Celem niniejszej pracy ma być opisanie wynalazków oraz udoskonaleń pierwszej oraz drugiej światowej rewolucji przemysłowej a także jej przyczyn, przebiegu oraz skutków. Owa rewolucja miała miejsce w wieku XIX przede wszystkim na terenach Wielkiej Brytanii (Anglia) a także Ameryki. Najwcześniej nastąpiła w Anglii, gdyż w wieku XVII stała się ona miejscem ważnych przemian zarówno politycznych jak też społecznych.

Pod pojęciem rewolucji przemysłowej rozumiemy całokształt przemian ekonomicznych, technicznych i społecznych, które związane są z powstawaniem ogromnego przemysłu fabrycznego oraz nowoczesnej przemysłowej cywilizacji. Techniczny przewrót polegał na tym, że zastąpiono pracę ręczną maszynami, prymitywną technologię technologią nowoczesną, produkcją jednostkowych wyrobów produkcją masową. Natomiast przewrót ekonomiczny to były zmiany w obrębie organizacji produkcji, zmiany w charakterze przedsiębiorstw, zasadach kalkulacji danej produkcji. Zaś na przemiany w strukturze społecznej przede wszystkim złożył się upadek znaczenia rzemieślników, również chłopów oraz wielkich ziemskich właścicieli podczas gdy wzrastało znaczenia nowej i coraz liczniejszej klasy robotników a także burżuazji przemysłowej, równocześnie następowało skoncentrowanie ludności w obrębie dużych miastach. Ów najistotniejszy w nowożytnych dziejach przewrót miał miejsce w różnym czasie a także w różnym stopniu w poszczególnych krajach, a niestety na ogromnych obszarach świata jeszcze nawet do dziś dnia nie nastąpił.

Na angielskiej wsi wprowadzono nowe uprawy ziemi oraz zakończono od kilkuset lat trwający proces tzw. ogradzania pól. Te zmiany zaprowadziły podział chłopstwa na: samodzielnych farmerów oraz robotników rolnych a także pozwoliły by na wsi zatrudnionych była mniejsza liczba osób. W związku z tym większość wiejskiej ludności zmuszona była przenieść się do miasta, ponieważ nie było na wsi dla nich pracy, byli oni też gotowi podjąć tam każde zajęcie. Kolejną przyczyną stała się akumulacja kapitału w celu powstawania sporych manufaktur oraz pierwszych fabryk. W innych krajach Europy, poza Niderlandami, dopiero wielka rewolucja francuska oraz okres napoleoński zaprowadziły większe przemiany społeczne i polityczne.

Z końcem wieku XVIII rozpoczęła się pierwsza przemysłowa rewolucja, która trwała do drugiej połowy wieku XIX. Dokonujący się cywilizacyjny postęp doprowadził do odkrycia kilku wyjątkowo istotnych dla rozwoju ludzkości urządzeń. Najdonioślejsze znaczenie posiadało wynalezienie przez Jamesa Watta w roku 1769 maszyny parowej. Na skutek powszechnego zastosowania maszyny przędzalniczej (w 1765 r.) a także tkackiej (w 1785 r.) zwiększona znacznie została masowość ówczesnej produkcji włókienniczego przemysłu. Bardzo szybki rozwój hutnictwa, górnictwa i przemysłu włókienniczego miał poważny wpływ na dynamiczny rozwój maszynowego przemysłu. Tenże proces uprzemysłowienia nazywać zaczęto industrializacją. Również w transporcie zastosowano maszynę parową, budowano parowe statki (od 1806 r.) i parowozy (od 1825 r.). Pierwsza rewolucja swoim zasięgiem obejmowała poza Anglią także Francję oraz Stany Zjednoczone, w okresie późniejszym pozostałe europejskie państwa. Natomiast swój rozwój Rosja zaczęła z pewnym opóźnieniem, stosunkowo powoli się rozwijała i zakończyła ten rozwój późno w porównaniu z innymi europejskimi państwami, gdyż dopiero pod koniec wieku XIX.

