Co doprowadziło do wolnych elekcji?

Bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta 7 lipca 1572 roku, wywołała ostry kryzys w państwie. Ostatni z Jagiellonów nie pozostawił bowiem żadnych wytycznych co do formy elekcji, miejsca, w którym miałaby się odbyć oraz osób mających w niej uczestniczyć. Spory szlachty z magnaterią oraz trudna i złożona sytuacja międzynarodowa pogłębiały kryzys w Polsce. Po wygaśnięciu linii dynastycznej Jagiellonów, w Polsce i na Litwie rozpoczął się okres bezkrólewia. Niekorzystna sytuacja, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita i chaos, który ogarnął państwo sprawiły, że kraje ościenne coraz bardziej interesowały się wewnętrznymi sprawami Polski. Kiedy oczywistym stała się konieczność wyboru nowego króla, o władzę w Polsce zaczęły starać się dynastie spoza granic Rzeczpospolitej.

Kiedy, przez kogo i po co została powołana Komisja Edukacji Narodowej?

Komisja Edukacji Narodowej powołana została decyzją Sejmu z 14 X 1773 r. Była instytucją w rodzaju ministerstwa oświaty - pierwszego w Polsce i jednego z niewielu w Europie. Pierwszym prezesem KEN został Ignacy Massalski, w 1776 r. zastąpił go Michał Jerzy Poniatowski. Najwybitniejszymi komisarzami Komisji byli: Ignacy Potocki, Adam Kazimierz Czartoryski, A. Zamoyski, Hugo Kołłątaj. Komisja Edukacji Narodowej była instytucją kontynuującą dokonania Stanisława Konarskiego. Zreformowano wszystkie szczeble nauczania: na szczycie hierarchii szkolnictwa znalazły się szkoły wyższe, nazywane głównymi. Były to Akademia Krakowska i Akademia Wileńska. Podlegały im bezpośrednio szkoły wydziałowe (czyli szkoły średnie wyższego typu). Szkoły podwydziałowe (średnie niższego typu) sprawowały kontrolę nad szkołami parafialnymi, kształcącymi na podstawowym poziomie.

O co został oskarżony Ludwik XVI?

Ludwika XVI oskarżono o spiskowanie i obwiniono za przegraną z Austrią, uwięziono go w zamku Temple; dynastia Burbonów upadła, wkrótce miała nastąpić proklamacja republiki.

Kiedy została uchwalona i czym się charakteryzowała konstytucja Nihil Novi?

Konstytucja Nihil novi została ustanowiona w 1505 roku. Nic nowego nie mogło zostać postanowione w obrębie ogólnopaństwowych praw i przywilejów szlacheckich bez senatu oraz izby poselskiej, czyli sejmu. Taki rozwój wypadków przyczynił się do ukształtowania sejmu składającego się z trzech odrębnych stanów. W jego skład wchodzili: monarchowie, senatorowie (czyli dygnitarze pełniący dożywotnio wysokie urzędy na przykład: biskupi, kasztelanowie, wojewodowie, marszałek koronny i nadworny, kanclerz, ministrowie etc.) i izba poselska (składająca się z przedstawicieli ziem oraz województw zatwierdzonych na sejmikach. Sejm zajmował się między innymi ustawodawstwem, podejmowaniem decyzji o pospolitym ruszeniu, uchwalaniem podatków. Z czasem sejm posiadał coraz większy wpływ na działalność królewskiego rządu. Zwłaszcza jeśli chodzi o dziedziny związane z prawem. Sąd najwyższy był sądem królewskim sejmowym. Jego obrady miały miejsce najczęściej w trakcie sesji sejmowych. Tylko i wyłącznie monarcha miał prawo do zwołania obrad sejmu czy też sejmików. Także uchwalanie konstytucji pozostawało w jego gestii.

Co było następstwem odkryć geograficznych?

