Rewolucja oznacza nagłe obalenie obowiązującego ustroju politycznego przy równoczesnym wprowadzeniu nowego porządku. Rewolucja cechuje się tym, że zmiana systemu następuje gwałtownie przy użyciu siły i aprobacie społeczeństwa.

Rewolucja francuska rozpoczęła się w 1789r. i trwała pięć lat do 1794r. Był to czas zamieszek, powstań i rozruchów, które doprowadziły do obalenia monarchii i całego starego porządku. Za przyczynę bezpośrednią jej wybuchu uznaje się kryzys w finansach państwowych. Pośrednio natomiast przyczynił się rozwój Oświecenia i jego racjonalistycznej filozofii oraz wzrost ambicji politycznych mieszczaństwa i burżuazji.

Najważniejszym skutkiem rewolucji francuskiej był skutek polityczny, ponieważ doszło do całkowitej zmiany ustroju politycznego we Francji. 22.09.1792r. monarchia absolutna i władza króla z Bożej łaski została zastąpiona ustrojem republikańskim. Po latach starań władzę mogła w końcu sprawować także burżuazja. Ta zmiana zaowocowała przyspieszeniem powstawania w Europie państw narodowych.

W trakcie trwania rewolucji wprowadzono maksymalną granicę cen jaką mogą osiągnąć podstawowe produkty, a w Paryżu wprowadzono kartki na chleb uprawniające do jego otrzymania. W 1789r. uchwalono dekret, który znosił feudalne ciężary, a także Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, która ustanawiała, że prawa polityczne uzyskać można niezależnie od posiadanego majątku oraz pochodzenia. Deklaracja wprowadziła też równość wszystkich wobec prawa. Ważnym skutkiem społecznym rewolucji było odejście od religii i Boga. To człowiek, zgodnie z filozofią Oświecenia, stał się najważniejszy i znalazł się w centrum uwagi. Nastąpiła dechrystianizacja całego życia. Przyjęta została koncepcja umowy społecznej, zgodnie z którą społeczeństwa powstały w wyniku kontraktu. W gospodarce, kulturze i polityce zaczęły dominować idee liberalne oraz kult indywidualizmu. Zgodnie z rewolucyjnym hasłem -"wolność, równość, braterstwo", które było głównym mottem walczących o nowy ład, doszło do zeświecczenia kultury i społeczeństwa.

Rewolucja zaowocowała także zmianami w społeczeństwie, gdyż ułatwiony został dostęp do bezpłatnej edukacji i opieki społecznej.

Wolność, równość i prawa człowieka-to podstawowe wartości, które znalazły swój wyraz w rewolucji. Uważa się jednak, że była ona także źródłem powstania systemów totalitarnych. Chociaż wiele osób straciło życie, to rewolucja francuska byłą ważnym ogniwem w kształtowaniu się współczesnego społeczeństwa.