INDIE

Począwszy od XVI w. Indie stały się przedmiotem kolonizacji ze strony Europejczyków. Jako pierwsi regionem tym zainteresowali się Portugalczycy. Po nich, do Indii przybyli Brytyjczycy, którzy utworzyli tu Kompanię Wschodnioindyjską. W XVII w. do rywalizacji o Indie włączyli się Francuzi. Jednak w drugiej dekadzie XIX w. Indie znalazły się w brytyjskiej strefie wpływów.

W 1857 r. wybuchło powstanie hinduskich żołnierzy Kompanii Wschodnioindyjskiej w Bengalu, którzy obawiali się zagrożenia swoich tradycji kulturalnych ze strony Europejczyków. Powstańców poparli hinduscy książęta, których posiadłości zostały anektowane przez Brytyjczyków. Wydarzeniom tym towarzyszyły także liczne powstania chłopskie. Powstanie trwało 14 miesięcy i w 1858 r. Indie zostały podporządkowane bezpośrednio koronie brytyjskiej. Zarządzał nimi gubernator z tytułem wicekróla. W 1877 r. proklamowano cesarstwo indyjskie, a angielska królowa Wiktoria została cesarzową Indii. Brytyjsko - indyjski rząd miał swoją siedzibę początkowo w Kalkucie, a potem w Delhi. W Indiach obowiązywało brytyjskie prawo. W administracji posługiwano się językiem angielskim. Wprowadzono także angielski system oświatowy. W drugiej połowie XIX w. Brytyjczycy przystąpili do rozbudowy sieci kolejowej w Indiach i już pod koniec stulecia kraj ten poszczycić się mógł najlepiej rozwiniętym systemem kolejnictwa w Azji. W 1885 r. powstał Indyjski Kongres Narodowy. W jego skład weszli członkowie indyjskich klas średnich. Dążyli oni do uzyskania przez Hindusów udziału w rządach i w administracji. Jednak Brytyjczycy nie kwapili się z realizacją tych postulatów. Dlatego w Indyjskim Kongresie Narodowym doszło do rozłamu na część umiarkowaną (chcieli zrealizować swoje cele polityczne drogą konstytucyjną) i na część skrajną (uważała ona, że istniejące stosunki można zmienić tylko w drodze rewolucji). Rok 1906 przyniósł narodziny Ligi Muzułmańskiej. Tymczasem niefortunne reformy brytyjskiego wicekróla doprowadziły w 1905 r. do wzrostu niepokojów społecznych w całym kraju i zbojkotowanie przez hindusów zagranicznych (a przede wszystkim brytyjskich) towarów. Zmusiło to Brytyjczyków do przyznania Hindusom ograniczonego udziału w rządach. W 1919 r. na czele Indyjskiego Kongresu Narodowego stanął Mahatma Gandhi, który propagował bierny opór przeciw Brytyjczykom.

CHINY

Już pod koniec XVII w. Anglicy założyli w kantonie swoją placówkę handlową. Z Chin wywozili przede wszystkim herbatę, jedwab, ryż oraz porcelanę. Przywożono natomiast bawełnę, wełnę oraz opium z Indii. Handel opium nie tylko wywierał negatywny wpływ na zdrowie wielu tysięcy Chińczyków, ale także powodował wypływ z kraju olbrzymich ilości srebra, którym płacono za narkotyk. Dlatego władze chińskie sprzeciwiały się temu procederowi i w 1839 r. cesarz Hsüan - tsung wydał surowy zakaz importu opium. Wysłał też do Kantonu specjalnego komisarza, który nakazał zniszczyć należący do brytyjskich kupców zapas opium. Doprowadziło to do wybuchu tzw. wojny opiumowej (1839 -1842). Zakończyła się ona klęską Chin i zawarciem przez nie niekorzystnego układu handlowego w roku 1842 w Nankinie. W jego wyniku Chiny musiały zapłacić odszkodowanie oraz otworzyć dla Europejczyków pięć portów i ustalić dla nich korzystne taryfy handlowe (ograniczenie cła wwozowego do 5%). Zapoczątkowało to całą serię niekorzystnych dla Chin traktatów, w wyniku których europejskie mocarstwa i USA uzyskały przywileje handlowe.