Na polskich ziemiach wyróżnić można trzy etapy rewolucji przemysłowej. Pierwszy etap to czas prób wprowadzenia nowoczesnej techniki, bardzo często jeszcze nieudanych, co było związane z dosyć niskim poziomem gospodarczego rozwoju kraju; w drugim etapie (właściwym) rewolucja przemysłowa zachodziła w najważniejszych dziedzinach przemysłu, wówczas również powstała przemysłowa robotnicza klasa; w trzecim etapie rewolucja przemysłowa obejmować zaczęła bardziej zacofane oraz mniej istotne gałęzie przemysłu, również wyraźne stały się społeczne skutki tejże rewolucji. Gospodarcze związki trzech zaborów z różnorodnymi ogólnopaństwowymi rynkami sprawiły, iż rewolucja przemysłowa na polskich ziemiach nie przebiegała zbyt równomiernie. Najwcześniej a także w najpełniejszy sposób dokonała się ona w Królestwie Polskim a także na Górnym Śląsku, bowiem pozostałe dzielnice stanowiły tylko zaplecze rolnicze dla przemysłów zaborczych państw. Na terenie Górnego Śląska, gdzie w tym procesie główną rolę odgrywało hutnictwo, etap wstępny trwał w latach 1796 - 1830. Rozpoczęło go przeprowadzone w Gliwicach uruchomienie pierwszego na europejskim kontynencie wielkiego pieca, w którym zastosowano koks; wkrótce też wprowadzone zostały inne udoskonalenia oraz maszyny parowe, powstawać zaczęły nowoczesne huty cynku. Etap zasadniczy przemysłowej rewolucji na Górnym Śląsku miał miejsce w latach 1831-70; wówczas upowszechniły się wielkie koksowe piece, pudlingarnie, maszyny parowe i walcownie; rozwój tego nowoczesnego hutnictwa wywołał ogromny wzrost wydobycia węgla, w latach 1800-70 zwiększyło się ono z 41 tysięcy ton do 5,9 milionów ton.

