Anarchia feudalna - sytuacja, w której władca traci dużą część swojej władzy na rzecz panów feudalnych

Drabina feudalna - w feudalizmie: hierarchia społeczna pomiędzy wasalami, ukazująca zależności jednych od innych

Dziesięcina - rodzaj podatku opłacanego na rzecz kościoła, nazwa pochodzi od jego wysokości - dziesiątej części plonów lub zarobków; pojawiła się w V wieku w monarchii Franków; od VIII-IX wieku - powszechnie obowiązujące; utrzymała się w różnych krajach nawet do XIX wieku

Feudalizm - rodzaj ustroju społecznego, politycznego i gospodarczego państwa wyróżniający się słabą władzą monarchy, a silną - władców feudalnych, istnieniem zależności osób między sobą, a także istnieniem renty feudalnej. Ustrój rozwinął się głównie w średniowiecznej Europie (a także w Japonii) i jego elementy istniały w różnych państwach jeszcze na początku XX wieku. Samo pojęcie pojawiło się dopiero w XVII wieku

Hołd lenny - ceremonia, podczas której nadawano lenno i odbierano hołd wasalny; podczas hołdu dokonywano aktu inwestytury - symbolicznego wręczenia przedmiotu oznaczającego lenno; pojawiła się w XI wieku

Hołd wasalny - akt oddania się wasala w opiekę swojemu opiekunowi; podczas tego hołdu opiekun kładł rękę na wasalu lub całował go; efektem złożenia hołdu wasalnego było całkowite podporządkowanie się wasala opiekunowi jako odpłata za ochronę (także przed ubóstwem) oferowaną przez opiekuna

Immunitetprzywilej nadawany możnym przez władców, na mocy którego możni przejmowali całą władzę sądową (i. sądowy) lub podatkową (i. ekonomiczny), dotychczas należącą do władcy; jego szerokie stosowanie przez władców stopniowo doprowadziło do daleko posuniętej decentralizacji państwa

Lenno - majątek wręczany wasalowi przez opiekuna podczas hołdu lennego, mający zapewnić wasalowi środki utrzymania; najczęściej nadawano jako lenno ziemię, której właścicielem zwierzchnim nadal pozostawał opiekun i przejmował ją z powrotem po wygaśnięciu hołdu (tak było na początku, później lenno stało się dziedziczne)

Renta feudalna - "należność" za nadanie lenna, świadczenia, jakie był zobowiązany spełnić lennik wobec swojego opiekuna; mogły one przyjąć różną postać, np. pieniędzy (r. pieniężna), pracy na rzecz pana (r. odrobkowa - stąd pochodzi pańszczyzna) lub części płodów ziemi (r. naturalna)

Rozdrobnienie feudalne - następstwo nadawania immunitetów i lenn przez władcę, faktyczny rozpad państwa na wielkie posiadłości panów feudalnych

Senior - opiekun, osoba przyjmująca hołd lenny i wasalny, dokonująca aktu inwestytury; zobowiązana do opieki nad wasalem i zapewnienia mu środków do życia

Suzeren - senior, który jednocześnie nie był wasalem innego seniora, osoba znajdująca się na samym szczycie hierarchii feudalnej

Wasal - osoba składająca hołd lenny i wasalny; zobowiązywała się do dożywotniego posłuszeństwa wobec seniora, uczestniczenia w jego wyprawach wojennych, sądach nad innymi wasalami, naradach; w razie popadnięcia w niedostatek przez seniora wasal obowiązany był do pomocy materialnej; osoba będąca wasalem mogła przestać nim być jedynie w przypadku nie wypełniania swoich obowiązków wobec niej przez seniora