Askospora - haploidalny zarodnik workowców; powstaje w charakterystycznej zarodni - worku; w worku znajduje się po 8 askospor; powstają wewnątrz worka, więc są endosporami

Ascus - inaczej worek, zarodnia typowa dla klasy workowców, w której powstają zarodniki

Bazydiospora - haploidalny zarodnik podstawczaków, powstaje na podstawkach, powstają na wyrostkach (sterygmach), więc są egzosporami

Bazydiokarpium - inna nazwa owocnika grzybów podstawkowych

Bazydium - inaczej podstawka, nabrzmiałe zakończenie niektórych strzępek podstawczaków, na którym tworzą się wyrostki, z których powstają zarodniki

Chityna - wielocukier o strukturze podobnej do celulozy; buduje ściany komórkowe grzybów

Chlamydospora - rodzaj przetrwalnika grzybów, powstają, gdy poszczególne komórki strzępki oddzielają się grubą ścianą, a następnie oddzielają się od grzybni

Dikariofaza - faza rozwojowa pomiędzy plazmogamią a kariogamią, komórki zawierają pary jąder sprzężonych

Dikarion - jądra sprzężone; leżące obok siebie dwa jądra pochodzące od obu płci po procesie plazmogamii, charakterystyczne dla workowców i podstawczaków

Eukarpiczny grzybowocnik takiego grzyba składa się tylko z niewielkiej części strzępek całej grzybni

Fragmobazydium - rodzaj podstawki u podstawczaków; podstawka zbudowana jest z czterech komórek, a z każdej powstaje jedna sterygma, a z niej jeden zarodnik

Gametangiogamia - proces polegający na zlewaniu się zawartości wielojądrowej plemni z wielojądrową lęgnią

Grzybniaplecha grzybów; może być jedno-, wielokomórkowa, strzępki mogą być ułożone luźno, lub być zbite, tworzyć owocnik

Haustoria - wypustki, ssawki grzybów pasożytniczych, wchodzą w bezpośredni kontakt z wnętrzem komórek żywiciela przedostając się przez jego ścianę komórkową

Heterokarion - komórka lub cała wielokomórkowa strzępka posiada co najmniej dwa genetycznie różne jądra; najczęściej powstaje w wyniku zrośnięcia, się strzępek różnego pochodzenia; nie jest to akt płciowy, nie prowadzi do powstania jąder sprzężonych, ani mejozy

Holobazydium - podstawka jednokomórkowa; u podstawczaków podstawka nie wytwarza ścian poprzecznych, a na jej szczycie powstają sterygmy

Holokarpiczny grzyb - owocnik takiego grzyba utworzony jest ze wszystkich strzępek grzyba, charakterystyczny dla grzybów pierwotnych

Hymenium - warstwa rodzajna grzybni, gdzie występują skupienia zarodni

Kapelusz - jest częścią owocnika niektórych podstawczaków, w części spodniej znajduje się hymenofor z warstwą rodzajną (hymenium), może być rurkowaty, blaszkowaty, kolczasty

Kariogamia - proces polegający na połączeniu się dwóch jąder pochodzących od różnych osobników, zazwyczaj następuje po plazmogamii, ale może być oddalony w czasie fazą jąder sprzężonych

Komórczak - organizm lub pojedyncza komórka zawierająca przynajmniej kilka jąder; powstaje przez podział jądra bez powstawania nowych komórek i rozdziału cytoplazmy

Konidia - zarodniki konidialne; tworzą się zewnętrznie, nie w zarodniach; tworzą się na końcach strzępek, poprzez odcięcie ścianą jednojądrowych (rzadko wielojądrowych) fragmentów

Mikoryza - jest to rodzaj symbiozy grzybów z systemem korzeniowym roślin wyższych. Możemy wyróżnić mikoryze ektotroficzną, gdy grzyb nie wchodzi w bezpośredni kontakt z protoplastem komórek korzeni, a oplata korzenie tworząc charakterystyczną mufkę. Mikoryza endotroficzna polega na wchodzeniu grzyba do wnętrza kory pierwotnej korzenia. Grzyb zwiększa powierzchnię chłonną korzeni, dostarcza pewnych substancji odżywczych, witamin, a sam otrzymuje dogodne miejsce do życia i substancje odżywcze potrzebne do życia. Rośliny, które żyją w mikoryzie z grzybami to m. in. świerk, dąb, grusza, koniczyna, lucerna, wrzos.

Owocnik - struktura grzybni powstająca poprzez ścisłe splecenie strzępek o określonym kształcie; związana jest z rozmnażaniem płciowym i wytwarzaniem zarodników.

