Przyczyny wojny polsko-szwedzkiej:

 • panowanie nad Morzem Bałtyckim,
 • konflikt protestancko-katolicki,
 • chęć zagarnięcia przez Szwecję terenów pod uprawę,
 • na tronie szwedzkim chcieli zasiąść Wazowie,

Skutki wojny polsko-szwedzkiej:

 • Prusy Książęce zostały poza zwierzchnością,
 • duże straty ekonomiczne, gospodarcze i demograficzne w Polsce,
 • wzrost znaczenia magnatów,
 • upadek autorytetu władcy,
 • po przegraniu brak szans na panowanie nad Bałtykiem,
 • strata dużej części Inflant po przegraniu przez Polskę,

Przyczyny wojny z Turcją:

 • Tatarzy najeżdżali na Polskę,
 • Kozacy najeżdżali na Turcję,
 • magnaci wyprawiali się na Mołdawię, a także na Wołoszczyznę,

Skutki wojny z Turcją:

 • brak wpływów Polski w księstwach naddunajskich,

Przyczyny wojny z Rosją:

 • chęć zdobycia przez Rosję dostępu nad Morzem Bałtyckim,
 • zajęcie przez Iwana Groźnego sporej części Inflant,

Skutki wojny z Rosją:

 • osłabienie państwa polskiego, znikniecie z areny międzynarodowej,
 • Rosja wyrosła na mocarstwo,
 • Rosja ingerowała w sprawy państwa polskiego,