Drugą przemysłową rewolucje zapoczątkowała kolejna wielka seria wynalazków, która dokonała się na przełomie XIX oraz XX wieku. Najważniejszym z nich było opracowanie przez Łukasiewicza w roku 1852 metody rafinacji ropy naftowej, pozwoliło to zastosować ropę jako energetyczny surowiec. Upowszechnienie elektryczności, napęd maszyn i oświetlenie zawdzięczamy z kolei wynalezieniu w 1879 roku żarówki przez Edisona. Przełomem zaś w dziedzinie transportu stało się skonstruowanie silnika spalinowego przez Diesla. Stopniowo ropa zaczęła wypierać o wiele trudniejszy do transportu i znacznie mniej kaloryczny węgiel, doszło do rozwoju hutnictwa miedzi a także aluminium. Rozwijać zaczął się także przemysł chemiczny, ściśle związany z przetwórstwem wspomnianej ropy naftowej. Bardzo dużą rolę odgrywały wówczas porty, które to umożliwiały przewóz ropy, a także ogromne miejskie aglomeracje, stanowiące wielkie rynki zbytu. Stopniowo swoje znaczenie utraciła Wielka Brytania, a dominowały Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia i Rosja. Na ulice angielskich miast w 1895 roku wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. Zapoczątkowało to zastosowania elektrycznego silnika w kolejnictwie. Próby się powiodły i jeszcze w roku 1901 zakończono elektryfikację węzła kolejowego w Paryżu. Transport taki był o wiele szybszy oraz gospodarczo bardziej efektywny. Rozwój kolejowego transportu doprowadził do rewolucji w budownictwie dróg oraz mostów. Pod koniec XIX stulecia zbudowano w Alpach tunel, który łączył Włochy i Szwajcarię. W roku 1914 zakończono budowę, łączącego Atlantyk i Pacyfik Kanału Panamskiego. Do najwspanialszych osiągnięć tamtego czasu zaliczyć możemy oddanie do użytku 17 listopada 1869 roku Kanału Sueskiego, który łączył Może Śródziemne i Morze Czerwone. Kanał ów, mający długość 161 km znacznie skrócił morską drogę z Europy do Azji, w porównaniu z dotychczasową trasą wokół Przylądka Dobrej Nadziei aż o przeszło 4500 mil morskich. Pomimo, że na początku kanał ten nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań, jednak szybko zamortyzował się a następnie stał się najważniejszym morskim szlakiem. Kolejnym istotnym osiągnięciem stało się położenie dnia 5 sierpnia roku 1858 pierwszego podmorskiego kabla, mającego długość 3745 km a łączącego Anglię i Amerykę. Mimo, iż to połączenie działało wyjątkowo krótko, bo jedynie do 1 września tegoż roku - pozwoliło zebrać doświadczenia i w przyszłości umożliwiło tworzenie stałych łączy między Europą i "Nowym Światem". Pierwszym telegramem jaki nadany został do Ameryki były słowa: "Europa i Ameryka zostały połączone telegraficznie. Chwała Bogu na wysokościach; pokój na Ziemi ludziom dobrej woli". Dokonujący się rozwój komunikacji a także ułatwienia w wymianie informacji znacznie się przyczyniły do licznych nowych odkryć w dziedzinie geografii. Badacze dotarli do samego serca Afryki oraz odkryli źródła Nilu, zaczęto badania Syberii a także okołobiegunowych terenów. Polski geograf, podróżnik i geolog Edmund Strzelecki osiągnął najwyższy szczyt w Australii, któremu nadał nazwę Góra Kościuszki. Również odkrył spore złoża złota podczas swej wyprawy na australijskim kontynencie. Stworzony został nowy środek transportu czyli samochód. W roku 1885 Niemcy: Karol Benz oraz Gotlib Daimler skonstruowali pierwszy samochód mający spalinowy silnik, zaś w roku 1903 Amerykanie: bracia Wilbur oraz Orville Wright wykorzystali silnik spalinowy przy napędzaniu samolotu. Wynalazek ten miał kolosalne znaczenie zarówno dla transportu jak też dla codziennego życia. Wynalazek silnika spalinowego, a następnie dieslowskiego (Rudolf Diesel), stworzył nową dziedzinę w przemyśle, a zarazem pozwolił skonstruować doskonały środek transportu dla ludzi, towarów, transportu indywidualnego oraz zbiorowego. Początkowo samochód był ekstrawaganckim luksusem, jednak po kilkudziesięciu latach stał się najzwyklejszym narzędziem pracy i udogodnieniem codziennego życia. Masowa produkcja samochodów najwcześniej nastąpiła w Ameryce dlatego nie bez powodu amerykańską cywilizację nazywa się "samochodową".