Pączkowanie - najczęstszy sposób rozmnażania wegetatywnego grzybów niższych; polega na tworzeniu przez komórkę wypustki, która następnie oddziela się od niej i dorasta do rozmiarów komórki wyjściowej

Plazmogamia - proces polegający na zlaniu się (połączeniu się) cytoplazmy dwóch gamet, gametangiów lub strzępek o przeciwnych znakach

Plektenchyma - niby-tkanka, spotykana u glonów i grzybów; u grzybów powstaje przez ścisłe splecenie strzępek, ale protoplasty poszczególnych komórek nie mają ze sobą kontaktu, nie wytwarzane są połączenia międzykomórkowe

Podstawczaki - silnie zróżnicowana klasa grzybów wyższych, obejmująca ok. 15 000 gatunków; cechą charakterystyczną jest wytwarzanie mejospor na charakterystycznych utworach - podstawkach; zarodniki tworzą się jednak nie bezpośrednio na nich, ale na palczastych wyrostkach - sterygmach, a więc są egzosporami; komórka macierzysta podstawki jest jedyną w cyklu życiowym komórką diploidalną, pozostałe fazy to faza haploidalna i dikariotyczna; proces płciowy polega u znacznej większości gatunków na somatogamii

Porosty - organizmy obecnie traktowane jako wyspecjalizowana grupa grzybów, które zdolne są do symbiozy z glonami i sinicami; najczęściej w skład porostu wchodzą workowce i zielenice, ale mogą to być tez niektóre podstawczaki i sinice; mogą mieć postać krzaczkowatą, listkowatą i skorupiastą; plecha może być homeomeryczna (luźno i nieregularnie splecione strzępki grzyba i glonu) lub heteromeryczna (warstwę korową tworzą strzępki grzyba, poniżej znajduje się warstwa konidialna, z luźno splecionych strzępek grzyba i glonu i poniżej warstwa miąższowa utworzona ze strzępek grzyba); rozmnażają się przez urwistki lub wyrostki; ważne jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska

Przegroda - ściana poprzeczna, która dzieli strzępki na mniejsze fragmenty wielokomórkowe

Ryzomorfy - wytwory plektenchymatyczne w postaci sznurów, znajdują się w podłożu i mogą z nich wyrastać luźne strzępki grzybni, jak i owocniki; przyczyniają się do szybkiego rozprzestrzeniania się grzyba (np. u pasożytniczej opieńki)

Sklerocja - wytwory plektenchymatyczne niektórych grzybów, znajdują się w podłożu i pełnią funkcję przetrwalników oraz służą do przechowywania materiałów pokarmowych; ciemno zabarwione; po pewnym czasie mogą z nich wyrastać owocniki

Somatogamia - łączenie się całych strzępek różnoimiennych, podczas gdy gametangia są uwstecznione; charakterystyczna m. in. dla podstawczaków

Sprzężniaki - dość duża klasa grzybów właściwych (ok. 400 gatunków) zamieszkujących środowisko lądowe; charakterystyczny jest zupełny brak w rozwoju ruchliwych komórek; ciało zbudowane ze strzępek, występuje tendencja do wytwarzania ścian poprzecznych, ściana komórkowa zbudowana głównie z chityny; rozmnażanie płciowe polega na gametangiogamii, w wyniku czego powstaje zygota mająca charakter przetrwalnikowy, nazywana jest zygosporą; przedstawiciele to m.in. pleśniak biały, rozłożeń czerniejący

Sterygmy - cztery palczaste wyrostki powstające na szczycie podstawki, do nich przedostają się jądra haploidalne i tworzą w następstwie bazydiospory; charakterystyczne dla podstawczaków

Strzępki - podstawowy element składowy budujący grzybnię; silnie rozgałęzione, u większości są one komórczakami podzielonymi ścianami poprzecznymi; są one pewnego rodzaju systemem rurek wypełnionych protoplazmą

Workowce - wielka klasa grzybów wyższych obejmująca formy od jednokomórkowych po te wytwarzające duże owocniki; cechą charakterystyczną jest wytwarzanie zarodni zwanych workami, gdzie endogennie powstaje osiem zarodników zwanych askosporami; u workowców dominuje haplofaza, dikariofaza ogranicza się do strzępek workotwórczych, a diplofaza do jądra komórki macierzystej worka; przedstawiciele to m. in. drożdże, trufle, smardz, buławinka czerwona, pędzla, kropidlak

Zygospora - zygota mająca charakter przetrwalnikowy, otoczona jest ciemną i grubą ścianą; kiełkowanie zygospory odbywa się po pęknięciu ściany i wytworzeniu krótkiej strzępki, w czasie kiełkowania następuje podział redukcyjny; charakterystyczna m. in. dla sprzężniaków