Powstanie kościuszkowskie było to narodowe powstanie przeciwko Rosji, które następnie obróciło się też przeciw Prusom. Trwało od 24 III do 16 XI 1794. Swym zasięgiem objęło ono praktycznie wszystkie ziemie ówczesnej Polski.

Przyczyną rozpoczęcia walk stał się II rozbiór Polski oraz groźba następnego podziału państwa rządzonego przez targowiczan, a faktycznie pozostającego pod rosyjską okupacją. Duże znaczenia miała rewolucja we Francji, która pobudziła nastroje rewolucyjne w Polsce. Insurekcję przygotowywali ludzie związani ze Stronnictwem Patriotycznym.

Powstanie kościuszkowskie rozpoczął 12 III 1794r. brygadier Antoni Madaliński. On to sprzeciwił się carskiemu rozkazowi o redukcji wojska i ruszył na czele swego oddziału w kierunku Krakowa. Kiedy z rozkazu rosyjskiego ambasadora I.A. Igelströma stacjonujące w Krakowie rosyjskie wojska wycofały się z miasta, w celu zatrzymania Madalińskiego, przebywający nieopodal Tadeusz Kościuszko przybył do Krakowa a następnie na Rynku 24 III 1794r. zaprzysiągł uroczyście akt powstania.

Kościuszko przejął władzę dyktatorską, zobowiązał się też, że wykorzysta ją tylko w celu odzyskania niepodległości narodu, obrony państwowych granic i umocnienia powszechnej wolności. Na koniec powstania zaś odsuwał reformę ustrojową. Pod broń powołał wszystkich mężczyzn liczących od 18 do 28 lat oraz obiecał uzbrojenie miast i wsi.

Zdołał zgromadzić przy sobie ponad 4 tys. żołnierzy (licząc z oddziałem Madalińskiego) oraz 2 tys. kosynierów. Z taką siłą ruszył na Warszawę. 4 kwietnia 1794r. stanął mu na drodze pod Racławicami generał A.P. Tormasow z 3 tys. ludzi. Kościuszko odniósł błyskotliwe zwycięstwo. Zadecydował o nim doskonały atak kosynierów, którzy rozbili piechotę i zdobyli działa.

Jednak wygrana pod Racławicami nie otworzyła przed Kościuszką drogi na Warszawę, ponieważ do akcji wkroczył z przeważającymi siłami rosyjski generał F.P. Denisow i zmusił powstańcze wojska do nie kontynuowania dalszego marszu. Jednak zwycięstwo to miało ogromne moralne znaczenie, wskazało także na możliwości, jakie tkwiły w wykorzystaniu nawet słabo uzbrojonych chłopów.

17 kwietnia wybuchła insurekcja w Warszawie, gdzie pod wpływem spiskowców (m.in. Jana Kilińskiego) wojsko i lud wyparły Rosjan ze stolicy. Władzę przejęli członkowie umiarkowanej prawicy, na bok odsuwając bardziej radykalnych jakobinów. Powstanie nadal się rozszerzało, 22 kwietnia walki wybuchły w Wilnie, gdzie powstańczymi siłami dowodził pułkownik Jakub Jasiński.

Szybko cały obszar Polski został objęty powstaniem. 7 V 1794r. Kościuszko przebywając pod Połańcem ogłosił uniwersał zwany później połanieckim. Na jego mocy chłopi otrzymali osobistą wolność, czyli prawo przenoszenia się, dokąd chcieli, także nieusuwalność z uprawianej ziemi i zmniejszenie pańszczyzny.

Poczynanie Kościuszki wywołało wzrost zaniepokojenia wśród pewnej części szlachty. W Warszawie władzę przejęły niechętne reformom koła, sympatyzujące z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Ludność Warszawy jednak popierała założony 24 kwietnia klub jakobinów, który na wzór francuski skupiał radykalnych działaczy.