Pod pojęciem komunikacji rozumiemy także rozwój łączności. Wyjątkowe znaczenie w łączności miało zbudowanie pierwszego telefonu w latach 1895-1897 przez Guglielmo Marconiego. Liczne naukowe odkrycia zmieniły ludzki pogląd na świat, jednocześnie zaś stworzyły podstawy nowej przemysłowej produkcji. W rozwiniętych gospodarczo krajach nastąpił rozkwit oświaty. Spowodowane to było wzrostem zamożności w społeczeństwie oraz przejęciem przez państwo organizacji a także zarządzania szkolnictwem. W licznych europejskich krajach na początku wieku XX wprowadzać zaczęto obowiązek szkolny jeżeli chodzi o szkołę podstawową, przyczyniło się to do zlikwidowania analfabetyzmu. W okręgach przemysłowych był znacznie niższy odsetek analfabetów niż w okręgach rolniczych. Rozwój w przemyśle domagał się nowych fachowców. Powodowało to bardzo szybki rozwój zarówno szkolnictwa średniego jak też wyższego. Im było państwo lepiej gospodarczo rozwinięte, tym szkolnictwo było bardziej rozbudowane oraz doskonalsze. Kiepski rozwój szkolnictwa miał miejsce na obszarach Rosji, i również w koloniach potężnych mocarstw, w Ameryce Południowej i w Europie Wschodniej. Na tamte czasy przełomu XIX i XX wieku przypadł też rozkwit literatury światowej. Pogłębiające się zróżnicowanie społeczne, poszerzanie się horyzontów, lepsza oświata, wzrost wiedzy na temat otaczającego świata, wszystkie te elementy sprzyjały powstawaniu nowych dzieł literackich. Dzieła te były zróżnicowane zarówno jeżeli chodzi o formę jak i o treść. W 2 połowie wieku XIX dziedziną kulturalnej działalności, jaka się najszybciej rozwijała, stała się prasa. U podłoża tego rozwoju były: zmniejszanie się ilości analfabetów, rozszerzenie się wyborczego prawa a także ustroju konstytucyjnego oraz systemu parlamentarnych rządów, rozwój życia politycznego, przejawiało się to wzrostem znaczenia stronnictw a także partii politycznych. W prasie wykorzystywano coraz bardziej nowoczesne środki techniczne z zakresu zdobywania oraz przekazywania informacji, jak również w dziedzinie kolportażu i drukarstwa. Dzięki powstałej sytuacji codzienna prasa mogła bardzo szybko docierać do wielkiego grona odbiorców, co walnie się przyczyniało do wzrostu liczby nakładów. Podejmowane już w 1 połowie wieku XIX próby fotograficznego zobrazowania ruchu w pełni dały pozytywny wynik po wynalezieniu kinematografu, czego dokonali w roku 1895 bracia Lumiere. Dwa lata potem rozpoczęto produkcję filmowych aparatów a także urządzeń do wywoływania i kopiowania filmów. Również w tym 1897roku powstała pierwsza filmowa wytwórnia. A w 1902 roku podjęte zostały próby udźwiękowienia produkowanych filmów. Sztuka filmowa bezustannie była udoskonalana tak pod względami technicznymi, jak też artystycznymi. W latach 1898-1906 zaczęły się doświadczenia nad wyprodukowaniem barwnego filmu, poprawiono również płynność obrazu filmowego. Skonstruowanie w roku 1910 ręcznej kamery dało możliwość poszerzenia gamy usług, jakie oferowano za pomocą tzw. "ruchomego obrazu". Zaczęły powstawać filmy reportażowe, które przedstawiały wydarzenia z całego świata. Wymienione osiągnięcia stanowią tylko cząstkę tego czego dokonano w XIX wieku.

Rewolucje przemysłowe spowodowała rozwój średniego i wyższego szkolnictwa. Teraz każdy człowiek mógł już być wykształcony. Znacznie zmniejszyła się ilość niewykształconych ludzi, co miało bardzo dobry wpływ na rozwój poszczególnych krajów. Zaczęto wprowadzać nowoczesne techniki uprawy ziemi a także zakończono ogradzanie pól. Wynalezione zostały najrozmaitsze maszyny, jakie pomagały ludziom zarówno w pracy jak i w codziennym życiu. Transport się bardzo rozwinął, powstawały koleje, samochód. Ułatwiło to jak również przyspieszyło ludziom możliwość przemieszczanie się tak po terenach najbliższych jak i podróżowania po całym otaczającym świecie. Niestety miały też miejsce negatywne skutki dokonanej rewolucji. Jak na przykład utworzenie fabryk, zanieczyszczających środowisko. Wytwarzanie kurzu przez maszyny, bakterii a także wielu trucizn, które dostawały się w powietrze.

Przemiany gospodarcze wpłynęły istotnie na nasze współczesne życie. Istnieją tego plusy, jak również minusy. Jednak na pewno większość z nas uważa, że dzisiaj już nie bylibyśmy w stanie się obyć bez tych nowoczesnych urządzeń. Po prostu uważamy to za zupełnie normalną rzecz. Nie pamiętamy już, że dawniej ludzie musieli się obyć bez tych wszystkich przyrządów, chociaż niewątpliwie żyło się im znacznie trudniej. Obecnie staramy sobie coraz bardziej ułatwiać życie. Nie zawsze wychodzi nam to na dobre. Ludzie przez to stają się coraz bardziej leniwi. Można powiedzieć, że właściwie wszystkie współczesne wynalazki oparte są na pomysłach pochodzących z XIX wieku a towarzyszą nam w każdy dzień przez całe życie.