Wielkie odkrycia geograficzne mające miejsce na przełomie XV-XVI wieku bardzo wiele ze sobą wniosły w dziejach ludzkości. Dzięki licznym wyprawom i ekspedycja zyskano niezbite dowody na kulistość ziemi, którą można było opływać różnymi drogami .Odkrycia dotyczyły także sfery niebieskiej, poza równikiem na południu kuli ziemskiej zobaczono bowiem inne gwiazdy niż na północy. Powiększyło to wiedzę, która umożliwiła dalsze i dłuższe wyprawy w celu poznawczym i nie tylko. Co za tym idzie rozwój nauk(nawigacja, astronomia), powstanie nowych wynalazków m.in. zastosowanie igły magnetycznej(busola), nowe statki(karawele). Odkrycia umożliwiły rozwój handlu, dając mu nowe szlaki handlowe, nowe obszary, nowe rynki zbytu i obrót nowymi towarami( nowe rośliny- kakao, kauczuk, tytoń; przyprawy; cukier z trzciny cukrowej itp.)Złożyło się to na rozwój ekonomiczny Europy. Obecna była "rewolucja cen" tzn. gwałtowne podrożenie wszystkich towarów, wynikające z ich wyjątkowości i rzadkości oraz akumulacja kapitału handlowego w trybie przyspieszonym. Niespodziewany i niekontrolowany napływ złota i srebra do Europy i ich dewaluacja czyli spadek wartości. Niestety odkrycia geograficzne mają swoją ciemną stronę: zniszczyły one za pośrednictwem Europejczyków cywilizacje amerykańskie( Aztekowie, Inkowie, Majowie), przywrócili oni niewolnictwo, zdziesiątkowali Indian chorobami, które ze sobą przywieźli, m.in. odrą, ospą i grypą, które były śmiertelne; potem przywędrowały one z powrotem wraz z nimi do Europy. Nasiliło się znacznie piractwo. Nastąpił bardzo ważny dla historii podział świata na strefy wpływów wielkich mocarstw, co dało początek konkurencji między nimi.

Wymień postanowienia traktatu wersalskiego.

Zakończyła się 28.06.1919 roku podpisanie Traktatu Wersalskiego prze wszystkie państwa biorące udział w konflikcie zbrojnym. Traktat Wersalski ustanawiał: Francja odzyskuje Alzacje i Lotaryngię; oficjalnie uznano Niemcy za prowodyra wojny ; Niemcy i Austria utraciły cześć uzyskanych prze siebie ziem; zażądano od Niemiec wypłaty odszkodowań wojennych (reparacji); Niemcy musiały się rozbroić i zmniejszyć liczebność swojej armii; Polska i Czechosłowacja odzyskały niepodległość!; powołano Ligę Narodów, pierwszą organizacje o zasięgu światowym, miała ona na celu zapewnienie pokoju i ładu powojennej i zniszczonej Europie(1920-1939r.).

Czego dotyczyły traktaty welawsko-bydgoskie?

Traktaty welawsko-bydgoskie znosiły zależność lenną Prus Książęcych od króla polskiego. Elektor otrzymał wówczas w lenno Lębork i Bytów. Utrata lenna pruskiego przez Rzeczpospolitą była najważniejszym negatywnym skutkiem wojny polsko-szwedzkiej. Od tego właśnie momentu umocniła się międzynarodowa pozycja Brandenburgii.

Opisz przebieg czwartej krucjaty krzyżowej.

IV krucjata (1202-1204 r.) za główny cel obrała uderzenie na Egipt. Jednakże uczestnikom zabrakło entuzjazmu pierwszych krzyżowców. Na wyprawę wyruszyli głównie poszukiwacze łupów i zysków, którzy zrezygnowali z ataku na Egipt i za namową Wenecji interweniowali na wybrzeżu dalmatyńskim, a następnie na prośbę Aleksego III Angelosa, w Bizancjum. Efektem wyprawy było zdobycie Konstantynopola w 1204 r. i utworzenie Cesarstwa Łacińskiego. Niepowodzenia IV krucjaty zrodziły pogląd, że rycerstwo nie jest godne odzyskania Ziemi Świętej, a dokonać tego mogą jedynie istoty niewinne - dzieci. W rezultacie, w 1212 r. zorganizowano tzw. krucjatę dziecięcą. Większość jej uczestników zginęła, a ci, którzy ocaleli, zostali sprzedani w niewolę.