol Wojtyła, który przyjął jako papież imię Jan Paweł II. Pielgrzymując do swej ojczyzny wzmocnił pozycję Kościoła Katolickiego. Ojca Świętego powitali prawie wszyscy krajanie, zjednoczeni myślą na lepsze jutro. Na pewno wybory na głowę Kościóła przyczyniły się do rozwoju w Polsce solidarności.

W sierpniu 1980 roku sytuacja gospodarcza była kryzysowa. A podwyżki cen żywności tylko zaogniły oburzenie społeczeństwa. Rozpoczęła się żywiołowa fala strajków na tle ekonomicznym. Nowym etapem historii był strajk okupacyjny z 14 sierpnia 1980 roku. Miał on miejsce w stoczni Gdańskiej im. Lenina. Wówczas zażądano przywrócenia do pracy A. Walentynowicz i podwyższenia płac o dwa tysiące złotych. Dyrekcja stoczni gdańskiej

przystała na te żądania, ale z podwyżką pensji o 1500 zł. W tym czasie Lech Wałęsa został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego MKS. Siedzibą była Stocznia Gdańska. Opracowano dwadzieścia jeden postulatów o tematyce politycznej, ekonomicznej i socjalnej. Strajki ogarnęły także inne miasta, np. Szczecin. W tym mieście przewodził Marian Jurczyk z 36 postulatami na wzór tych z Gdańska.

31 sierpnia 1980 roku podpisano porozumienie gdańskie, na mocy którego postulowano dokonać zmian politycznych. Umowa ta uzyskała znaczenie historyczne, gdyż robotnicy pierwszy raz od niepamiętnych czasów wygrali z komunistami. Poza tym, tworzyli własne organizacje i związki zawodowe.

Kryzys ekonomiczno-gospodarczo-społeczny przyczynił się do wybuchu stanu wojennego w nocy z 12/13 grudnia 1981 roku. Jak mówiono było to, powodowane względami bezpieczeństwa Polski. Cały kraj obległo wojsko, ważniejsze budynki i miejsca były "nafaszerowane" wojskiem. Generał Wojciech Jaruzelski przejął władzę wraz z Wojskową Radą Ocalenia Narodowego.

Schyłkowi kadencji Edwarda Gierka towarzyszyło załamanie gospodarki, a przy tym częste strajki. Niewydolność Polski stawała się jasna. Dnia 1 lipca 1980 roku ogłoszono podwyżki żywności, a w szczególności mięsa, wędlin, co wywołało oburzenie i liczne strajki. Władza była za słaba, nie miała poparcia i uległa protestującym, spełniając ich postulaty ekonomiczne. A to sprzyjało inflacji, co tym samym pogłębiało kryzys gospodarki. Obok postulatów czysto ekonomicznych, czy gospodarczych, zaczęły się żądania natury politycznej. Tak było w przypadku strajku w Stoczni Gdańskiej. Strajk ten rozpoczął się 14 sierpnia 1980 roku. Wówczas strajkujący domagali się podwyżek płac, a także przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, zwolnionych za to, że przeciwstawili się władzy ludowej. Robotnicy walczyli również o zgodę na wybudowanie pomnika ofiarom Grudnia 1970 roku. W związku z zaistniałą sytuacją, władza po raz kolejny uległ. Wtedy miał miejsce pamiętny skok Wałęsy przez płot, otaczający Stocznię. Lech Wałęsa stanął na czele Komitetu Strajkowego, który szybko przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Już po kilku dniach komitet reprezentował 156 strajkujących zakładów, co doprowadziło do wybuchów strajkowych na terenie całego kraju. Tenże Międzynarodowy Komitet Strajkowy sformułował 21 tez, wśród których jedną z ważniejszych była zgoda na utworzenie wolnych związków zawodowych. Komitety reprezentujące wszystkie strajkujące zakłady były bardzo trudnym przeciwnikiem w negocjacjach dla często prymitywnych komunistów. Strajkujący robotnicy otrzymali wsparcie od inteligencji. To właśnie Tadeusz Mazowiecki z Bronisławem Geremkiem zorganizowali komitet ekspertów, który doradzał protestującym w negocjacjach. Strajki rozprzestrzeniły się na całą Polskę, co oznaczało, ze należało dojść dom szybkiego kompromisu. Wkrótce okazało się, iż władze miały spełnić żądania strajkujących. Sukces był ogromny, a radość tym większa. Powiało w Polsce optymizmem, jednak rzeczywistość nie była wcale taka klarowna, jak się wydawało. Polska była wciąż państwem totalitarnym. Fundamentalnym filarem była kierownicza rola partii. Utworzenie niezależnych związków zawodowych groziło zawaleniem istniejącego ładu. Reakcja kierownictwa partii była oczywista. We wrześniu 1980 roku Gierek został odwołany z funkcji I sekretarza KC PZPR. Jego miejsce zajął Stanisław Kania.

