Józef Piłsudski jest niewątpliwie najwybitniejsza postacią w dziejach polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Przyczynił się on do odzyskania przez Polskę niepodległości, jego zasługą było zwycięstwo w wojnie polsko - bolszewickiej (1919 - 1921). W znacznym stopniu wpływał na politykę II Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. Zułowie pod Wilnem. Pochodził z rodziny patriotycznej (jego ojciec był czynnie zaangażowany w powstanie styczniowe). Od wczesnych lat związał się z ruchem socjalistycznym. W latach od 1887 - 1892 przebywał na zesłaniu na Syberii. Po powrocie z zsyłki wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej - stał się jej aktywnym działaczem. Był też redaktorem naczelnym pisma "Robotnik". Józef Piłsudski aktywnie działał w okresie I wojny światowej. W VIII 1914 r. z jego inicjatywy powstałą w Warszawie Polska Organizacja Wojskowa (POW). Była to tajna organizacja, której celem była działalność na tyłach wojsk rosyjskich. Sformował też kompanię strzelców, która stała się zalążkiem Legionów Polskich. Przewidując klęskę państw centralnych, Piłsudski postanowił zerwać z nimi współpracę. Wskutek kryzysu przysięgowego Legiony zlikwidowano, a sam Piłsudski w lecie 1917 r. został osadzony w Magdeburgu. Z więzienia został zwolniony w listopadzie 1918 r. 10 listopada 1918 roku powrócił do Warszawy, a już następnego dnia (11 listopada 1918 r.) przejął z rąk Rady Regencyjnej najwyższą władzę w odradzającym się państwie. Od lutego 1919 r. pełnił funkcję Naczelnika Państwa.). W trakcie wojny polsko - bolszewickiej dał się w pełni poznać talent wojskowy i strategiczny Piłsudskiego (zwycięstwo w bitwie warszawskiej - sierpień 1920). W 1923 r. Józef Piłsudski zrezygnował ze swych funkcji w wojsku i osiadł w Sulejówku. Kiedy zauważył, że polski system parlamentarny jest niesprawny, a zagrożenie Polski rośnie, zdecydował się na dokonanie zamachu stanu (1926). Po tzw. przewrocie majowym władzę w kraju przejął obóz polityczny związany z Piłsudskim (tzw. sanacja). Józef Piłsudski doprowadził do zawarcia paktów o nieagresji ze Związkiem Radzieckim (1932 r.) i z Niemcami (1934 r.). W polityce zagranicznej był zwolennikiem zachowania równowagi w stosunkach z oboma tymi państwami. Nie zgadzał się z polityką wielkich mocarstw prowadzoną bez udziału mniejszych państw. Nie chciał dopuścić do zepchnięcia Polski do roli drugorzędnej w polityce europejskiej. Józef Piłsudski odegrał ważną rolę w dziejach Polski. Przyczynił się do odzyskania przez nią niepodległości, obronił jej suwerenność przed bolszewicką inwazją. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w dużym stopniu wpływał na wydarzenia polityczne w kraju i na realizowaną przez polski rząd politykę międzynarodową. O jego zasługach na rzecz kraju może świadczyć fakt, że został on pochowany na Wawelu, pośród polskich królów.