Polscy jakobini żądali bezwzględnego rozprawienia się ze zdrajcami a także wsparcia powstania głównie na plebejskich masach. Pod ich wpływem 9 doszło maja do ludowych wystąpień w Warszawie. Pod naciskiem mas swoją pracę przyspieszył Sąd Kryminalny i skazał czterech targowiczan na karę śmierci poprzez powieszenie.

Zmianie uległy również naczelne władze powstania, utworzono Radę Najwyższą Narodową. W skład jej weszli przedstawicieli lewicy: H. Kołłątaj, ( kierownictwo wydziału skarbu), oraz F. Dmochowski, ( szkolnictwo i propaganda). Sytuacja insurekcji pogorszyła się wskutek pruskiej interwencji.

Prusy, bowiem chciały wykorzystać sprzyjającą okazję i całkowicie zlikwidować państwo polskie, pomimo że powstańcy przestrzegali neutralności Austrii i Prus, nie przenosili swych działań na obszar pruskiego i austriackiego zaboru. 6 czerwca 1794r. w bitwie pod Szczekocinami Kościuszko odniósł poważną porażkę, zadaną mu przez połączone rosyjsko-pruskie siły. Natomiast 8 czerwca 1794r. pod Chełmem generał J. Zajączek również poniósł klęskę w walce z rosyjskimi wojskami.

15 czerwca poddało się miasto Kraków. Zaś 13 lipca pruskie i rosyjskie wojska dowodzone przez króla Fryderyka Wilhelma II przystąpiły do oblężenia stolicy. Rozpoczęcie powstania w Wielkopolsce (20-23 sierpnia) oraz niezłomna postawa obrońców Warszawy zmusiły oblegających do wycofania się spod stolicy (5/6 września).

Za cofającymi się pruskimi oddziałami . Tadeusz Kościuszko wysłał korpus pod wodzą generała J.H. Dąbrowskiego. Pościg generała Dąbrowskiego zakończył się całkowitym sukcesem, powstańcom udało się zdobyć Bydgoszcz (powstanie wielkopolskie 1794r.).

Tymczasem sytuacja na wschodzie znacznie się pogorszyła. Na Litwie, pomimo przejściowych sukcesów, w sierpniu powstańcy zostali zmuszeni poddać Wilno a następnie uciekać pod naciskiem ogromnej przewagi rosyjskich sił. Równocześnie, na skutek deklaracji pokoju ze strony Turcji, stacjonujący dotąd na Ukrainie generał A.W. Suworow przeszedł na Polesie a później rozgromił powstańczy korpus, jaki bronił przeprawy przez rzekę Bug.

Generał I.I. Fersen przebywający ze swoim oddziałem po lewej stronie Wisły podjął marsz w kierunku Polesia, aby się połączyć z wojskami generała Suworowa. Kościuszko chcąc zapobiec bardzo groźnemu w skutkach zjednoczeniu rosyjskich sił, 10 października 1794r. pod wsią, Maciejowice stoczył bitwę z korpusem generała Fersena.

Niestety zakończyła się ona kompletnym rozbiciem polskich wojsk, ciężko ranny Kościuszko został wzięty do niewoli. Klęska pod Maciejowicami doprowadziła do załamanie morale wśród powstańców. Naczelnikiem powstania mianowano wówczas Tomasza Wawrzeckiego. Był on zwolennikiem pójścia na kompromis i układy z Rosjanami.

Zaistniałą dezorganizację powstańców doskonale wykorzystał gen. Suworow, który ruszył pod Warszawę. 4 listopada 1794r. szturmem zdobył dzielnicę Pragę. Dokonał tam makabrycznej rzezi ludności cywilnej. Przerażona zachowaniem przeciwnika Warszawa skapitulowała 5 listopada. Armia powstańcza zmuszona do wycofania się uległa rozbiciu, dowódcy jej dostali się do niewoli. 16 listopada 1794r. pod Radoszycami oddziały powstańcze zostały rozwiązane.