Rolnictwo- jest to jedna z najstarszych dziedzin wytwórczości materialnej jej głównym celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do konsumpcji oaz wytworzenie surowców niezbędnych do codziennego użytku. Rolnictwo jest bezpośrednio uzależnione od warunków klimatycznych.

1. Na rolnictwo składa się:

-uprawa roślin

-hodowla roślin

-sadownictwo

-pszczelarstwo

-chów zwierzą

-hodowla zwierząt

-rybactwo śródlądowe

-rybołówstwo

2. Warunki przyrodnicze to:

a) klimat -ogół zjawisk pogodowych specyficznych dla danego regionu na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Najlepszymi warunki dla rozwoju rolnictwa dysponują obszary o klimacie wilgotnym oraz długim okresie wegetacji i umiarkowanej temp. Powietrza, pozwalające na podwójne zbiory.

b) gleby- do najżyźniejszych gleb należą:

-czarnoziemy: wyżyna Sandomierska, Lubelska, Roztocze.(występujące rzadko)

-czarne ziemie: Kujawy, Nizina Wielkopolska.

-mady: Żuławy Wiślane.

-rędziny: Wyżyna Krakowsko- Częstochowska, Niecka Nidziańska.

c) ukształtowanie terenu

Najbardziej wydajne rolnictwa znajdują się na obszarach nizinnych, lekko pofałdowanych przedgórzach i w kotlinach śródgórskich.

d) woda

3. Warunki poza przyrodnicze:

-stosunki społeczno- własnościowe

-sposoby gospodarowania

-wielkości gospodarstw

-wkład kapitału i pracy

-oświata rolnicza

-polityka rolna

4. Zmiany w rolnictwie polskim po roku 1989 r.

Charakteryzowało się dużą ilością (ok. 2,1 mln) małych rodzinnych gospodarstw rolnych (o średniej pow. 8,5 ha). Oznacza to, iż: rolnictwo było głównym źródłem dochodów ok. 30% Polaków. Charakteryzowało się jednym z najniższych w Europie poziomem zużycia chemii rolnej.

Dużą bioróżnorodnością gatunków roślin i zwierząt (zarówno uprawianych i hodowanych, jak też występujących dziko w środowisku wiejskim). Charakterystyczne małe dystanse między producentem a konsumentem. Miało charakter lokalny, co likwidowało potrzebę transportowania żywności na duże dystanse (mniejsze zużycie paliwa i konserwantów). Dodać trzeba, że większość ludzi żyjących w miastach żyje tam od 2-3 pokolenia i posiada liczną rodzinę na wsi. Wiele osób ma więc dostęp do podstawowych produktów rolnych za niską cenę lub za darmo, a bogactwo lasów dostarcza ponadto grzybów, ziół i owoców leśnych. Obecnie rolnictwo dysponuje ok. 18,5 mln hektarów użytków rolnych i tylko 47% gosp. produkuje na sprzedaż. Rolnictwo po 89 r. było nie doinwestowane, brakowało finansów na melioryzację i nawadnianie pól .

5. Cele polityki rolnej w UE:

-prywatyzacja gospodarstw po PGR-wskich

-przemiany w strukturze gosp. rolnych, wyrównanie szans

-specjalizacja, modernizacja

-ograniczenie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie

-dostosowania prawne do unijnych przepisów

-doradztwo rolnicze

-marketing

-ochrona środowiska naturalnego

6. W Polsce hodowana jest głównie:

-pszenica: uprawy jej ciągną się od Żuław przez Kujawy, Wielkopolskę aż do Niziny Śląskiej również na ziemiach Wyżyny Lubelskiej i Nizinie Sandomierskiej

-jęczmień: uprawiany w centralnej i wschodniej Polsce

-owies: uprawiany na obszarach podgórskich oraz pojezierzu

-ziemniaki: uprawiane na terenie całego kraju

-buraki cukrowe: uprawiane w okolicach największych cukrowni np. Śląsk

-buraki pastewne: uprawiane w całej Polsce

6. Na chów zwierząt wpływają:

-ilość i jakoś paszy

- ilość zwierząt

-liczba zatrudnionych i ich kwalifikacje

-stan pomieszczeń

-opłacalność chowu

7. Przemysł spożywczy ma kilka branży wyróżniamy:

a) branże uzależnione od bazy surowcowej:

-cukiernictwo

-przetwórstwo rybne

-przemysł ziemniaczany

-przetwórstwo owoców

-przemysł tytoniowy

b) branże powiązane z bazą surowców oraz rynkiem zbytu:

-przemysł mleczarski

-przemysł mięsny

-przemysł olejarski

-przemysł spirytusowy

c) branże o lokalizacji związanej z rynkiem zbytu

-przemysł cukierniczy

-przemysł piwowarski

-rybołówstwo

W 90% w połowów morskich występują : ryby dorszowate, śledzie i szproty.

Na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim poławia się ryby słodkowodne najczęstsze gatunki to:

W 70% karpie , w 15 % pstrągi, wprowadzane są również hodowle jesiotrów.

Główne zakłady przetwórstwa rybnego znajdują się: w Świnoujściu, Szczecinie, Kołobrzegu, Gdańsku i Gdyni- Władysławowie.