Kolejny konflikt zbrojny, związany z handlem opium, wybuchł w roku 1856 i trwał cztery lata. Druga wojna opiumowa toczyła się w dwóch etapach: 1856 - 1858 i 1859 - 1860 (czasami uznaje się je za dwie odrębne wojny). Zakończyły się one kolejnymi porażkami Chin i dalszymi niekorzystnymi dla nich traktatami (1858 - w Tiensinie i 1860 -w Pekinie). W parze z trudnościami gospodarczymi szło osłabienie państwa pod względem terytorialnym (na rzecz Rosji i Japonii). Chiny przeżywały także trudności społeczne (wzrost podatków, ubożenie ludności). W 1851 r. wybuchło powstanie Tajpingów, czyli największy w dziejach Chin ruch chłopski. Wzięło w nim udział ponad milion chłopów, którzy sprzeciwiali się uciskowi społecznemu. Utworzyli oni własne państwo ze stolicą w Nankinie. Europejczycy początkowo zajęli neutralną pozycję, ale ostatecznie poparli rząd cesarski (Tajpingowie zlikwidowali handel opium). Dzięki temu powstanie udało się stłumić (1864 r.). Kolejne wielkie powstanie wybuchło w 1899 r. To tzw. powstanie Bokserów wymierzone było początkowo przeciwko europejskim misjonarzom i trwało do roku 1901. Spowodowane było ono trudną sytuacją polityczno - gospodarcza Chin na przełomie XIX i XX wieku. Chiny wypowiedziały wojnę zagranicznym mocarstwom. Interweniował korpus wojskowy czterech mocarstw europejskich oraz Japonii i USA. Powstanie zakończyło się klęską. W tzw. "protokole bokserskim" Chiny musiały zapłacić wysokie odszkodowanie i iść na dalsze ustępstwa względem Europejczyków. W 1911 r. wybuchło powstanie w Wuhanie, które przekształciło się w rewolucję. Ta doprowadziła do obalenia dynastii mandżurskiej i do narodzin republiki. Przywódcą rewolucjonistów był lekarz Sun Yat - sen, który w 1892 r. na emigracji założył "Związek Odrodzenia Chin". W 1905 r. sformułował on zasady nowego ruchu (demokracja, dobrobyt ludu i nacjonalizm). Założona przez niego na emigracji (w Japonii) Liga Związkowa (od 1912 Kuomintang) stała się głównym ośrodkiem opozycji. Sun Yat - sen został w 1911 r. pierwszym prezydentem Chin. Rozgorzała wieloletnia walki o władzę. W okresie I wojny światowej osłabiła się ingerencja mocarstw w politykę zagraniczną Chin.

JAPONIA

W XVI wieku do Japonii dotarli pierwsi Europejczycy (Portugalczycy), którzy przywieźli tam chrześcijaństwo. W połowie XVII wieku zostali oni zmuszeni do opuszczenia kraju. Główną przyczyną takiego posunięcia władz japońskich było dostarczanie przez Portugalczyków broni zbuntowanym chłopom. Japończykom nie spodobała się też prowadzona przez Europejczyków chrystianizacja. Do połowy XIX wieku Japonia była krajem pogrążonym w całkowitej izolacji. Okres dwustuletniej izolacji (sakoku) nie był dla Japonii pomyślny. Choć teoretycznie najwyższą władzę sprawował cesarz, to jednak w praktyce spoczywała ona w rękach szoguna (naczelnego dowódcy). Feudalne społeczeństwo japońskie dzieliło się na cztery warstwy: samurajów, rzemieślników i artystów, chłopów oraz kupców. Szczególnie trudna była sytuacja chłopów (duże obciążenia podatkowe) i zubożałej warstwy samurajów (kodeks zakazywał im podejmowania pracy zarobkowej). W lipcu 1853 r. do zatoki Uraga wpłynął komodor Mathew Galbraith Perry, który w imieniu Stanów Zjednoczonych zażądał od Japończyków nawiązania stosunków handlowych. Ci, obawiając się amerykańskiego ataku, otworzyli dwa porty dla handlu ze Stanami Zjednoczonymi (1854 r.). Następnie zawarto traktaty handlowe z innymi mocarstwami (Francją, Wielką Brytania, Portugalią, Holandią i Rosją). Jednocześnie w kraju wzrastał opór przeciwko szogunatowi. W 1868 r. doszło do tzw. rewolucji (restauracji) Meji, w wyniku której ostatni szogun - Yoshinobu Tokugawa zrzekł się władzy. Pełnia tejże władzy przeszła w ręce cesarza Mutsuchito. Szogunat został zlikwidowany a cesarz przystąpił do realizowania polityki reform (tzw. rewolucja Meji). Korzystał przy tym ze wzorców europejskich. Także konstytucja z roku 1889, wprowadzająca ustrój monarchii konstytucyjnej, była wzorowana na europejskich ustawach zasadniczych. Wraz ze wzrostem gospodarczym Japonii rosło jej znaczenie na poziomie międzynarodowy. Kraj, który w przeszłości sam był przedmiotem ekspansji (głównie handlowej) innych mocarstw, teraz sam się stał jednym z nich. W 1894 r. wybuchła wojna japońsko - rosyjska, która zakończyła się w 1895 r. klęską Rosji. Epoka Meji stała się okresem szybkiej modernizacji Japonii. Dążono do uczynienia z niej silnego i nowoczesnego kraju. Przeprowadzono reformę podatkową i przystąpiono do organizacji nowoczesnej armii. W 1872 otwarto w Japonii pierwszą linię kolejową - łączyła ona Tokio z Yokohamą. Powstawały też kopalnie węgla, złota i rud metali, a także fabryki amunicji i broni, czy odlewnie. W 1871 r. zaczęła działać poczta, a w Yokohamie pojawiły się pierwsze latarnie gazowe. Od 1872 r. w Japonii działał telegraf. W tym też roku Japończycy zaczęli stosować kalendarz gregoriański. Konieczna stała się także reorganizacja ustroju Japonii. W 1888 r. powstała Tajna Rada, która miała zająć się opracowanie projektu konstytucji. Proklamowana w roku następnym konstytucja stanowiła, iż Japonia pozostaje cesarstwem (monarchią konstytucyjną). Osoba cesarza uznana została za świętą i nienaruszalną. Władzę ustawodawczą sprawować miał dwuizbowy parlament. Japończycy starali się zmodernizować swój kraj na płaszczyźnie kulturalnej - na japoński przetłumaczono wiele zachodnich dzieł literackich i prac naukowych. Japonia stała się krajem dążącym do ekspansji terytorialnej (wojny z Chinami i Rosją).