17 września 1980 roku utworzono Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", który trudno było zarejestrować, ale w końcu 10 listopada 1980 r. udało się. Na czele tego związku stanął nowy bohater narodowy, Lech Wałęsa. "Solidarność" była fenomenem Polski na światową skalę. Według niektórych danych "Solidarność" miała 10 milionów członków. Była ruchem o charakterze ogólnonarodowym, czymś dużo bardziej poważniejszym niż jakiś zwykły niewiele znaczący związek zawodowy. Skupiała ludzi różnych orientacji politycznych , robotników i inteligencję. Sytuacja była bardzo nie jasna, kierownicy PZPR tracili kontrole nad wieloma dziedzinami życia, a kolejne ustępstwa za cenę chwilowego spokoju pogłębiały stan anarchii. Jednocześnie nie realizowano postanowień sierpniowych, co prowadziło do radykalizacji "Solidarności". Towarzyszył temu ogromny kryzys gospodarczy, nowe strajki powszechne przekonanie, ze systemu nie można zreformować, ale należy go zmienić. Sytuacja wymykała się partii spod kontroli, a groźba zbrojnej interwencji armii czerwonej ZSRR stawała się realna. Tymczasem konflikty się mnożyły, pogłębiały frustrację, a Kreml domagał się ostrej walki z "Solidarnością". System gospodarczy państwa upadał, na niektóre produkty wprowadzano kartki żywnościowe. W takich okolicznościach gen. Wojciech Jaruzelski został w październiku sekretarzem KC PZPR. Biuro polityczne oceniło, że sytuację można opanować, jedynie wprowadzając stan wojenny. Został on ogłoszony 13 grudnia 1981 roku w telewizyjnym wystąpieniu gen Jaruzelskiego. Władzę przejęła WRON, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Była ona organem pozakonstytucyjnym.

Stan wojenny przyczynił się do jeszcze większej czujności Polaków. Nakazywał zawieszenie działalności związków zawodowych, zabraniał organizowania strajków oraz protestów, a także nie można było wyjechać zagranicę i swobodnie poruszać się po kraju. Stan wojenny wprowadził godzinę milicyjną, od 22 do 6 rano. Oprócz tego wprowadzono cenzurę i doraźny tryb sądowy dla łamiących przepisy tego dekretu. Zostały wyłączone telefony, zajęcia w szkołach i na uczelniach nie odbywały się. W ciągu trwania stanu wojennego internowano 11 tysięcy ludzi z "Solidarności", w tym również Lecha Wałęsę.

Taki reżim był tylko sztucznym zatrzymaniem władzy na 595 dni, bo tyle trwał stan wojenny. Społeczeństwo polskie nie wierzyło, ani nie ufało już tej władzy. Lech Wałęsa spotkał się wkrótce z Czesławem Kiszczakiem w rocznice porozumień z sierpnia i dało to początek przygotowaniom "okrągłego stołu". Obrady te rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku na Krakowskim Przedmieściu w stolicy, a ściślej w Pałacu Namiestnika. Wałęsa kierował solidarnością, zaś Kiszczak rządem. W trzech zespołach prowadzono rozmowy, zespoły te nazwane były stolikami. Były też podstoliki, czyli osiem zespołów problemowych.

5 kwietnia 1989 roku zakończono rozmowy i podpisano porozumienie "okrągłego stołu". Przede wszystkim ustalono legalizację "Solidarności", przywrócono urząd prezydenta, opozycja miała dostęp do środków masowego przekazu etc.

Znowelizowano konstytucję PRL, a także doszło do rejestru NSZZ "Solidarność", przywrócono stanowisko prezydenckie i Senat. Rozpoczęła się wędrówka od socjalizmu do demokracji w naszym kraju.

W roku 1989 wypadały wybory prezydenckie, w związku z tym atmosfera w kraju była bardzo napięta. Opozycja mając dostęp do "Gazety Wyborczej" i "Tygodnika Solidarność", a także telewizji ułożyła listę ludzi, którzy powinni zająć miejsce w Sejmie i Senacie. NSZZ "Solidarność" miała 161 kandydatów na posłów oraz 100 na senatorów.

Już w pierwszej turze z 4 czerwca 1989 r. posłami wystali opozycjoniści, a było ich 160 oraz 92 senatorów. Tylko wybrano 3 posłów koalicyjnych, co stanowiło klęskę dla rządzących komunistów. Jego kierownictwo wyeliminowano z sejmu.

Druga tura wyborów, przeprowadzona 18 czerwca 1989 roku dołożyła solidarności 7 mandatów senatorskich i 1 poselski. Bronisław Geremek kierował Obywatelskim Klubem Parlamentarnym, utworzonym w posłów i senatorów opozycjonistów.

Klęska komunistów była wprost żenująca, w związku z tym wprowadzono pewne zmiany we władzy państwa: "Wasz prezydent - nasz premier". I tak prezydentem został gen. Wojciech Jaruzelski, a premierem Tadeusz Mazowiecki. Pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej to właśnie on.

Wyniki wyborów czerwcowych zostały z aplauzem przyjęte przez społeczeństwo polskie. Entuzjaści demokracji głośno i triumfalnie ogłosili "koniec komunizmu w Polsce", jak to między innymi publicznie powiedziała Joanna Szczepkowska. Teraz nastał czas odbudowy III Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmiany we władzy kraju zmierzały do zmiany ustroju politycznego z socjalistycznego w demokratyczny. A także zmierzały dużymi krokami go gospodarki rynkowej.

Nastąpił trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Polska przestała być Polską Rzeczpospolitą Ludową, a III Rzeczpospolitą z godłem w postaci orła w koronie. Istnienie III Rzeczpospolitej rozpoczęło się wraz z rokiem 1990.

Bibliografia:

A. Łynka, K. Jurek "Zdasz maturę z historii-- Historia Polski". Wydawnictwo "Piątek Trzynastego".

Nowa Encyklopedia Szkolna. Wydawnictwo Zielona Sowa.