SUPRAŚL

Początki

  •   Na początku XVI wieku powstaje prawosławny monaster.
  •   XVI wiek to okres formowania się wokół monasteru osady. Prawosławny monaster staje się ważnym ośrodkiem kulturalnym ziem ruskich.
  •   Prawa miejskie otrzymał Supraśl w I poł. XIX w.
Osrodek przemyslowy XIX wieku
Okres przełomowy w dziejach Supraśla to lata po klęsce powstania styczniowego. Jedną z restrykcji popowstaniowych było wprowadzenie wysokiego cłana granicy Królestwa Polskiego z Rosją, co spowodowało zamknięcie wielu zakładów włókienniczych, odciętych od rynku zbytu.
Supraśl, wraz z całym obwodem białostockim, znajdując się w granicach Cesarstwa, miał do nich wolny dostęp
Wykorzystało to wielu przemysłowców ze Zgierza czy Łodzi, przenosząc tu swoje fabryki.
Jednym z pierwszych był Wilhelm Fryderyk Zachert.

Wilhelm Zachert

To Wilhelm Fryderyk Zachert z małej osady przyklasztornej uczynił Supraśl największym miastem przemysłowym w regionie.
Gdy Zachert przybył do Supraśla ze Zgierza, założył  w 1833 roku fabrykę włókienniczą, do której ściagnął około 200 rodzin tkackich i zbudował dla nich trzystadomów. To z tego okresu pochodzi do dziś zachowany układ przestrzennymiasta.
Inni
za Wilhelmem Fryderykiem Zachertem przybyli do Supraśla inni przemysłowcy, między innymi Bucholtzczy Jansen.
Zespół pałacowy Buchholtzów
Zbudowany w latach 1892- 1903 przez przybyłego z Łodzi fabrykanta - Adolfa Buchholtza - pałac jest oryginalnym, jednopiętrowym budynkiem wykonanym na planie litery "L" w stylu eklektycznym.

Rozwój miasta

W r. 1857 Supraśl ma już 6 fabryk, w których pracuje okuło 800 robotników.

Dzieki rozwojowi przemysłu Suprasl z niewielkiej osady, liczącej ok. 100 osób w ciągu 20 lat przekształcił się w duży ośrodek przemysłowy, liczący w połowie XIX w. - 400 domów i ponad 3000 mieszkańców.
Począwszy od lat sześćdziesiątych XIX w. dynamika rozwoju przemysłu w miasteczku spada i z czasem zostaje ono wyprzedzone przez takie ośrodki jak Białystok, które znalazły się na trasie kolei warszawsko-petersburskiej.
Pod koniec XIX w. prawie wszystkie fabryki Supraśla przeszły w ręce żydowskie. Największym fabrykantem był S.H. Cytron.
Dzieje Supraśla jako ośrodka przemysłowego kończą się w 1944 r. wysadzeniemprzez wycofujące się wojska niemieckie prawie wszystkich fabryk.
Przemysł włókienniczy w Supraślu już się nie odrodził.

Obecnie Supraśl, rozwija się w kierunku turystyki.