Przyczyny Wojen Polsko-Tureckich:

- próby podporządkowania przez Polskę Mołdawii i Włoszczyzny

- zatargi zagraniczne pomiędzy Kozakami i Tatarami

- współpraca króla Polski z wrogami Turków - Habsburgami

- zaniepokojenie Turków sukcesami Polski w Rosji