Polska znajdująca się w kryzysie gospodarczym podjęła próbę reformacji. W roku 1791 zwołano Sejm Wielki, który miał na celu poprawę obecnej sytuacji w kraju. Trzeciego maja tego roku uchwalono Konstytucję 3. maja, będącą drugim dokumentem tego typu na świecie - zaraz po konstytucji USA z 1787r. - i pierwszym w Europie. Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski (zatwierdził konstytucję), Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, który sformułował i poprawił ostateczną wersję.

Konstytucja wprowadziła wiele zmian w życie wszystkich ludzi, od chłopów, przez duchowieństwo, po szlachtę.

Jej największym osiągnięciem było zniesienie liberum veto, a także wolnej elekcji oraz ograniczenie przywilejów szlacheckich. Odtąd Polska stała się monarchią konstytucyjną, a za religię panującą uznano katolicyzm, choć inne religie również były tolerowane. Poprawiło się życie mieszczan w Koronie, mogli oni mieć swoich przedstawicieli w sejmie, otrzymali prawo kupna i sprzedaży ziem, czego pozbawiła ich wcześniej szlachta. Magnateria i niższa arystokracja zostały pozbawione większości przywilejów, które zyskano w czasach elekcji i za panowania dynastii Jagiellonów.

Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy (tzw. Monteskiuszowski trójpodział władzy), która od tej pory dzieliła się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pierwszą z nich stanowił sejm, który wydawał ustawy i inne rozporządzenia. Kolejna część to król, który czuwał nad państwem i nad przestrzeganiem prawa ustanowionego przez sejm. Władzę sądowniczą stanowiły sądy niezawisłe, co było dosyć trudne w tamtych czasach, bo prawie każdy brał "łapówki". Sądy czuwały nad prawem i pilnowały jego przestrzegania, wydawały wyroki.

Najciekawsze jest to, że obecna konstytucja z 1997r. została oparta na tej trzeciomajowej z 1791r. Twórcy współczesnej konstytucji również opierali się na dobru państwa polskiego i pisali ten dokument w duchu patriotycznym, pragnąc w ten sposób odbudować Polskę po wyniszczających wojnach: I i II Wojnie Światowej.

Moim zdaniem Konstytucja Trzeciego Maja zasługuje na piątkę z plusem!