Daty:

 • 1799 - zamach 18 brumaire'a 
 • 1805 - bitwa pod Austerlitz 
 • 1812 - wyprawa na Moskwę
 • 1804 -  wydanie Kodeksu Napoleona
 • 1806 - bitwa pod Jeną i Auerstedt 
 • 1806 - ogłoszenie blokady kontynentalnej 
 • 1813  - bitwa pod Lipskiem 
 • 1797 - powstanie Legionów Polskich we Włoszech 
 • 1807 - utworzenie Księstwa Warszawskiego
 • 1815 - likwidacja Księstwa Warszawskiego 
 • 1799 - utworzenie Legii Naddunajskiej 
 • 1797 - napisanie ,,Mazurka Dąbrowskiego'' przez Józefa Wybickiego
 • 1807 - traktat pokojowy w Tylży 
 • 1807 - powołanie Izby Edukacyjnej 
 • 1809 - bitwa pod Raszynem
 • 1814 - zwoładnie kongresu w Wiedniu 
 • 1815 - bitwa pod Waterloo
 • 1821 - śmierć Napoleona Bonapartego
 • 1815 - zawarcie Świętego Przymierza 
 • 1825 - powstanie dekabrystów w Rosji 
 • 1830 - rewolucja lipcowa we Francji 
 • 1769 - opatentowanie maszyny parowej 
 • 1837 - opatentowanie silnika elektycznego 
 • 1876- opatentowanie telefonu
 • 1837 - utworzenie Niemieckiego Związku Celnego
 • 1790 - początki myśli konserwatywnej 
 • 1836 - początek ruchu czartystów 
 • 1848 - wydanie ,,Manifestu komunistycznego''
 • 1848 - początek Wiosny Ludów 
 • 1853 - wybuch wojny krymskiej 
 • 1856 - traktat paryski 

Pojęcia:

 • konsulat - trzyosobowy rząd, składał się z trzech konsuli, pierwszym z nich został dożywotnio Napoleon Bonaparte
 • prefekci - urzędnicy odpowiedzialni za departamenty, na które była podzielona Francja
 • konkordat - umowa, będąca porozumieniem między Napoleonem a Kościołem, podpisana z papieżem Piusem VII
 • hegemonia - dominacja jednego państwa nad innymi 
 • blokada kontynentalna - wprowadzenie zakazu handlu Francji i jej sprzymierzeńców z Wielką Brytanią
 • koalicja - w tamtych czasach państwa będące przeciwne Francji 
 • sto dni Napoleona - okreśłenie czasu od opuszczenia przez Napoleona wyspy Elby do klęski pod Waterloo
 • restauracja - chęć przywrócenia dawnych porządków w państwie
 • legitymizm - uznawanie władzy monarchów za nienaruszalną i decydującą, ograniczenie udziału ludności w sprawach państwa
 • równowaga europejska - uznawanie wszystkich państw za równych sobie bez przewagi żadnego z nich 
 • Święte Przymierze - układ między władcami Rosji, Prus i Austrii, którego celem było utrzymanie porządku wprowadzonego przez ustalenia kongresu wiedeńskiego
 • karbonariusze - stowarzyszenie przeciwników systemu wiedeńskiego 
 • dekabryści - kolejne stowarzyszenie buntowników postanowień kongresu wiedeńskiego
 • rewolucja agrarna - zmiany w rolnictwie stopniowo przeprowadzane od XVI wieku
 • industrializacja - uprzemysłowienie
 • urbanizacja - gwałtowny rozrost miast i przyrost mieszkańców 
 • metropolia - rozbudowane stolice państw europejskich 
 • kapitał - środki finansowe przeznaczane dla powiększenia zysków
 • kapitaliści - właściciele środków produkcji
 • proletariat - ubożsi robotnicy
 • ruch robotniczy - zorganizowana działalność pracowników fabryk i zakładów chcących walczyć o własne prawa 
 • ,,Manifest komunistyczny'' - dokument, w któym krytykowane były idee kapitalizmu 
 • Wiosna Ludów - okres wielu powstań i rewolucji w całej Europie
 • rewolucja lutowa - prostest odbywający się w lutym będący sprzeciwem do zakazania organizacji kolejnego bankietu
 • warsztaty narodowe - organizowane w celu zmniejszenia stopy bezrobocia 

Wojny, bitwy i powstania:

 1. Zamach stanu przeprowadzony w 1799 przez Napoleona Bonapartego w celu przejęcia władzy, wygrał z I koalicją przeciwną jego rządom. 
 • Przyczyny:  poszukiwanie odpowiedniego władcy przez Francję | chęć przejęcia władzy przez Napoleona
 • Skutki : powołanie konsulatu | koronowanie Napoleona na ceBitwa sarza Francji | wydanie Kodeksu Napoleona | przekształcenie republikańskiego systemu rządów w monarchię. 

