Rolnictwo - dział gospodarki narodowej, którego celem jest dostarczenie pożywienia dla człowieka i zwierząt. Obejmuje:

 • uprawę roślin,
 • hodowlę roślin,
 • sadownictwo,
 • chów zwierząt,
 • hodowlę zwierząt,
 • rybactwo ( w wodach śródlądowych),
 • rybołówstwo (w wodach morskich).

Wyróżniamy dwa rodzaje czynników, wpływających na rozwój rolnictwa. Należą do nich czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Do pierwszej grupy - czynników przyrodniczych - należą:

 • rodzaje i gatunki gleb,
 • warunki klimatyczne,
 • ukształtowanie powierzchni i rzeźba terenu,
 • stosunki wodne w glebie,
 • stosunki wodne na powierzchni terenu.

Do drugiej grupy - czynników pozaprzyrodniczych - należą:

 • opłacalna produkcja,
 • stopień mechanizacji rolnictwa (wykorzystanie maszyn, urządzeń, nowych technik i technologii)
 • polityka rolna państwa,
 • zwolnienia podatkowe, możliwość zaciągania kredytów, oferowane ulgi,
 • wielkość eksportu i importu płodów rolnych,
 • chemizacja rolnictwa ( stosowanie nawozów sztucznych),
 • areał gruntów ornych,
 • wielkość i struktura własnościowa gospodarstw rolnych,
 • struktura wieku i płci zatrudnionych w gospodarstwie pracowników,
 • nakłady kapitałowe przeznaczone na kształcenie rolników,
 • wykształcenie rolników,
 • wspieranie rozwoju gałęzi przemysłu produkujących dla zaspokojenia potrzeb rolnictwa (rozwój przemysłu elektromaszynowego, przemysłu chemicznego),
 • rozwój przemysłu spożywczego (będącego odbiorcą pracy rolnika).