2. Bitwa morska pod Trafalgarem przeprowadzona w 1805 roku między armią brystyjską ( II koalicją ) a flotą francusko-hiszpańską

 • Przyczyny : chęć osłabienia rządów Napoleona i jego chęci do dominacji w Europie przez Wielką Brytanię 
 • Skutki : zwycięstwo armii brytyjskiej nad wojskami francusko-hiszpańskimi ( przegrana Napoleona )

3. Bitwa pod Austerlitz przeprowadzona w 1805 roku między wojskami Napoleona a III koalicją antyfrancuską 

 • Przyczyny : ----II----
 • Skutki : zwycięstwo Napoleona | podpisanie pokoju w Preszburgu | utracenie przez Austrię części ziem | zrzeknięcie się tytuły cesarza rzymskiego przez Franciszka I i przyjęcie tytułu cesarza austriackiego

4. Bitwy pod Jeną i Auerstedt rozegrane tego samego dnia w 1806 roku rozegrane między wojskami francuskimi a wojskami prusko-saksońskimi ( Rosji, Prus i Saksonii ) (IV koalicja ) 

 • Przyczyny : zaniepokojenie wywołane dominacją Francji 
 • Skutki : zwycięstwo Napoleona | poddanie Prus pod okupację francuską | wprowadzenie blokady kontynetalnej ( aby Wielka Brytania nie była wspomagana przez Anglię ) 

5. Bitwa pod Frydlandem przeprowadzona w 1807 roku między armią rosyjską a francuską

 • Przyczyny : brak zgody Rosji na przystąpienie do blokady kontynentalnej
 • Skutki : zwycięstwo wojsk Napoleona | porozumienie w Tylży | przystąpienie Rosji do blokady

6. Bitwa pod Borodino rozegrana w 1812 roku między wojskami rosyjskimi ( V koalicja ) a armią Napoleona

 • Przyczyny : zrezygnowanie cara rosyjskiego ( Aleksandra I ) z uczestnictwa w blokadzie 
 • Skutki : zwycięstwo Napoleona 

7. Bitwa pod Lipskiem przeprowadzona między armią francuską a wojskami rosyjsko-angielskimi ( VI koalicja ) w 1813 roku

 • Przyczyny : ----II----
 • Skutki : przegrana Napoleona | abdykacja Napoleona na wyspę Elbę ''

8. Bitwa pod Raszynem przeprowadzona w 1809 roku między wojskami polskimi ( pod dowództwem Józefa Poniatowskiego ) a austriackimi 

 • Przyczyny : najazd sił Habsburgów na ziemie polskie
 • Skutki: zwycięstwo Polaków 

7. Bitwa między armią Napoleona a Habsburgami rozegrana pod Wagram w 1809 roku

 • Skutki : zwycięstwo wojsk Napoleona | podpisanie pokoju przez Franciszka I | poszerzenie granic Księstwa Warszawskiego 

8. Walki Księstwa Warszawkiego z Rosją 

 • Skutki : klęska wojsk polskich | kres istnienia nowo odrodzonego państwa polskiego - upadek Księstwa Warszawkiego 

9. Bitwa pod Waterloo rozegrana w 1815 roku między wojskami Napoleona a sprzymierzonymi państwami stacjonującymi w Belgii ( dowodzonymi przez generała pruskiego Gebharda Blüchera i księcia angielskiego Arthura Wellingtona )

 • Przyczyny : powrót Napoleona z wyspy Elby i chęć przywrócenia starego porządku
 • Skutki : przegrana Napoleona | ponowna abdykacja Napoleona - tym razem na Wyspę Świętej Heleny gdzie zmarł w 1821 roku ) 

10. Powstanie dekabrystów w 1825 roku w Rosji 

 • Przyczyny : prostest przeciwko postanowieniom kongresu wiedeńskiego | chęć zniesienia monarchii | chęć przywróceniu system republikańskiego 
 • Skutki : klęska dekabrystów 

11. Rewolucja lipcowa przeprowadzona w 1830 roku we Francji

 • Przyczyny : chęć obalenia rządów Karola X 
 • Skutki : abdykacja Karola X | powierzenie rządów Ludwikowi Filipowi | powołanie Gwardii Narodowej | rozszerzenie prawa wyborczego | wprowadzono wolność prasy 

12. Powstanie węgierskie i wojna węgiersko-austriacka zapoczątkowane w 1848 roku 

 • Przyczyny : chęć wyzwolenia Węgier spod władzy Austriackiej 
 • Skutki : zajęcie przez Austriaków stolicy Węgrzech - Budy | zlikwidowanie odrębności Węgier i całkowite włączenie ich do Austrii | zdetronizowanie cesarza i ogłoszenie niepodległości 

13. Powstanie we Włoszech zapoczątkowane w 1848 roku przez wojska włosko-austriackie

 • Przyczyny : chęć wyzwolenia Włoch spod panowania austriackiego 
 • Skutki : zwycięstwo Austrii | przywrócenie starego porządku we Włoszech | 

 14. Wojna krymska, która wybuchła w 1853 roku między armią rosyjską a Turcją 

 • Przyczyny : chęć osiągania kolejnych sukcesów przez cara Rosji Mikołaja I 
 • Skutki : zakończenie wojny z powodu śmierci cara | porażki Rosji podczas wojny, pogorszenie się sytuacji Rosji na tle militarnym, politycznym i gospodarczym

 

 

Kodeks Napoleona:

 • równość obywateli wobec prawa 
 • gwarantowana wolność religijna i osobista 
 • nienaruszalność własności prywatnej
 • świeckość państwa 
 • wprowadzenie ślubów cywilnych i możliwości rozwodów 

Powstanie Legionów Polskich ( skutki ) :

 • utworzenie armii Polskiej walczącej u boku Francuzów
 • utworzenie Księstwa Warszawskiego ( odzyskanie małej części ziem i pokój z Rosją i Prusami ) 
 • liczne zwycięstwa 

Kongres Wiedeński :

 • chęć niedopuszczenia do dalszych reform napoleońskich ( przyczyna )
 • chęć przywrócenia dawnego porządku ( przyczyna )
 • restauracja Francji, powrócono do większości starych porządków ( skutek )
 • wcielenie w życie zasady legitymizmu władzy, odrzucanie reguły umożliwiającej decydowanie ludności o sprawach w kraju ( skutek )
 • wprowadzenie równowagi europejskiej, wszytskie państwa miały być sobie równe ( skutek )
 • zmiany terytorialne większości państw ( skutek ) 

Święte Przymierze :

 • chęć wzmocnienia postanowień kongresu wiedeńskiego  ( przyczyna )
 • chęć zapobiegnięcia powstawaniu ruchów społecznych i buntów  ( przyczyna )
 • osłabienie Świętego Przymierza, początek buntów ( organizacja karbonariuszy i dekabrystów ) ( skutek ) 

Rewolucja przemysłowa ( skutki ) :

 • prawie całkowite odejście od feudalnego systemu uprawy roli, trójpolówek 
 • przekształcenie manufaktur w fabryki ( początek pracy z użyciem maszyn zamiast ręcznej roboty )
 • opatentowanie maszyny parowej i silnika elektrycznego
 • rozwój hutnictwa i górnictwa 
 • gwałtowne rozrastanie się miast , stolice przekształcone zostały w duże metropolie 

Liberalizm :

 • równość wobec prawa
 • wolność gospodarcza i polityczna
 • zapewnienie bezpieczeństwa 
 • przedstawiciele : Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Adam Smith

Konserwatyzm :

 • popieranie monarchii parlamentarnej 
 • hierarchia  społeczna
 • brak poparcia zmian rewolucyjnych 
 • przedstawiciele : Edmund Burke , Joseph de Maistre 

Czartyzm :

 • ,,karta praw ludu''
 • postulaty do parlamentu
 • powszechne prawa wyborcze 

Idea narodowa :

 • nowe państwa 
 • zjednoczenie państw, np. Włoch, Niemiec
 • odzyskanie niepodległości 
 • przedstawiciel : Giuseppe Mazzini

Socjalizm :

 • polepszenie warunków pracy robotników 
 • strajki, ruchy robotnicze, związki zawodowe
 • krytyka kapitalizmu 
 • likwidacja nierówności